Léčba kolorektálního karcinomu v éře biomarkerů – co bude dál?

Vysoká heterogenita kolorektálního karcinomu (CRC), odhalená molekulárním testováním, ukázala nové příležitosti léčby obtížně léčitelných molekulárních forem CRC. Významný je rozvoj biomarkery řízené cílené terapie, která určuje typ léčby v daném subtypu a stadiu onemocnění.

Atopická dermatitida

Atopická dermatitida je multifaktoriální onemocnění postihující typicky děti, dospívající, ale i dospělé pacienty. V klinickém obraze dominují erytematózní pruritické papuly, vezikuly, mokvající či suché a zhrubělé projevy splývající do ložisek až ploch. Typické postižení je v obličeji a flexorových partiích končetin. Vedle režimových opatření se v léčbě nejvíce uplatňují kortikoidní externa a fototerapie. U závažných forem je k dispozici celková léčba cyklosporinem, případně po jejím selhání i terapie biologická pomocí dupilumabu či JAK inhibitorů baricitinibem či abrocitinibem. Léčba tohoto onemocnění je komplexní, vyžadující úzkou spolupráci pacienta, rodiny a lékaře.    

Karcinom endometria – nové léčebné možnosti

K nejčastějším gynekologickým nádorům patří nádory dělohy. Dlouhá léta byly považovány za nádory, které byly většinou diagnostikovány v počátečním stadiu, léčeny operací – hysterektomií, eventuálně radioterapií, a byly považovány za onemocnění s dobrou prognózou. S hlubším poznáním onemocnění včetně molekulární podstaty se tato představa zkomplikovala. V poslední době se stává karcinom endometria svou podstatou zajímavým onemocněním s dosud nečekanými léčebnými možnostmi.

Léčba a novinky u nádorů ledvin a močového měchýře

Léčba nádorů ledvin a močového měchýře v současné době vyžaduje úzkou spolupráci mezi různými obory, zejména urology a onkology. Vývoj a zavádění nových metod jsou v současnosti velmi rychlé. Jednotlivé léčebné modality se často používají současně nebo sekvenčně. K řešení nežádoucích účinků je potřebná také spolupráce s interními obory, nefrology, endokrinology či dermatology.

Stillova choroba dospělých

Stillova choroba dospělých představuje vzácné onemocnění na pomezí autoimunitních a autoinflamatorních chorob, které se projevuje opakujícími se epizodami systémových projevů a artritid. Jedná se o formu systémové juvenilní idiopatické artritidy, která se manifestuje v dospělém věku.

Léčba dyslipidemií

Dyslipidemie je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerotických vaskulárních onemocnění (ASKVO). Základem hypolipidemické léčby jsou krom režimových opatření statiny. Další možností farmakoterapie je ezetimib. Fibráty zůstávají vyhrazeny zejména pro pacienty s hypetriglyceridemií. Více prostoru díky rozšíření možností preskripce dostávají biologická léčba a inklisiran. Novým hypolipidemikem je kyselina bempedoová.

Očista střev před koloskopií

Kvalitní koloskopické vyšetření je závislé na zajištění co nejlepší očisty tlustého střeva. Toho lze dosáhnout jedině kombinací diety, očistných roztoků a dostatečným příjmem tekutin. Důsledné dodržování doporučení přináší dobrou přehlednost sliznice pro endoskopistu, zvýšení bezpečnosti výkonu a nepochybně vede i k optimističtější délce vyšetření. Ideální je zahájit přípravu týden před vyšetřením.

Karcinom prostaty a PARP inhibitory

Zhoubný novotvar prostaty je řazen do skupiny civilizačních chorob. Spolu s karcinomem prsu u žen patří k tzv. hormonálně senzitivním nádorům. Přestože zhoubné nádory prostaty nebývají agresivní a lze je dobře léčit, zemře na ně každý pátý muž. Dáno je to především pozdním odhalením nemoci. Terapie by měla být doporučena multidisciplinárním týmem. K léčebným modalitám patří obecně radioterapie, chirurgická léčba, hormonální terapie a chemoterapie. U vybraných nemocných může být zvolen přístup aktivního sledování nebo pečlivého vyčkávání. 

Využití fixních kombinací v léčbě diabetu

Diabetes mellitus (DM) je skupina metabolických onemocnění charakterizovaných hyperglykemií, vznikající v důsledku defektů inzulinové sekrece, poruchy účinku inzulinu v cílových tkáních nebo kombinace obojího. V článku se zabýváme především využitím fixních kombinací v léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2T). V průběhu léčby pacientů s diagnózou DM2T je málo pravděpodobné, že mohou dosáhnout a udržet dobrou kompenzaci diabetu pouze monoterapií, neboť toto onemocnění je příkladem progresivního a chronického onemocnění, na jehož vzniku a průběhu se tedy podílí mnoho zásadních patofyziologických mechanizmů. Proto léčba vyžaduje kombinaci antidiabetických léků.

Psoriatická artritida – nemoc mnoha tváří

Předmětem přehledového článku je prezentace psoriatické artritidy jako heterogenního systémového onemocnění, které spolu se skeletem a kůží postihuje i oči a střevní sliznici. Kromě toho jsou velmi časté komorbidity, z nichž nejvýznamnější je zvýšené kardiovaskulární riziko. Jsou uvedeny jednotlivé klinické obrazy a klasifikační schéma pro psoriatickou artritidu a algoritmy současné léčby, které vycházejí z Doporučení České revmatologické společnosti publikované v loňském roce.