Jak správně nastavit svoji uzavřenou smyčku a co lze vyčíst ze záznamu glykemie?

Kontinuální monitorace koncentrace glukózy v intersticiu pomocí glukózových senzorů je revoluční technologií, která přináší benefity nejenom pacientům s diabetem 1. typu. Má přesah dokonce i mimo diabetologii, a to do péče o kriticky nemocné pacienty. Bez ní by samozřejmě nebyl možný ani vývoj inzulinových pump s funkcí hybridní uzavřené smyčky.

Perorální semaglutid má významný vliv nejen na glykemii 

Poznání inkretinů vedlo k novému přístupu v léčbě diabetu. Skupina agonistů receptoru pro GLP-1 (glukagonu podobný peptid) poskytla pacientům s diabetem 2. typu zlepšení kompenzace jejich základního onemocnění, ale současně i ukázala, že jejich působení je daleko širší. Účinky těchto farmak vyplývají z ovlivnění různých buněk a orgánů, což se pak promítá do jejich širšího spektra působení. Semaglutid se stal v této skupině první látkou, kterou je možno podávat perorálně.

Kontinuální monitorace koncentrace glukózy, nová generace senzoru Dexcom – G7

Kontinuální monitorace hladiny glukózy (CGM) představuje v současnosti preferovaný způsob selfmonitoringu koncentrace glukózy u lidí s diabetem, obzvláště u lidí s diabetem 1. typu léčených inzulinem v intenzifikovaném režimu. CGM prokazatelně zlepšuje úroveň glykemické kompenzace a má také příznivý efekt na snížení rizika hypoglykemie a zlepšení kvality života. V článku diskutujeme fyziologii regulace glykemie ve zdraví a při diabetu, technologii CGM – výhody, způsob vyhodnocování, limitace a její roli při edukaci pacienta a představujeme novou generaci CGM senzorů od firmy Dexcom – systém Dexcom G7.

Screening diabetické retinopatie za pomoci umělé inteligence v diabetologické ambulanci

Diabetická retinopatie je komplikací diabetu, která může vést k předčasné ztrátě zraku. Screeningový program garantuje vyšetření očního pozadí všem osobám s diabetem jednou ročně, podle aktuálních českých dat se jej však účastní pouze 60 % pacientů. Cílem vyšetření očního pozadí s využitím umělé inteligence v ambulanci diabetologa je důsledná realizace screeningu u všech dispenzarizovaných pacientů s diabetem a zmírnění negativních dopadů diabetické retinopatie na kvalitu života.

Možnosti zlepšení kompenzace cukrovky u dětí

Postupů pro kompenzaci diabetu u dětí je dnes celá řada, důkazy najdeme v databázi ČENDA (Česká národní databáze dětských diabetiků do 18 let věku), jak dokumentuje graf. Ukazuje jasně, jak se zlepšovala kompenzace cukrovky (hodnoty glykovaného hemoglobinu HbA1c) u dětí v České republice od roku 2013 do roku 2022. Výrazného zlepšení bylo dosaženo zavedením a rychlým rozšířením nových technologií, především kontinuální monitorace glykemie a v poslední době „chytrých“ hybridních inzulinových pump. Graf ukazuje nejen zlepšení kompenzace, ale také významné zvýšení kvality a předpokládáme i délky života diabetiků. Dokonce dokládá, že se vyplatí zdravotním pojišťovnám investovat nemalé finanční prostředky do léčby diabetiků v dětském věku.

Nové zkušenosti s hybridními uzavřenými okruhy

Spojení inzulinové pumpy s kontinuální monitorací glukózy a algoritmem hybridní uzavřené smyčky představuje velmi účinnou metodu léčby diabetes mellitus nejčastěji 1. typu. Tato terapie vede k výborné kompenzaci nemoci. Velmi častá je menší časová náročnost pro naše pacienty. Stále ještě je potřeba spolupráce pacienta se zadáváním snědených sacharidů k aplikaci bolusové dávky inzulinu před jídlem. Na trhu je již větší množství rozdílných přístrojů, proto zdravotníci a pacienti stojí před rozhodnutím, jakou pumpu vybrat, aby léčba byla účinná a zároveň komfortní. 

Využití fixních kombinací v léčbě diabetu

Diabetes mellitus (DM) je skupina metabolických onemocnění charakterizovaných hyperglykemií, vznikající v důsledku defektů inzulinové sekrece, poruchy účinku inzulinu v cílových tkáních nebo kombinace obojího. V článku se zabýváme především využitím fixních kombinací v léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2T). V průběhu léčby pacientů s diagnózou DM2T je málo pravděpodobné, že mohou dosáhnout a udržet dobrou kompenzaci diabetu pouze monoterapií, neboť toto onemocnění je příkladem progresivního a chronického onemocnění, na jehož vzniku a průběhu se tedy podílí mnoho zásadních patofyziologických mechanizmů. Proto léčba vyžaduje kombinaci antidiabetických léků.

Péče o diabetiky na kardiologickém pracovišti

Diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulární onemocnění jsou bezesporu diagnózy, jejichž relativní i absolutní nárůst v posledních letech pozorujeme v každodenní praxi. Pacienti s diabetem jsou ve vyšší míře ohroženi vznikem srdečního selhání, ischemické choroby srdeční, fibrilace síní a mozkové mrtvice. Nové poznatky jak z oblasti prevence, tak terapie dávají naději na lepší kvalitu života pro naše pacienty.

Péče o děti s diabetem 1. typu v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

Diabetes mellitus 1. typu je chronické metabolické onemocnění, které postihuje lidi všech věkových skupin, včetně dětí. Jedná se o diagnózu, která má u dětí a adolescentů mnohá specifika. Ta vyplývají nejen z jejich věku, ale také stupně fyzického a psychického vývoje, z compliance rodiny a z dodržování léčebného plánu. Tato diagnóza vyžaduje pečlivou a komplexní péči a v této situaci hraje klíčovou roli praktický lékař, který má na starosti sledování a management péče o tyto děti.

Onemocnění ledvin u diabetu – nové možnosti léčby

Chronické onemocnění ledvin je častou komplikací diabetu, která nemocné ohrožuje progresí do nevratného selhání ledvin vyžadujícího léčbu náhradou funkce ledvin a zvýšenou kardiovaskulární morbiditou a mortalitou, která se zvyšuje se vzestupem albuminurie a poklesem glomerulární filtrace. Donedávna byla jedinou možností, jak ovlivnit nepříznivou prognózu pacientů s diabetickým onemocněním ledvin inhibice systému renin-angiotensin. Na základně recentních úspěšných klinických studií máme nyní možnost kardiovaskulární i renální riziko dále snížit pomocí inhibitorů SGLT2 a finerenonu.