Nové zkušenosti s hybridními uzavřenými okruhy

Spojení inzulinové pumpy s kontinuální monitorací glukózy a algoritmem hybridní uzavřené smyčky představuje velmi účinnou metodu léčby diabetes mellitus nejčastěji 1. typu. Tato terapie vede k výborné kompenzaci nemoci. Velmi častá je menší časová náročnost pro naše pacienty. Stále ještě je potřeba spolupráce pacienta se zadáváním snědených sacharidů k aplikaci bolusové dávky inzulinu před jídlem. Na trhu je již větší množství rozdílných přístrojů, proto zdravotníci a pacienti stojí před rozhodnutím, jakou pumpu vybrat, aby léčba byla účinná a zároveň komfortní. 

Léčba hypertenze u pacienta s obezitou

Kombinace hypertenze a obezity či nadváhy je u našich hypertoniků velmi častá. Vyšetření a léčba obézního hypertonika má svá specifika – od měření krevního tlaku po volbu vhodné medikace. Vždy řešíme přidružené komorbidity a rizikové faktory – cílem léčby hypertenze není pouhé dosažení cílových hodnot krevního tlaku ale snížení celkového kardiovaskulárního rizika.

Nový systém Dexcom G7: představení a první klinické zkušenosti

Sedmá generace senzorů pro kontinuální monitoraci glukózy u pacientů s diabetes mellitus Dexcom G7 přichází s menším senzorem, kompletně přepracovanou mobilní aplikací pro zobrazení senzoru a s integrovanou statistickou analýzou dat z již známé aplikace Clarity. Zatím nekomunikuje s komerčními hybridními inzulinovými pumpami, a tak osloví zejména pacienty léčené inzulinovými pery. Počítá se však s integrací se smyčkami, které komunikují s předchozí verzí tohoto senzoru.

Terapie srdečního selhání u pacientů s diabetes mellitus

Diabetes mellitus a srdeční selhání mají vysokou prevalenci a v dospělé populaci jsou vzájemnými rizikovými faktory. Léčba diabetiků se srdečním selháním není v zásadních bodech odlišná od léčby pacientů se srdečním selháním bez diabetu. Některé body je však nutné mít na paměti. Rovněž hypoglykemická terapie diabetu u pacientů se srdečním selháním může mít své odlišnosti oproti pacientům bez přítomnosti kardiovaskulárních komplikací. V tomto roce byla prezentována nová evropská doporučení pro léčbu pacientů s diabetes mellitus a kardiovaskulárními onemocněními.

Metabolický syndrom a diabetes mellitus: jak na mimořádné riziko ASKVO

Problematikou kardiovaskulárního rizika u pacientů s metabolickými poruchami se zabýval další webinář z cyklu Cardio Academy 2023 pořádaný společností Sanofi, který byl živě odvysílán 19. dubna 2023. Předsedajícím byl tentokrát prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z Centra preventivní kardiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Přinášíme výběr nejdůležitějších poznatků, které zazněly na této akci.

Využití gliptinů v diabetologii

Gliptiny jsou velmi kvalitní antidiabetika. Pro použití v terapii jsou významné jejich vlastnosti – jednoduchost podání, praktická absence nežádoucích účinků, minimální riziko hypoglykemie, dostatečná efektivita a kardiovaskulární bezpečnost. Gliptiny jsou vhodné pro iniciální léčbu u pacientů s recentní diagnózou a dostatečně zachovanou sekrecí inzulinu bez manifestace aterosklerotických komplikací, seniory, diabetiky s nedlouhou dobou naděje dožití, jako doplněk do kombinace u kteréhokoliv pacienta se zachovanou sekrecí inzulinu při nedostatečném efektu aktuální terapie. Podle SPC je možné je použít prakticky v jakékoliv kombinaci s jinými antidiabetiky.

Novinky v oblasti inzulinových pump v léčbě diabetes mellitus 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu, kdy je veškerý pacientův inzulin exogenní, vyžaduje ke své správné léčbě napodobení fyziologického kolísání hladin inzulinu podle potřeby organizmu. Nejbližší aproximací lidské fyziologie jsou inzulinové pumpy, které podkožní kanylou dávkují každých několik desítek vteřin malé množství dnes již výhradně krátkodobého analoga inzulinu (bazální inzulin), přičemž si pacient sám aplikuje stisknutím tlačítka před jídlem větší množství téhož inzulinu jako bolusovou dávku.

Jak můžeme ovlivnit kardiovaskulární prevenci

Třetí část virtuální Cardio Academy Sanofi (26. 5. 2022) se zaměřila na současné možnosti kardiovaskulární prevence. Přednášející odborníci se věnovali významu mezioborové spolupráce a specializovaných kardiovaskulárních center, sekundární prevenci po akutním koronárním syndromu a kardiovaskulární prevenci u pacientů s diabets mellitus. Předsedajícím sympozia byl prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., přednosta 1. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc.

Kombinační léčba hypertenze a dyslipidemie u diabetiků

Přes pokročilou diagnostiku a léčbu zůstávají onemocnění srdce a cév nejvýznamnější příčinou lidské mortality a morbidity. Společným jmenovatelem většiny těchto nemocí je ateroskleróza. Předpokladem její léčby je stanovení kardiovaskulární rizikovosti pacienta. Toto se provádí na základě zjištění přítomnosti a rozsahu jednotlivých rizikových faktorů. Následná léčba sestává z intervence co nejvíce z těchto onemocnění a nevhodných životních návyků.

Léčba diabetes mellitus 1. typu v dětském věku

Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní onemocnění vedoucí k destrukci beta buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu. Výsledkem je zánik tvorby inzulinu. Základem léčby je inzulin. Aby bylo možné nastavit správnou dávku inzulinu, je třeba znát množství sacharidů ve stravě a glykemii.