Klinické zkušenosti s avatrombopagem ve spojení s léčbou imunitní trombocytopenie

Léčba pacientů s imunitní trombocytopenií prodělala v posledních letech mnoho změn. Kortikoidy zůstávají léčbou 1. linie, ale nově je kladen důraz na časové ohraničení léčby, abychom pacienty zbytečně nevystavovali riziku dlouhodobých nežádoucích účinků kortikoidů, jako jsou osteoporóza, sekundární diabetes, infekce. Agonisté trombopoetinového receptoru jako skupina léků představují účinnou a dobře snášenou volbu 2. linie léčby imunitní trombocytopenie s dostupnými daty z klinických studií, jež potvrzuje naše každodenní praxe.  

Duální inhibice IL-17A a IL-17F v boji s psoriázou a spondylartritidou

Nové cílené léky umožňují lepší kontrolu nemoci a zlepšení kvality života pacientů s psoriázou a spondylartritidou. Mezi tyto molekuly patří i duální inhibitor IL-17A a IL-17F bimekizumab. Jaké jsou dosavadní zkušenosti s tímto lékem v klinické praxi, i o tom diskutovali odborníci v rámci letošních Zimních revmatologických dnů. Problematice se věnovalo rovněž sympozium společnosti UCB, jemuž předsedal prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., z Revmatologického ústavu Praha. Níže přinášíme nejdůležitější poznatky, které zde zazněly.

Burkittův lymfom

Burkittův lymfom je vzácné nádorové onemocnění, patřící k nehodgkinským lymfomům. Jde o agresivně se chovající, nicméně vysoce chemosenzitivní chorobu, vyléčitelnou u většiny pacientů léčbou založenou na intenzivní chemoterapii.

Příprava pacienta ke koloskopii

K provedení efektivní a bezpečné koloskopie je třeba adekvátní příprava tlustého střeva, která umožňuje dokonalou vizualizaci slizničního povrchu. Dokonalá příprava před vyšetřením tlustého střeva zvyšuje bezpečnost endoskopie, její diagnostickou přesnost, kvalitu a rychlost, zároveň snižuje obtížnost jejího provedení. Ideální příprava by měla vést k úplnému vyprázdnění střeva včetně tekutého obsahu pro minimalizaci rizika přehlédnutí patologických lézí, neměla by modifikovat vzhled střevní sliznice, vyvolat diskomfort pro pacienta či významně ovlivnit vnitřní prostředí.

Farmakoterapie v hepatologii

Tento edukační článek charakteru narrative review, týkající se medikamentózní léčby v hepatologii, si – vzhledem k danému rozsahu – neklade za cíl představit komplexní terapeutické přístupy v oboru. K jednotlivým chorobám je vždy pro lepší objasnění farmakologických postupů stručně uvedena i jejich etiologie a patogeneze.

Imunoterapie karcinomu plic a její posun do časných stadií NSCLC

Karcinom (ca) patří mezi nejčastější malignity a mezi mortalitně nejzávažnější karcinomy. Ročně diagnostikujeme v České republice kolem 6 500 nových případů ca plic. Většina z nich jsou nemalobuněčné ca plic (non-small cell lung cancer – NSCLC), karcinomy malobuněčné (small cell lung cancer – SCLC) představují 20 %. Velká část ca plic je diagnostikována v metastazujícím stadiu, kdy přichází do úvahy jako základ léčby pouze systémová léčba. Imunoterapie inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce (check-point inhibitory – CPI) je základním stavebním kamenem léčby ca plic, vyjma nádorů nesoucích targetabilní řídicí mutaci (EGFR, ALK, ROS atd.). Jedná se o protilátky proti proteinu programované buněčné smrti 1 (programmed death protein 1 –  PD-1) nebo jeho ligandu (PD-L1). Postupem času se u NSCLC začíná imunoterapie uplatňovat i ve stadiích nižších.

Standard péče o pacienty s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty – dvojkombinace nebo trojkombinace?

Na letošním, v pořadí už 15. ročníku mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO se v rámci uroonkologické sekce zabýval prof. MUDr. Gero Kramer, z oddělení urologie University Hospital Vienna, léčbou metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty. Autor sdělení se zaměřil zejména na volbu terapeutických přístupů pomocí dvojkombinace nebo trojkombinace léčiv.

Screening diabetické retinopatie za pomoci umělé inteligence v diabetologické ambulanci

Diabetická retinopatie je komplikací diabetu, která může vést k předčasné ztrátě zraku. Screeningový program garantuje vyšetření očního pozadí všem osobám s diabetem jednou ročně, podle aktuálních českých dat se jej však účastní pouze 60 % pacientů. Cílem vyšetření očního pozadí s využitím umělé inteligence v ambulanci diabetologa je důsledná realizace screeningu u všech dispenzarizovaných pacientů s diabetem a zmírnění negativních dopadů diabetické retinopatie na kvalitu života.

Možnosti zlepšení kompenzace cukrovky u dětí

Postupů pro kompenzaci diabetu u dětí je dnes celá řada, důkazy najdeme v databázi ČENDA (Česká národní databáze dětských diabetiků do 18 let věku), jak dokumentuje graf. Ukazuje jasně, jak se zlepšovala kompenzace cukrovky (hodnoty glykovaného hemoglobinu HbA1c) u dětí v České republice od roku 2013 do roku 2022. Výrazného zlepšení bylo dosaženo zavedením a rychlým rozšířením nových technologií, především kontinuální monitorace glykemie a v poslední době „chytrých“ hybridních inzulinových pump. Graf ukazuje nejen zlepšení kompenzace, ale také významné zvýšení kvality a předpokládáme i délky života diabetiků. Dokonce dokládá, že se vyplatí zdravotním pojišťovnám investovat nemalé finanční prostředky do léčby diabetiků v dětském věku.