Využití fixních kombinací v léčbě diabetu

Diabetes mellitus (DM) je skupina metabolických onemocnění charakterizovaných hyperglykemií, vznikající v důsledku defektů inzulinové sekrece, poruchy účinku inzulinu v cílových tkáních nebo kombinace obojího. V článku se zabýváme především využitím fixních kombinací v léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2T). V průběhu léčby pacientů s diagnózou DM2T je málo pravděpodobné, že mohou dosáhnout a udržet dobrou kompenzaci diabetu pouze monoterapií, neboť toto onemocnění je příkladem progresivního a chronického onemocnění, na jehož vzniku a průběhu se tedy podílí mnoho zásadních patofyziologických mechanizmů. Proto léčba vyžaduje kombinaci antidiabetických léků.

Péče o diabetiky na kardiologickém pracovišti

Diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulární onemocnění jsou bezesporu diagnózy, jejichž relativní i absolutní nárůst v posledních letech pozorujeme v každodenní praxi. Pacienti s diabetem jsou ve vyšší míře ohroženi vznikem srdečního selhání, ischemické choroby srdeční, fibrilace síní a mozkové mrtvice. Nové poznatky jak z oblasti prevence, tak terapie dávají naději na lepší kvalitu života pro naše pacienty.

Péče o děti s diabetem 1. typu v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

Diabetes mellitus 1. typu je chronické metabolické onemocnění, které postihuje lidi všech věkových skupin, včetně dětí. Jedná se o diagnózu, která má u dětí a adolescentů mnohá specifika. Ta vyplývají nejen z jejich věku, ale také stupně fyzického a psychického vývoje, z compliance rodiny a z dodržování léčebného plánu. Tato diagnóza vyžaduje pečlivou a komplexní péči a v této situaci hraje klíčovou roli praktický lékař, který má na starosti sledování a management péče o tyto děti.

Onemocnění ledvin u diabetu – nové možnosti léčby

Chronické onemocnění ledvin je častou komplikací diabetu, která nemocné ohrožuje progresí do nevratného selhání ledvin vyžadujícího léčbu náhradou funkce ledvin a zvýšenou kardiovaskulární morbiditou a mortalitou, která se zvyšuje se vzestupem albuminurie a poklesem glomerulární filtrace. Donedávna byla jedinou možností, jak ovlivnit nepříznivou prognózu pacientů s diabetickým onemocněním ledvin inhibice systému renin-angiotensin. Na základně recentních úspěšných klinických studií máme nyní možnost kardiovaskulární i renální riziko dále snížit pomocí inhibitorů SGLT2 a finerenonu.

Nový systém Dexcom G7: představení a první klinické zkušenosti

Sedmá generace senzorů pro kontinuální monitoraci glukózy u pacientů s diabetes mellitus Dexcom G7 přichází s menším senzorem, kompletně přepracovanou mobilní aplikací pro zobrazení senzoru a s integrovanou statistickou analýzou dat z již známé aplikace Clarity. Zatím nekomunikuje s komerčními hybridními inzulinovými pumpami, a tak osloví zejména pacienty léčené inzulinovými pery. Počítá se však s integrací se smyčkami, které komunikují s předchozí verzí tohoto senzoru.

Postavení gliflozinů – nejen v moderní diabetologii

Glifloziny jsou selektivní inhibitory transportéru pro sodík a glukózu 2 (SGLT2i) v ledvinách. Své uplatnění našly nejenom v diabetologii jako účinná antidiabetika, ale i v kardiologii, kde představují novou možnost léčby srdečního selhání, a v nefrologii, kde jsou indikovány k léčbě chronického onemocnění ledvin. Zpomalují progresi výše zmíněných onemocnění a významně snižují celkovou a kardiovaskulární mortalitu.

Hypertenze a dyslipidemie u mladého diabetika

Poslední tři dekády jsou v zemích střední a východní Evropy spojeny s nárůstem obezity, diabetu, dyslipidemie a hypertenze. Stavy, které jsme dříve chápali jako „onemocnění vyššího věku“, se stále častěji objevují u mladé populace. Proto je nutné opustit prostou snahu zabránit „akutní“ dekompenzaci a soustředit se více na prevenci komplikací.

Aplikace moderních inzulinů pomocí chytrých per

Chytré technologie, také „smart zařízení“, nás provázejí v poslední době na každém kroku, ať už jako vybavení domácnosti nebo hodinky monitorující tepovou frekvenci a denní počet kroků. Diabetologie nezůstala stranou a několik let máme pro naše pacienty s diabetes mellitus 1. typu k dispozici chytré inzulinové pumpy. Pacienti, kteří si aplikují inzulin perem, zejména ve více dávkách (MDI – multiple daily injections, intenzifikovaný inzulinový režim), získali v červnu loňského roku možnost aplikovat pomocí chytrého inzulinového pera, bez ohledu na typ diabetu.

Hybridní inzulinové pumpy a sport

Hybridní inzulinové pumpy přinesly do života pacientů s diabetem 1. typu lepší kompenzaci a výrazné usnadnění managementu léčby včetně řešení fyzické aktivity. Ke sportu je dobré mít pumpu správně nastavenou, vědět, jak její algoritmus funguje, a znát strategie k udržení normoglykemie. Bez těchto znalostí hybridní uzavřený okruh funguje také, ale radost ze sportu může kazit strach z hypoglykemie, kolísání hodnot nebo často nadbytečný příjem sacharidů.

Využití gliptinů v diabetologii

Gliptiny jsou velmi kvalitní antidiabetika. Pro použití v terapii jsou významné jejich vlastnosti – jednoduchost podání, praktická absence nežádoucích účinků, minimální riziko hypoglykemie, dostatečná efektivita a kardiovaskulární bezpečnost. Gliptiny jsou vhodné pro iniciální léčbu u pacientů s recentní diagnózou a dostatečně zachovanou sekrecí inzulinu bez manifestace aterosklerotických komplikací, seniory, diabetiky s nedlouhou dobou naděje dožití, jako doplněk do kombinace u kteréhokoliv pacienta se zachovanou sekrecí inzulinu při nedostatečném efektu aktuální terapie. Podle SPC je možné je použít prakticky v jakékoliv kombinaci s jinými antidiabetiky.