Aktuální využití imunoterapie u nádorů plic a pleury

Imunoterapie se v posledních letech stala nedílnou součástí léčebných postupů v celé řadě onkologických diagnóz, a to jak u stadií metastatických, tak recentně i v neoadjuvanci a adjuvanci. Jednou z oblastí, kde imunoterapie znamenala průlom v léčbě a prognóze, je nemalobuněčný plicní karcinom, uplatnění ale nachází i v léčbě prognosticky velmi špatných onemocnění, kterými jsou malobuněčný plicní karcinom a pleurální mezoteliom.

Léčba karcinomu prostaty olaparibem

Olaparib patří mezi PARP inhibitory. Poly-ADP-polymeráza (PARP) se účastní opravy jednořetězcové DNA. Inhibice komplexu PARP brání buňkám prostaty v opravě poškozené jednořetězcové DNA. Následkem toho buňky s trvalým poškozením jednořetězcové DNA mají problém s replikací, což posléze vede k poškození dvouřetězcové DNA. Oprava obou řetězců DNA vyžaduje aktivaci mechanizmů homologní rekombinační opravy a nehomologního spojování konců. 

Aktuální přístupy k léčbě ovariálního karcinomu

Ovariální karcinom se řadí mezi nádory s vysokou morbiditou i mortalitou. Standardem léčby je radikální operační výkon a následná systémová terapie – chemoterapie, cílená léčba a tzv. PARP inhibitory, které jsou používány v udržovací terapii po dokončení standardní léčby. Tyto léky vedou především u pacientek s mutací BRCA k prodloužení doby do progrese i celkového přežití.

Checkpoint inhibitory v léčbě MSI-H mCRC

Kolorektální karcinom je třetí nejčastější malignitou a druhou hlavní příčinou úmrtí na nádorové onemocnění celosvětově. I přes efektivní screening kolorektálního karcinomu je přibližně 25 % pacientů diagnostikováno ve stadiu metastatického onemocnění (mCRC) a přibližně 50 % pacientů s časným onemocněním po potenciálně kurabilní terapii dospěje do metastatického stadia. I přesto, že mCRC je v současnosti nevyléčitelné onemocnění, medián přežívání pacientů se prodlužuje díky pokrokům v molekulární biologii a genetice, které vedou k identifikaci specifických subtypů onemocnění. Na základě prediktivních a/nebo prognostických markerů (Ras, Braf, pMMR/MSS, dMMR/MSI-H) jsme v současnosti schopni lépe personalizovat terapii.

Luspatercept – pokrok v terapii anémie u myelodysplastického syndromu

V léčbě pacientů s myeloidními onemocněními typu myelodysplastického syndromu se v posledních letech objevilo několik velmi nadějných léků rozšiřujících naše léčebné možnosti. Některé léky již úspěšně prošly ověřením účinnosti a bezpečnosti v rámci klinických studií a dostaly se do běžné klinické praxe, jiné na schválení regulačními autoritami zatím čekají.

Perorální semaglutid má významný vliv nejen na glykemii 

Poznání inkretinů vedlo k novému přístupu v léčbě diabetu. Skupina agonistů receptoru pro GLP-1 (glukagonu podobný peptid) poskytla pacientům s diabetem 2. typu zlepšení kompenzace jejich základního onemocnění, ale současně i ukázala, že jejich působení je daleko širší. Účinky těchto farmak vyplývají z ovlivnění různých buněk a orgánů, což se pak promítá do jejich širšího spektra působení. Semaglutid se stal v této skupině první látkou, kterou je možno podávat perorálně.

Arexvy: nová adjuvovaná vakcína proti RSV

Respirační syncytiální virus je běžný respirační virus, který obvykle způsobuje mírné symptomy podobné nachlazení. Zatímco většina lidí se uzdraví do týdne nebo dvou, zejména u kojenců a starších dospělých může tento virus způsobit vážné onemocnění. Je hlavní příčinou bronchiolitidy u dětí a souvisí se značnou morbiditou a mortalitou u starší populace. Aktuálně je k dispozici účinná vakcinace.

Inhibitory PCSK9 lze nyní nově předepsat na recept

Inhibitory proprotein konvertázy subtilizin-kexin 9 patří mezi moderní hypolipidemika. Mohou být předepsány za dodržení kritérií úhrady u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií a u pacientů v sekundární prevenci aterosklerotických vaskulárních onemocnění.