Systémová AL amyloidóza – současné léčebné možnosti

AL amyloidóza (light chain, primární) je systémové nebo orgánově limitované onemocnění patřící do skupiny monoklonálních gamapatií, resp. plazmocelulárních dyskrazií. Incidence AL je přibližně 10 nemocných na milion obyvatel za rok a představuje více než 70 % případů ze všech typů amyloidóz. Medián věku při diagnóze je 65 let a přibližně v 10–20 % případů bývá asociováno s mnohočetným myelomem nebo Waldenströmovou makroglobulinemií. Předpokladem úspěšné léčby AL amyloidózy je eliminace patologického B-lymfocytárního klonu a tím i maximální redukce nálože amyloidogenních lehkých řetězců, tedy dosažení hematologické léčebné odpovědi.

Cílená léčba ovariálního karcinomu

Ovariální karcinom patří mezi nádory s vysokou mortalitou. Pro onemocnění jsou charakteristické časté recidivy. Proto dochází v posledních letech k zařazování nových terapeutických možností, které vedou k prodloužení doby do další recidivy onemocnění a k prodloužení doby celkového přežití. Jedná se především o PARP inhibitory pro pacientky s mutací v genu BRCA.

Imunoonkoterapie v léčbě NSCLC

Imunoonkoterapie je již řadu let standardem léčby metastatického nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). V 1. linii léčby metastatického NSCLC přibývají aktualizovaná data celkového přežití z řady studií, která potvrzují její účinnost. Následovalo její zavedení do klinické praxe v léčbě lokálně pokročilého inoperabilního NSCLC. Nyní jsme svědky jejího posunu i do léčby časných resekabilních stadií NSCLC s cílem zabránit recidivám u pacientů po radikální operaci.

Možnosti léčby metastatického karcinomu pankreatu v roce 2023

Karcinom pankreatu je třetí nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění, jehož incidence a mortalita podle predikcí nadále porostou. Téměř 80 % pacientů je diagnostikováno s pokročilým onemocněním, a je tudíž odkázáno na paliativní systémovou protinádorovou léčbu s limitovanou účinností. V tomto sdělení uvádím souhrn aktuálních možností léčby metastatického karcinomu pankreatu včetně možností molekulární diagnostiky a cílené léčby podskupin.

Co přinášejí nová ESMO guidelines v léčbě pacientek s metastatickým karcinomem prsu

Metastatický karcinom prsu je onemocnění léčitelné, nicméně ve většině případů v současnosti stále nevyléčitelné. V posledním desetiletí jsme v onkologii svědky intenzivního rozvoje terapeutických možností, které zlepšují prognózu nemocných s pokročilým karcinomem prsu. Pacientkám sice stále nelze zajistit úplné vyléčení, ale u mnoha z nich lze díky moderní terapii dosáhnout dlouhodobé kontroly onemocnění, nezřídka i významného prodloužení života v dobré kvalitě. Cílem onkologa je zvolit pro každého konkrétního pacienta nejlepší dostupnou terapii v souladu s principem personalizované medicíny.

Současný stav léčby karcinomů plic

Nemalobuněčný karcinom plic představuje cca 85 % případů karcinomů plic. Důvodem nádorové transformace jsou mutace klíčových genů (onkogenů a tumor supresorových genů), podílejících se na regulaci buněčného cyklů. Tyto mutace jsou částečně nahodilé, do značné míry jsou však ovlivněny faktory životního stylu, zejména kouřením (80–90 % případů má souvislost s kouřením, včetně kouření tzv. z druhé a třetí ruky), 10–15 % expozici radonu a jiným karcinogenům, 1–2 % případů jsou připisována znečištění ovzduší. V řadě případů nelze stanovit jednoznačnou kauzalitu (např. z důvodu kombinace rizikových faktorů). Genetická zátěž (nejčastěji v podobě zděděné ztráty heterozygotnosti některého z tumor supresorových genů) je přítomna v 8–14 %.

Sacituzumab govitekan prodlužuje život nemocným s metastatickým triple negativním karcinomem prsu

Léčba sacituzumabem govitekanem otevírá u metastatického triple negativního karcinomu prsu zcela novou možnost léčby pro subpopulaci nemocných s historicky velmi špatnou prognózou při použití standardní chemoterapie. Sacituzumab govitekan je konjugát protilátka-lék složený z protilátky zacílené na lidský trofoblastový buněčný povrchový antigen 2 (Trop-2), který je exprimován u většiny karcinomů prsu, spojený s SN-38 (inhibitor topoizomerázy I) prostřednictvím hydrolyzovatelného linkeru.

Cílená léčba chronické myeloidní leukemie

Prognóza pacientů s chronickou myeloidní leukemií doznala radikálního zlepšení díky moderní léčbě cílené na podstatu onemocnění, zavedené do klinické praxe počátkem milénia. Nabídka 5 inhibitorů tyrosinkinázy BCR::ABL1 – imatinibu, nilotinibu, dasatinibu, bosutinibu a ponatinibu – se nedávno rozrostla o přípravek asciminib, jehož odlišný mechanizmus účinku dává předpoklad spojení efektivity se sníženou zátěží nežádoucími účinky.

Podpůrná léčba a péče v onkologii

Podpůrná léčba a péče jsou nedílnou součástí moderní onkologie. Předchází a řeší obtíže a komplikace způsobené nádorovým onemocněním a onkologickou léčbou. Přináší prokazatelný efekt na zlepšení kvality života i výsledků. Význam podpůrné léčby v onkologii se odrazil i v ustanovení samostatné sekce v rámci České onkologické společnosti schváleném výborem dne 24. 10. 2017 z podnětu prof. Jiřího Vorlíčka. Sekce podpůrné léčby a péče podporuje integrativní pojetí řešených problematik a vzájemně spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi a skupinami. Přispívá tak k naplňování jednoho z cílů Národního onkologického programu 2021, kterým je „Prodloužení a zlepšení kvality života onkologických nemocných“.