Luspatercept – pokrok v terapii anémie u myelodysplastického syndromu

V léčbě pacientů s myeloidními onemocněními typu myelodysplastického syndromu se v posledních letech objevilo několik velmi nadějných léků rozšiřujících naše léčebné možnosti. Některé léky již úspěšně prošly ověřením účinnosti a bezpečnosti v rámci klinických studií a dostaly se do běžné klinické praxe, jiné na schválení regulačními autoritami zatím čekají.

Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic

U karcinomu plic rozlišujeme dva základní typy, a to malobuněčný (small cell lung cancer – SCLC) a nemalobuněčný (non small cell lung cancer – NSCLC). Karcinom plic je v dnešní jedním z nejfrekventovanějších karcinomů na světě. Ročně na něj zemře více než 5 tisíc lidí. Jeho nemalobuněčná forma přitom postihne až 85 % z nich.

Triple negativní karcinom prsu

Triple negativní karcinom prsu představuje histologicky, molekulárněbiologicky a imunologicky značně heterogenní skupinu karcinomů s negativními estrogenovými, progesteronovými receptory a absencí overexprese lidského epidermálního růstového receptoru 2 (HER2). Klinicky se jedná o agresivní nádory s horší prognózou a vysokým rizikem vzniku vzdálených metastáz. V systémové léčbě triple negativního karcinomu prsu se indikuje standardně chemoterapie, imunoterapie, konjugáty protilátek s chemoterapií a PARP inhibitory.

Burkittův lymfom

Burkittův lymfom je vzácné nádorové onemocnění, patřící k nehodgkinským lymfomům. Jde o agresivně se chovající, nicméně vysoce chemosenzitivní chorobu, vyléčitelnou u většiny pacientů léčbou založenou na intenzivní chemoterapii.

Imunoterapie karcinomu plic a její posun do časných stadií NSCLC

Karcinom (ca) patří mezi nejčastější malignity a mezi mortalitně nejzávažnější karcinomy. Ročně diagnostikujeme v České republice kolem 6 500 nových případů ca plic. Většina z nich jsou nemalobuněčné ca plic (non-small cell lung cancer – NSCLC), karcinomy malobuněčné (small cell lung cancer – SCLC) představují 20 %. Velká část ca plic je diagnostikována v metastazujícím stadiu, kdy přichází do úvahy jako základ léčby pouze systémová léčba. Imunoterapie inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce (check-point inhibitory – CPI) je základním stavebním kamenem léčby ca plic, vyjma nádorů nesoucích targetabilní řídicí mutaci (EGFR, ALK, ROS atd.). Jedná se o protilátky proti proteinu programované buněčné smrti 1 (programmed death protein 1 –  PD-1) nebo jeho ligandu (PD-L1). Postupem času se u NSCLC začíná imunoterapie uplatňovat i ve stadiích nižších.

Standard péče o pacienty s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty – dvojkombinace nebo trojkombinace?

Na letošním, v pořadí už 15. ročníku mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO se v rámci uroonkologické sekce zabýval prof. MUDr. Gero Kramer, z oddělení urologie University Hospital Vienna, léčbou metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty. Autor sdělení se zaměřil zejména na volbu terapeutických přístupů pomocí dvojkombinace nebo trojkombinace léčiv.

Neoadjuvantní a adjuvantní léčba uroteliálního karcinomu – současnost a budoucnost

Uroteliální karcinom nejčastěji postihuje močový měchýř, jeho výskyt v horních cestách močových je relativně vzácný. Po absolvování radikální terapie zůstává riziko rekurence uroteliálního karcinomu vysoké. Výsledky operačního zákroku a perioperační terapie jsou omezené, navíc u řady nemocných není možné podat neoadjuvantní chemoterapii a alternativní léčba v současné době neexistuje.

Léčba kolorektálního karcinomu v éře biomarkerů – co bude dál?

Vysoká heterogenita kolorektálního karcinomu (CRC), odhalená molekulárním testováním, ukázala nové příležitosti léčby obtížně léčitelných molekulárních forem CRC. Významný je rozvoj biomarkery řízené cílené terapie, která určuje typ léčby v daném subtypu a stadiu onemocnění.

Karcinom endometria – nové léčebné možnosti

K nejčastějším gynekologickým nádorům patří nádory dělohy. Dlouhá léta byly považovány za nádory, které byly většinou diagnostikovány v počátečním stadiu, léčeny operací – hysterektomií, eventuálně radioterapií, a byly považovány za onemocnění s dobrou prognózou. S hlubším poznáním onemocnění včetně molekulární podstaty se tato představa zkomplikovala. V poslední době se stává karcinom endometria svou podstatou zajímavým onemocněním s dosud nečekanými léčebnými možnostmi.