Atopická dermatitida

Atopická dermatitida je multifaktoriální onemocnění postihující typicky děti, dospívající, ale i dospělé pacienty. V klinickém obraze dominují erytematózní pruritické papuly, vezikuly, mokvající či suché a zhrubělé projevy splývající do ložisek až ploch. Typické postižení je v obličeji a flexorových partiích končetin. Vedle režimových opatření se v léčbě nejvíce uplatňují kortikoidní externa a fototerapie. U závažných forem je k dispozici celková léčba cyklosporinem, případně po jejím selhání i terapie biologická pomocí dupilumabu či JAK inhibitorů baricitinibem či abrocitinibem. Léčba tohoto onemocnění je komplexní, vyžadující úzkou spolupráci pacienta, rodiny a lékaře.    

Stillova choroba dospělých

Stillova choroba dospělých představuje vzácné onemocnění na pomezí autoimunitních a autoinflamatorních chorob, které se projevuje opakujícími se epizodami systémových projevů a artritid. Jedná se o formu systémové juvenilní idiopatické artritidy, která se manifestuje v dospělém věku.

Očista střev před koloskopií

Kvalitní koloskopické vyšetření je závislé na zajištění co nejlepší očisty tlustého střeva. Toho lze dosáhnout jedině kombinací diety, očistných roztoků a dostatečným příjmem tekutin. Důsledné dodržování doporučení přináší dobrou přehlednost sliznice pro endoskopistu, zvýšení bezpečnosti výkonu a nepochybně vede i k optimističtější délce vyšetření. Ideální je zahájit přípravu týden před vyšetřením.

Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce v léčbě žilní insuficience

Chronická žilní insuficience zahrnuje pokročilejší stadia chronického žilního onemocnění a projevuje se otoky a kožními změnami až bércovým vředem. Terapie je komplexní a zahrnuje režimová opatření, kompresi, endovenózní či chirurgickou léčbu a farmakoterapii. Z venoaktivních léků má nejvíce důkazů o účinnosti mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (diosmin a směs flavonidů vyjádřená jako hesperidin). Ta je doporučována ve všech stadiích tohoto onemocnění.

Evropská společnost pro aterosklerózu se v letošním roce věnovala problematice dyslipidemií u žen

Dříve platilo, že ženy mají nižší kardiovaskulární (KV) riziko než muži; vždyť mužské pohlaví bylo zařazeno jako základní rizikový faktor pro infarkt myokardu spolu s věkem, kouřením, cholesterolem a krevním tlakem. Později bylo zjištěno, že ženy mají opravdu nižší KV riziko, ale pouze v produktivním věku. Po menopauze začínají dohánět muže a v 7. decenniu svým KV rizikem muže dokonce předstihnou.

Novinky v léčbě dyslipidemie u diabetiků

Primárním cílem hypolipidemické léčby je hladina LDL cholesterolu, jejíž doporučená hodnota odpovídá stanovenému kardiovaskulárnímu riziku nemocných. Kromě vlastní léčby diabetu je u převážné většiny pacientů indikována farmakoterapie včetně kombinace hypolipidemik. Z hlediska redukce kardiovaskulárního rizika je důležité využít maximálně tolerovanou dávku statinů. V dalším kroku přidáváme ezetimib a u vysoce rizikových nemocných je indikována léčba inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9. Nově by měla být k dispozici také kyselina bempedoová. Terapie primárně ovlivňující hladinu triglyceridů má omezený význam.

Organizace léčby roztroušené sklerózy a současné terapeutické trendy

Za posledních 25 let došlo ve vývoji léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní (RSM) k pozoruhodnému pokroku. Pro relabující formy RS (R-RS) je k dispozici mnoho nových preparátů využívajících různých mechanizmů účinku. Naproti tomu u progresivní R-RS jsou léčebné možnosti stále omezené. U RSM potřebujeme léčbu, která by dokázala zastavit aktivitu onemocnění, progresivní zhoršování neurologického deficitu a obnovit funkce poškozeného centrálního nervového systému. Cílem tohoto článku je poukázat na změnu v algoritmu léčby R-RS a seznámit odbornou veřejnost s organizací péče o tyto pacienty.

Pompeho nemoc

Pompeho nemoc, přesně označována jako glykogenóza typu II, je velmi vzácné autozomálně recesivně dědičné onemocnění. Příčinou onemocnění je mutace genu pro lyzozomální kyselou α-1,4 glukosidázu (GAA) – enzym, který je odpovědný za štěpení α-1,4 vazby v glykogenu. Pokud je tento enzym v lidském organizmu deficitní, nebo jeho aktivita vykazuje nějaký defekt, dochází ke kumulaci lyzozomálního glykogenu v mnoha tkáních. Nejčastěji bývá postiženo právě příčně pruhované svalstvo. U malých dětí je toto postižení patrné také v srdečním svalu.

Diagnostika a léčba hepatitidy D

Virus hepatitidy D (HDV) může infikovat vnímavého hostitele současně s virem hepatitidy B (HBV) – koinfekce – nebo superinfikovat osobu chronicky infikovanou HBV. HBV/HDV koinfekce obvykle vede k akutní hepatitidě s širokým klinickým spektrem od asymptomatického průběhu až po akutní jaterní selhání. Do chronicity však přechází jen malá část případů (kolem 2 %). Naopak superinfekce HDV na chronickou infekci HBV vede velmi často k těžké akutní hepatitidě, která přechází až v 90 % případů do chronické hepatitidy D (CHD), která je spojena se závažnějšími chronickými následky než monoinfekce HBV. Prokázána je častější a rychlejší progrese CHD do jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu, než je tomu u monoinfekce HBV.

Homeopatie řeší mnoho ženských obtíží, a to na úrovni somatické, hormonální i psychické

Homeopatie je šetrná léčebná metoda, kterou lze začlenit do komplexní péče o pacienty jakéhokoli věku. Své místo nachází jak v akutní medicíně, tak v podpůrné léčbě řady chronických stavů. V toto příspěvku se zaměříme na možnosti využití klinické homeopatie v gynekologii. Informace nám poskytla gynekoložka a homeopatka Christelle Besnard Charvet, působící mimo jiné na oddělení podpůrné léčby onkologického oddělení ve francouzském Lyonu.