Chronické žilní onemocnění

Chronické žilní onemocnění (chronic venous disease – CVD) je civilizační progresivní a celoživotní onemocnění, které významně snižuje kvalitu života. Mnohé studie potvrdily vysokou prevalenci chronického žilního onemocnění v západní populaci, dosahující více než 50 % v závislosti na věku. Jedná se o jakékoliv morfologické nebo funkční chronické postižení žilního systému.

Průlomová bolest

Průlomová bolest je specifickým typem akutní bolesti. U chronické onkologické bolesti má prevalenci okolo 80 %. Je jedním z negativních prognostických faktorů. Zatímco terapie chronické bolesti se díky širším možnostem léčby a edukaci lékařů zlepšila, léčba průlomové bolesti je stále opomíjena. Měla by být součástí léčby všech chronických bolestí. Záchranná (rescue) medikace však vyžaduje specifické vlastnosti a farmakokinetiku.

Axiální projevy u spondyloartritid

Axiální postižení, sakroilitida nebo spondylitida, bývá přítomno různou měrou u jednotlivých spondyloartritid (SpA). Léčba axiálního postižení má vést ke snížení aktivity onemocnění, zmírnění bolestí a ztuhlosti zad. K dispozici jsou farmakologické i nefarmakologické postupy. Z léčiv jsou doporučována nesteroidní antirevmatika, biologická nebo cílená syntetická chorobu modifikující léčiva.

Moderní léčba rinosinusitidy

Článek se zabývá léčbou rinosinusitidy se zvláštním zřetelem na terapii chronické rinosinusitidy. Kromě tradiční konzervativní léčby a chirurgické terapie ve smyslu funkční endoskopické chirurgie dutin (tzv. FESS) se u rekurentních, těžce zvladatelných chronických rinosinusitid objevuje možnost léčby biologické, která přináší do budoucna naději jak lékařům, tak především pacientům z hlediska významného zvýšení kvality života.

Chronické žilní onemocnění

Chronické žilní onemocnění (chronic venous disease – CVD) je civilizační progresivní a celoživotní onemocnění, které významně snižuje kvalitu života. Mnohé studie potvrdily vysokou prevalenci chronického žilního onemocnění v západní populaci, dosahující více než 50 % v závislosti na věku. Jedná se o jakékoliv morfologické nebo funkční chronické postižení žilního systému.

Průlomová bolest

Průlomová bolest je specifickým typem akutní bolesti. U chronické onkologické bolesti má prevalenci okolo 80 %. Je jedním z negativních prognostických faktorů. Zatímco terapie chronické bolesti se díky širším možnostem léčby a edukaci lékařů zlepšila, léčba průlomové bolesti je stále opomíjena. Měla by být součástí léčby všech chronických bolestí. Záchranná (rescue) medikace však vyžaduje specifické vlastnosti a farmakokinetiku.

Axiální projevy u spondyloartritid

Axiální postižení, sakroilitida nebo spondylitida, bývá přítomno různou měrou u jednotlivých spondyloartritid (SpA). Léčba axiálního postižení má vést ke snížení aktivity onemocnění, zmírnění bolestí a ztuhlosti zad. K dispozici jsou farmakologické i nefarmakologické postupy. Z léčiv jsou doporučována nesteroidní antirevmatika, biologická nebo cílená syntetická chorobu modifikující léčiva.

Moderní léčba rinosinusitidy

Článek se zabývá léčbou rinosinusitidy se zvláštním zřetelem na terapii chronické rinosinusitidy. Kromě tradiční konzervativní léčby a chirurgické terapie ve smyslu funkční endoskopické chirurgie dutin (tzv. FESS) se u rekurentních, těžce zvladatelných chronických rinosinusitid objevuje možnost léčby biologické, která přináší do budoucna naději jak lékařům, tak především pacientům z hlediska významného zvýšení kvality života.

Léčba spánkové apnoe

Poruchy dýchání ve spánku jsou významnou příčinou morbidity a snížené kvality života pacientů. Mezi nejvýznamnější a nejčastější patří syndrom obstrukční spánkové apnoe. Přetlaková ventilace je zde dosud zlatým standardem v terapii. V této práci jsou shrnuty aktuální poznatky o terapii syndromu spánkové apnoe.

Moderní léčba průduškového astmatu

Průduškové astma je v současné době chápáno jako chronické onemocnění s celosvětovým zdravotním, ekonomickým i společenským významem. Uvedené cíle a postupy léčby vycházejí ze současných mezinárodních konsenzů a jsou součástí strategie, prevence, diagnostiky a léčby specialistů pečujících o pacienty s průduškovým astmatem v České republice.

Syndrom diabetické nohy – co nám radí v aktuálních doporučeních?

Článek shrnuje nejdůležitější aspekty péče o pacienty se syndromem diabetické nohy a s jeho rizikem. Pro lékaře, kteří pečují o diabetiky, se zejména doporučuje vyšetřit je z hlediska rizika syndromu diabetické nohy a zajistit jejich dispenzarizaci. Je nutné nepodceňovat ani počínající projevy syndromu diabetické nohy a pacienta včas odeslat do odborné podiatrické ambulance či alespoň s tímto pracovištěm konzultovat. Cílem je předejít invalidizujícícm amputacím a chronickým či recidivujícím ulceracím nebo deformitám u Charcotovy osteoartropatie.

Novinky v oblasti inzulinových pump v léčbě diabetes mellitus 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu, kdy je veškerý pacientův inzulin exogenní, vyžaduje ke své správné léčbě napodobení fyziologického kolísání hladin inzulinu podle potřeby organizmu. Nejbližší aproximací lidské fyziologie jsou inzulinové pumpy, které podkožní kanylou dávkují každých několik desítek vteřin malé množství dnes již výhradně krátkodobého analoga inzulinu (bazální inzulin), přičemž si pacient sám aplikuje stisknutím tlačítka před jídlem větší množství téhož inzulinu jako bolusovou dávku.

Léčba diabetika s kardiovaskulárním onemocněním

Prevalence diabetes mellitus v České republice činí odhadem 9 % celkové populace, narůstá s věkem, v populaci starší 65 let se odhaduje až na 20 %. Ročně umírá na diabetes mellitus a jeho komplikace celosvětově asi 1,5 milionu osob. Diabetici mají vysoké riziko komplikací kardiovaskulárních onemocnění, asi 2,3× vyšší riziko vzniku úmrtí v důsledku ischemické choroby srdeční a 1,7× vyšší riziko cévní mozkové příhody než nediabetická populace.

Praktické aspekty moderní léčby chronického srdečního selhání

Srdeční selhání je časté onemocnění se závažnou morbiditou a mortalitou. Článek shrnuje aktuální doporučení farmakologické léčby chronického srdečního selhání. Základem léčby je ovlivnění neurohumorální aktivace, která hraje klíčovou roli s patofyziologií srdečního selhání, především tedy betablokátory a léky ovlivňující systém renin-angiotensin-aldosteron. Novou skupinou se silným doporučením jsou glifloziny (empagliflozin a dapagliflozin). Důraz je také kladen na léčbu komorbidit včetně deficitu železa.