Sekundární prevence ischemické cévní mozkové příhody

Primární prevence je určena pro rizikové pacienty, kteří mozkovou příhodu dosud neprodělali, zatímco sekundární prevence je poskytována pacientům po prodělané ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) nebo tranzitorní ischemické atace a zahajujeme ji co nejdříve, již v průběhu úvodní hospitalizace v iktovém centru. Řídíme se přitom podle aktuálních odborných doporučení. V následujícím textu uvádíme přehled léčebných postupů v sekundární prevenci iCMP doporučených na základě současných vědeckých poznatků. Je prokázáno, že včas zahájená a správně vedená sekundární prevence může snížit počet recidiv iCMP o třetinu až polovinu.

Anémie a léčba železem v graviditě

Cílem sdělení je poukázat na výskyt anémie u těhotných žen se zaměřením na způsob její léčby. V České republice je zavedeno preventivní sledování těhotných spolu s řadou doporučených postupů léčby možných komplikací provázejících graviditu a porod. Mezi ně patří i zjištění a léčba anémie v graviditě. Anémie ovlivňuje nejen zdravotní stav matky, ale i novorozence. Fetoplacentární jednotka představuje velké nároky pro přísun kyslíku a vyvíjející se plod a po porodu novorozenec a kojenec je zcela závislý na přísunu železa od matky. To vše může v případě sideropenie u matky vést k dlouhodobým zdravotním důsledkům pro dítě.

Farmakologická léčba erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce je jakýmsi barometrem mužského zdraví. Kauzální léčba je možná jen v případě identifikace reverzibilních faktorů. Důležitá je také kompenzace přidružených nemocí a správná životospráva. Řešení pomocí farmakologických přípravků je v podstatě jen symptomatické. V ČR je pacientům k dispozici perorální léčba inhibitory fosfodiesterázy 5 a případně intrakavernózní aplikace prostaglandinu. 

Novinky v přístupu k léčbě CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je podle doporučení GOLD (Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD 2024) definována jako heterogenní plicní stav charakterizovaný respiračními příznaky (dušnost, kašel, produkce sputa a/nebo exacerbace), způsobený abnormalitami dýchacích cest (bronchitida, bronchiolitida) a/nebo alveolů (emfyzém), které vyvolávají perzistující, často progredující bronchiální obstrukci. Nově se doporučuje stanovovat hladiny periferní eozinofilie a odlišovat příčiny vzniku exacerbací od infekční komponenty i s ohledem na indikaci podání inhalačních kortikosteroidů (IKS) a antibiotik v kombinaci s inhalačními dlouhodobými bronchodilatancii.

Arexvy: nová adjuvovaná vakcína proti RSV

Respirační syncytiální virus je běžný respirační virus, který obvykle způsobuje mírné symptomy podobné nachlazení. Zatímco většina lidí se uzdraví do týdne nebo dvou, zejména u kojenců a starších dospělých může tento virus způsobit vážné onemocnění. Je hlavní příčinou bronchiolitidy u dětí a souvisí se značnou morbiditou a mortalitou u starší populace. Aktuálně je k dispozici účinná vakcinace.

Klinické zkušenosti s avatrombopagem ve spojení s léčbou imunitní trombocytopenie

Léčba pacientů s imunitní trombocytopenií prodělala v posledních letech mnoho změn. Kortikoidy zůstávají léčbou 1. linie, ale nově je kladen důraz na časové ohraničení léčby, abychom pacienty zbytečně nevystavovali riziku dlouhodobých nežádoucích účinků kortikoidů, jako jsou osteoporóza, sekundární diabetes, infekce. Agonisté trombopoetinového receptoru jako skupina léků představují účinnou a dobře snášenou volbu 2. linie léčby imunitní trombocytopenie s dostupnými daty z klinických studií, jež potvrzuje naše každodenní praxe.  

Burkittův lymfom

Burkittův lymfom je vzácné nádorové onemocnění, patřící k nehodgkinským lymfomům. Jde o agresivně se chovající, nicméně vysoce chemosenzitivní chorobu, vyléčitelnou u většiny pacientů léčbou založenou na intenzivní chemoterapii.

Příprava pacienta ke koloskopii

K provedení efektivní a bezpečné koloskopie je třeba adekvátní příprava tlustého střeva, která umožňuje dokonalou vizualizaci slizničního povrchu. Dokonalá příprava před vyšetřením tlustého střeva zvyšuje bezpečnost endoskopie, její diagnostickou přesnost, kvalitu a rychlost, zároveň snižuje obtížnost jejího provedení. Ideální příprava by měla vést k úplnému vyprázdnění střeva včetně tekutého obsahu pro minimalizaci rizika přehlédnutí patologických lézí, neměla by modifikovat vzhled střevní sliznice, vyvolat diskomfort pro pacienta či významně ovlivnit vnitřní prostředí.