Dlouhodobá léčba roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica v kostce

Roztroušená skleróza i neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra patří mezi demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému. Jejich patogeneze i léčba jsou odlišné. Společný však mají prudký rozvoj terapeutických možností v posledních letech měnící zásadním způsobem průběh nemoci.

Nový lék pro pacienty s atopickou dermatitidou – abrocitinib

Závažné formy atopické dermatitidy mohou velmi negativně ovlivnit život pacientů. Po dlouhou dobu byly terapeutické možnosti u těchto pacientů velmi omezené. Abrocitinib je nově dostupným selektivním inhibitorem Janusovy kinázy 1, který prokázal vysokou účinnost nejen na kožní projevy atopické dermatitidy, ale také poskytuje rychlou úlevu od svědění. V rámci klinického hodnocení prokázal dobrý bezpečnostní profil a byl pacienty dobře tolerován.

Prevence osteoporotických zlomenin

Riziko zlomeniny exponenciálně narůstá s věkem. Vzhledem ke stárnutí populace lze předpokládat narůstající incidenci osteoporotických zlomenin. Je zapotřebí časná identifikace osob v riziku vzniku osteoporózy, zahájení preventivních opatření a adekvátní terapie za účelem snížení rizika zlomenin.

Neuromyelitis optica a poruchy jejího širšího spektra

Neuromyelitis optica (NMO, známá jako Devicova nemoc) a poruchy jejího širšího spektra (NMOSD – neuromyelitis optica spectrum disorder) je vzácné a závažné autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému.

Léčba cystické fibrózy

Článek podává základní informace o cystické fibróze, jejích klinických projevech a principech léčby. Základem terapie je péče o průchodnost dýchacích cest, antibiotická léčba a vysokokalorická strava spolu se suplementací pankreatickými enzymy. V posledních deseti letech jsou navíc k dispozici kauzální léky, tzv. modulátory CFTR proteinu.

Potřeba vícevalentních vakcín proti pneumokokovým onemocněním

Masivní očkování proti pneumokokovým onemocněním od dětí až po seniory přináší příznivé výsledky. Přesto stále existuje riziko náhrady původních pneumokokových sérotypů za nové, kdysi velmi vzácně postihující obyvatelstvo. S tím souvisí stálá potřeba nových vícevalentních pneumokokových vakcín, které se přiblíží cíli univerzálního očkování.

Nové léčebné směry u Pompeho nemoci

Pompeho nemoc je vzácné dědičné metabolické onemocnění způsobené mutací genu pro enzym kyselou α-glukosidázu. V novorozeneckém a kojeneckém věku se nemoc projevuje svalovou hypotonií, kardiomegalií a respirační insuficiencí, v dospělosti pak především progredující svalovou slabostí a respirační nedostatečností. Diagnostika choroby je založena v první fázi na zjištění aktivity enzymu v suché krevní kapce. Substituční enzymová terapie výrazně ovlivnila kvalitu života nemocných.

Chronické žilní onemocnění

Chronické žilní onemocnění (chronic venous disease – CVD) je civilizační progresivní a celoživotní onemocnění, které významně snižuje kvalitu života. Mnohé studie potvrdily vysokou prevalenci chronického žilního onemocnění v západní populaci, dosahující více než 50 % v závislosti na věku. Jedná se o jakékoliv morfologické nebo funkční chronické postižení žilního systému.

Průlomová bolest

Průlomová bolest je specifickým typem akutní bolesti. U chronické onkologické bolesti má prevalenci okolo 80 %. Je jedním z negativních prognostických faktorů. Zatímco terapie chronické bolesti se díky širším možnostem léčby a edukaci lékařů zlepšila, léčba průlomové bolesti je stále opomíjena. Měla by být součástí léčby všech chronických bolestí. Záchranná (rescue) medikace však vyžaduje specifické vlastnosti a farmakokinetiku.