Axiální spondyloatritidy – aktuální klasifikační kritéria a léčebné přístupy

Axiální spondyloatritidy (axSpA) jsou chronická zánětlivá onemocnění, která typicky postihují axiální skelet (spondylitida), SI klouby (sakroileitida) a dále periferní klouby (artritidy) a další struktury – enteze (entezitida), daktylitida. Extraskeletální manifestace zahrnují akutní přední uveitidy, psoriázu a idiopatické střevní záněty. Společným znakem SpA je také nepřítomnost revmatoidních faktorů, různě silně vyjádřená přítomnost antigenu HLA-B27, familiární výskyt a vztah k infekci, který je jasný zejména u reaktivních artritid.

Systémový lupus erythematodes: Nové doporučení pro terapii EULAR 2023

Systémový lupus erythematodes (SLE) je chronické multiorgánové autoimunitní zánětlivé onemocnění spojené se zvýšenou morbiditou a mortalitou nemocných. SLE je spojen s deregulací imunitního systému vedoucí k perzistenci chronického zánětu vedoucího k orgánovému poškození. Vzhledem k velmi heterogenním manifestacím a průběhu představuje diagnostika a terapie SLE stále jistou výzvu. Aktualizovaná klasifikační kritéria EULAR/ACR z roku 2019 byla vypracována pro včasnou diagnostiku nemocných, a tím i zahájení terapie. Článek je zaměřen na stručný přehled klasifikačních kritérií a recentních doporučení pro terapii SLE.

Kolorektální karcinom dnes

Povědomí o onemocnění zhoubnými nádory kolorekta mezi lékaři a zdravotníky je u nás sice na poměrně dobré úrovni a ani osvěta ve veřejnosti a médiích není špatná, účinnost získaných poznatků pro praxi je však zatím neuspokojivá a leckde ještě chybí novější informace pro praxi již nezbytné, máme-li nabízet onkologickou péči a prevenci na úrovni současného poznání, jak nám velí zákon. Pojednejme tedy o kolorektálním karcinomu z novějšího pohledu, než jak bylo již dříve leckde probíráno, a věnujme se spíše aktuálním poznatkům v poznámkách k epidemiologii, diagnostice a terapii.

Jak správně nastavit svoji uzavřenou smyčku a co lze vyčíst ze záznamu glykemie?

Kontinuální monitorace koncentrace glukózy v intersticiu pomocí glukózových senzorů je revoluční technologií, která přináší benefity nejenom pacientům s diabetem 1. typu. Má přesah dokonce i mimo diabetologii, a to do péče o kriticky nemocné pacienty. Bez ní by samozřejmě nebyl možný ani vývoj inzulinových pump s funkcí hybridní uzavřené smyčky.

Novinky v léčbě HIV

V léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV) bylo dosaženo významného zlepšení prognózy HIV pozitivních pacientů a v současné době se zejména širším užitím depotní dvojkombinační léčby otevírá diskuze o některých základních principech léčby. Dochází také ke specifickým posunům v epidemiologii přenosu HIV na našem území. Účelem článku je zprostředkovat čtenáři náhled na tyto skutečnosti.

Ohlédnutí za sezonou respiračních infekcí 2023–2024

S akutními respiračními infekcemi se setkáváme každoročně, zejména během podzimu a zimy. Představují v těchto měsících významnou zátěž pro zdravotnictví v ambulantní i nemocniční sféře. K dominujícím respiračním infekcím s potenciálně závažným průběhem v tomto období patřil zejména COVID-19, chřipka, mykoplazmové infekce a také pertuse.

Novinky v přístupu k léčbě CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je podle doporučení GOLD (Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD 2024) definována jako heterogenní plicní stav charakterizovaný respiračními příznaky (dušnost, kašel, produkce sputa a/nebo exacerbace), způsobený abnormalitami dýchacích cest (bronchitida, bronchiolitida) a/nebo alveolů (emfyzém), které vyvolávají perzistující, často progredující bronchiální obstrukci. Nově se doporučuje stanovovat hladiny periferní eozinofilie a odlišovat příčiny vzniku exacerbací od infekční komponenty i s ohledem na indikaci podání inhalačních kortikosteroidů (IKS) a antibiotik v kombinaci s inhalačními dlouhodobými bronchodilatancii.

Avelumab v léčbě karcinomu z Merkelových buněk

Karcinom z Merkelových buněk je vzácným maligním nádorem kůže, který zaujímá méně než 1 % všech maligních kožních nádorů. Jedná se o agresivní malignitu, jejíž pětileté přežití se pohybuje mezi 48 a 63 %. Karcinom z Merkelových buněk primárně metastazuje do spádových lymfatických uzlin. Metastatické onemocnění se může rozvinout i v případě klinické absence primárního nádoru v souvislosti s jeho možnou spontánní regresí.