Duální inhibice IL-17A a IL-17F v boji s psoriázou a spondylartritidou

Nové cílené léky umožňují lepší kontrolu nemoci a zlepšení kvality života pacientů s psoriázou a spondylartritidou. Mezi tyto molekuly patří i duální inhibitor IL-17A a IL-17F bimekizumab. Jaké jsou dosavadní zkušenosti s tímto lékem v klinické praxi, i o tom diskutovali odborníci v rámci letošních Zimních revmatologických dnů. Problematice se věnovalo rovněž sympozium společnosti UCB, jemuž předsedal prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., z Revmatologického ústavu Praha. Níže přinášíme nejdůležitější poznatky, které zde zazněly.

Standard péče o pacienty s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty – dvojkombinace nebo trojkombinace?

Na letošním, v pořadí už 15. ročníku mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO se v rámci uroonkologické sekce zabýval prof. MUDr. Gero Kramer, z oddělení urologie University Hospital Vienna, léčbou metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty. Autor sdělení se zaměřil zejména na volbu terapeutických přístupů pomocí dvojkombinace nebo trojkombinace léčiv.

Léčba kolorektálního karcinomu v éře biomarkerů – co bude dál?

Vysoká heterogenita kolorektálního karcinomu (CRC), odhalená molekulárním testováním, ukázala nové příležitosti léčby obtížně léčitelných molekulárních forem CRC. Významný je rozvoj biomarkery řízené cílené terapie, která určuje typ léčby v daném subtypu a stadiu onemocnění.

Pacient s vysokým KV rizikem v mezioborové péči: nové poznatky i osvědčené postupy

Mezioborový pohled na management pacienta s aterosklerotickým onemocněním byl tématem 3. části letošního cyklu virtuálních seminářů Cardio Academy, pořádané II. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze. Přednášející tentokrát seznámili účastníky s novinkami ze sjezdu ACC 2023, představili management pacienta po AKS z pohledu intervenční kardiologie a připomenuli specifika a význam terapie u pacientů s familiární hypercholesterolemií. Vzdělávací cyklus podporuje společnost Sanofi, odborným garantem webinářů je prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Jak ovlivnit cholesterol po infarktu myokardu?

Jaká je ideální cílová hodnota LDL-C po prodělané akutní koronární příhodě, kterými léčebnými intervencemi ji lze dosáhnout či proč má hypolipidemická léčba stále své oprávnění v sekundární prevenci pacientů po infarktu myokardu? Tyto a další související otázky se snažili objasnit odborníci z oblasti kardiologie a lipidologie v průběhu prvního webináře cyklu Sanofi Cardio Academy, který proběhl 23. března 2022 online.

Jak zlepšit osud pacientů po AKS

V pořadí sedmé pokračování z cyklu virtuálních webinářů Sanofi Cardio Academy se zaměřilo na možnosti zlepšené prognózy pacientů po akutním koronárním syndromu. Předsedajícím tohoto listopadového odborného bloku byl doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno.

Metabolický syndrom a diabetes mellitus: jak na mimořádné riziko ASKVO

Problematikou kardiovaskulárního rizika u pacientů s metabolickými poruchami se zabýval další webinář z cyklu Cardio Academy 2023 pořádaný společností Sanofi, který byl živě odvysílán 19. dubna 2023. Předsedajícím byl tentokrát prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z Centra preventivní kardiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Přinášíme výběr nejdůležitějších poznatků, které zazněly na této akci.

Kdo profituje z intenzivní hypolipidemické léčby po AKS?

I letos se můžete těšit na pokračování cyklu webinářů Cardio Academy, o nichž jsme vás na stránkách časopisu Profi Medicína informovali v průběhu loňského roku. Problematika kardiovaskulární prevence a související témata jsou zde nahlížena jak z multidisciplinárního, tak z úzce specializovaného pohledu. V aktuálním příspěvku přinášíme souhrn nejdůležitějších poznatků, které zazněly na březnovém webináři zaměřeném na benefity moderních hypolipidemik. Pořadatelem vzdělávacího cyklu je II. interní klinika VFN v Praze, partnerem akcí společnost Sanofi.

Zkušenosti s druhou linií léčby primární biliární cholangitidy

Problematika primární biliární cholangitidy je jedním z témat, jemuž se pravidelně věnují hepatologické odborné akce. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se v rámci 50. májových hepatologických dnů odborníci zaměřili na úskalí diagnostiky a léčbu tohoto autoimunitního onemocnění kyselinou obeticholovou ve druhé linii. V článku přinášíme souhrn poznatků, které zazněly na satelitním sympoziu společnosti AOP Health. Odborným garantem sympozia byl prezident kongresu a předseda České hepatologické společnosti prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Jaká jsou úskalí hypolipidemické léčby?

Informace o stavu hypolipidemické léčby v České republice, významu včasné intenzifikace léčby a možnostech zlepšení compliance pacientů přinesla čtvrtá část virtuální Sanofi Cardio Academy. Předsedající sympozia byla prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., vedoucí Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN v Praze.