Aktuální využití imunoterapie u nádorů plic a pleury

Imunoterapie se v posledních letech stala nedílnou součástí léčebných postupů v celé řadě onkologických diagnóz, a to jak u stadií metastatických, tak recentně i v neoadjuvanci a adjuvanci. Jednou z oblastí, kde imunoterapie znamenala průlom v léčbě a prognóze, je nemalobuněčný plicní karcinom, uplatnění ale nachází i v léčbě prognosticky velmi špatných onemocnění, kterými jsou malobuněčný plicní karcinom a pleurální mezoteliom.

Léčba karcinomu prostaty olaparibem

Olaparib patří mezi PARP inhibitory. Poly-ADP-polymeráza (PARP) se účastní opravy jednořetězcové DNA. Inhibice komplexu PARP brání buňkám prostaty v opravě poškozené jednořetězcové DNA. Následkem toho buňky s trvalým poškozením jednořetězcové DNA mají problém s replikací, což posléze vede k poškození dvouřetězcové DNA. Oprava obou řetězců DNA vyžaduje aktivaci mechanizmů homologní rekombinační opravy a nehomologního spojování konců. 

Aktuální přístupy k léčbě ovariálního karcinomu

Ovariální karcinom se řadí mezi nádory s vysokou morbiditou i mortalitou. Standardem léčby je radikální operační výkon a následná systémová terapie – chemoterapie, cílená léčba a tzv. PARP inhibitory, které jsou používány v udržovací terapii po dokončení standardní léčby. Tyto léky vedou především u pacientek s mutací BRCA k prodloužení doby do progrese i celkového přežití.

Checkpoint inhibitory v léčbě MSI-H mCRC

Kolorektální karcinom je třetí nejčastější malignitou a druhou hlavní příčinou úmrtí na nádorové onemocnění celosvětově. I přes efektivní screening kolorektálního karcinomu je přibližně 25 % pacientů diagnostikováno ve stadiu metastatického onemocnění (mCRC) a přibližně 50 % pacientů s časným onemocněním po potenciálně kurabilní terapii dospěje do metastatického stadia. I přesto, že mCRC je v současnosti nevyléčitelné onemocnění, medián přežívání pacientů se prodlužuje díky pokrokům v molekulární biologii a genetice, které vedou k identifikaci specifických subtypů onemocnění. Na základě prediktivních a/nebo prognostických markerů (Ras, Braf, pMMR/MSS, dMMR/MSI-H) jsme v současnosti schopni lépe personalizovat terapii.

Luspatercept – pokrok v terapii anémie u myelodysplastického syndromu

V léčbě pacientů s myeloidními onemocněními typu myelodysplastického syndromu se v posledních letech objevilo několik velmi nadějných léků rozšiřujících naše léčebné možnosti. Některé léky již úspěšně prošly ověřením účinnosti a bezpečnosti v rámci klinických studií a dostaly se do běžné klinické praxe, jiné na schválení regulačními autoritami zatím čekají.

Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic

U karcinomu plic rozlišujeme dva základní typy, a to malobuněčný (small cell lung cancer – SCLC) a nemalobuněčný (non small cell lung cancer – NSCLC). Karcinom plic je v dnešní jedním z nejfrekventovanějších karcinomů na světě. Ročně na něj zemře více než 5 tisíc lidí. Jeho nemalobuněčná forma přitom postihne až 85 % z nich.

Triple negativní karcinom prsu

Triple negativní karcinom prsu představuje histologicky, molekulárněbiologicky a imunologicky značně heterogenní skupinu karcinomů s negativními estrogenovými, progesteronovými receptory a absencí overexprese lidského epidermálního růstového receptoru 2 (HER2). Klinicky se jedná o agresivní nádory s horší prognózou a vysokým rizikem vzniku vzdálených metastáz. V systémové léčbě triple negativního karcinomu prsu se indikuje standardně chemoterapie, imunoterapie, konjugáty protilátek s chemoterapií a PARP inhibitory.

Burkittův lymfom

Burkittův lymfom je vzácné nádorové onemocnění, patřící k nehodgkinským lymfomům. Jde o agresivně se chovající, nicméně vysoce chemosenzitivní chorobu, vyléčitelnou u většiny pacientů léčbou založenou na intenzivní chemoterapii.

Imunoterapie karcinomu plic a její posun do časných stadií NSCLC

Karcinom (ca) patří mezi nejčastější malignity a mezi mortalitně nejzávažnější karcinomy. Ročně diagnostikujeme v České republice kolem 6 500 nových případů ca plic. Většina z nich jsou nemalobuněčné ca plic (non-small cell lung cancer – NSCLC), karcinomy malobuněčné (small cell lung cancer – SCLC) představují 20 %. Velká část ca plic je diagnostikována v metastazujícím stadiu, kdy přichází do úvahy jako základ léčby pouze systémová léčba. Imunoterapie inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce (check-point inhibitory – CPI) je základním stavebním kamenem léčby ca plic, vyjma nádorů nesoucích targetabilní řídicí mutaci (EGFR, ALK, ROS atd.). Jedná se o protilátky proti proteinu programované buněčné smrti 1 (programmed death protein 1 –  PD-1) nebo jeho ligandu (PD-L1). Postupem času se u NSCLC začíná imunoterapie uplatňovat i ve stadiích nižších.