Homeopatie řeší mnoho ženských obtíží, a to na úrovni somatické, hormonální i psychické

Homeopatie je šetrná léčebná metoda, kterou lze začlenit do komplexní péče o pacienty jakéhokoli věku. Své místo nachází jak v akutní medicíně, tak v podpůrné léčbě řady chronických stavů. V toto příspěvku se zaměříme na možnosti využití klinické homeopatie v gynekologii. Informace nám poskytla gynekoložka a homeopatka Christelle Besnard Charvet, působící mimo jiné na oddělení podpůrné léčby onkologického oddělení ve francouzském Lyonu.

Novinky v oblasti antikoagulační léčby a perspektivy dalšího vývoje

Přímá perorální antikoagulancia, zavedená do klinické praxe v první dekádě 21. století, přinesla velký pokrok v antikoagulační léčbě. Přesto je tato léková skupina spojena s četnými výzvami a limitacemi. Proto se intenzivně hledají nové možnosti antikoagulace. V pokročilé fázi je vývoj inhibitorů faktoru XI a faktoru XIa.

Prevence a management krvácení u pacientů s jaterní cirhózou

Prevence a léčba krvácení u pacientů s pokročilým jaterním onemocněním se stala v současnosti značně diskutovaným tématem. Pokyny pro klinickou praxi, které v roce 2022 vydala Evropská společnost pro studium jater (EASL), byly vytvořeny proto, aby poskytly praktický návod, jak k těmto pacientům přistupovat. Náplní tohoto článku je především vysvětlení principu tzv. rebalancované hemostázy, která je základem pochopení celé problematiky a následně z toho vycházejících terapeutických doporučení.

Kardiologický pacient v ordinaci praktického lékaře

Hlavním úkolem praktického lékaře je prevence. Kromě provádění všeobecných preventivních prohlídek k tomu patří i stanovení kardiovaskulárního rizika pro asymptomatické osoby (algoritmy SCORE2, SCORE2-OP – starší osoby) pro desetiletou pravděpodobnost vzniku fatální a nefatální kardiovaskulární příhody. Je potřebná mezioborová spolupráce s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků, a zajistit tak pacientovi co nejvíce let strávených ve zdraví.

Aktuální možnosti biologické léčby astmatu

Léčba průduškového astmatu v posledních desetiletích zaznamenala několik velmi významných milníků. Zavedení topické léčby inhalačními kortikoidy a následně kombinované terapie inhalační kortikoterapie a dlouhodobě účinkující bronchodilatační terapie v kombinovaných přípravcích zásadně změnilo kvalitu života naprosté většiny pacientů. I když jsou úspěchy této léčby nesporné, zůstává část pacientů, u kterých je topická terapie nedostatečná. Jedná se o skupinu pacientů trpících nejzávažnější formou astmatu, těžkým asthma bronchiale.

Aktuální přehled o infekcích vyvolaných respiračním syncytiálním virem a jejich prevenci

Respirační syncytiální virus (RSV) je důležitým původcem respiračních infekcí, řada z nich končí hospitalizací, případně úmrtím. Závažná jsou zejména onemocnění u dětí do 5 let a dále ve starší části populace. Vzhledem k tomu, že se v současnosti výrazně rozšiřují naše možnosti specifické prevence, je žádoucí shrnout aktuální poznatky o této infekci.

Péče o diabetiky na kardiologickém pracovišti

Diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulární onemocnění jsou bezesporu diagnózy, jejichž relativní i absolutní nárůst v posledních letech pozorujeme v každodenní praxi. Pacienti s diabetem jsou ve vyšší míře ohroženi vznikem srdečního selhání, ischemické choroby srdeční, fibrilace síní a mozkové mrtvice. Nové poznatky jak z oblasti prevence, tak terapie dávají naději na lepší kvalitu života pro naše pacienty.

Léčba srdečního selhání v roce 2023

Diagnostika a léčba srdečního selhání urazila v posledních třech dekádách obrovský kus cesty. Díky kvalitním a precizním studiím provedeným na velkých souborech pacientů nyní dokážeme ušít léčbu konkrétního pacienta doslova na míru. Tento přístup, který má jednoznačně oporu v datech, nicméně klade velké nároky na erudici lékařů a také na čas věnovaný pacientům nejen v kardiologických ambulancích.

Péče o děti s diabetem 1. typu v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

Diabetes mellitus 1. typu je chronické metabolické onemocnění, které postihuje lidi všech věkových skupin, včetně dětí. Jedná se o diagnózu, která má u dětí a adolescentů mnohá specifika. Ta vyplývají nejen z jejich věku, ale také stupně fyzického a psychického vývoje, z compliance rodiny a z dodržování léčebného plánu. Tato diagnóza vyžaduje pečlivou a komplexní péči a v této situaci hraje klíčovou roli praktický lékař, který má na starosti sledování a management péče o tyto děti.

Onemocnění ledvin u diabetu – nové možnosti léčby

Chronické onemocnění ledvin je častou komplikací diabetu, která nemocné ohrožuje progresí do nevratného selhání ledvin vyžadujícího léčbu náhradou funkce ledvin a zvýšenou kardiovaskulární morbiditou a mortalitou, která se zvyšuje se vzestupem albuminurie a poklesem glomerulární filtrace. Donedávna byla jedinou možností, jak ovlivnit nepříznivou prognózu pacientů s diabetickým onemocněním ledvin inhibice systému renin-angiotensin. Na základně recentních úspěšných klinických studií máme nyní možnost kardiovaskulární i renální riziko dále snížit pomocí inhibitorů SGLT2 a finerenonu.