Léčba transthyretinové amyloidózy tafamidisem

Transthyretinová amyloidóza vzniká ukládáním patologické molekuly transthyretinu do různých tkání. Transthyretin je molekula monotetrameru, která je fyziologicky produkovaná v játrech a slouží jako transportér pro tyroxin a je součástí molekuly retinol vázajícího proteinu (dříve se tato molekula nazývala prealbumin). Mutací dojde k destabilizaci tetramerové struktury, molekula je náchylná k rozpadu, při kterém vznikají monomery a oligomery. Tyto menší molekuly se formulují do řetězců, které se ukládají do různých tkání, mimo jiné i do extracelulární hmoty myokardu. Cílem tafamidisu je stabilizace molekuly transthyretinu, aby byla zachována struktura tetrameru. Tím zabraňuje vzniku nových amyloidových fibril a zastaví progresi onemocnění.

Farmakoterapie srdečního selhání

Srdeční selhání je medicínským i populačním problémem. Jedná se o závažné a život ohrožující onemocnění, které je charakterizováno významnou morbiditou a mortalitou, snížením funkční kapacity a kvality života a v neposlední řadě přináší značnou ekonomickou zátěž pro zdravotní a sociální systém. Přístup k farmakoterapii srdečního selhání v praxi vychází z doporučených postupů pro péči o pacienty s akutním a chronickým srdečním selháním. 

Kontinuální monitorace koncentrace glukózy, nová generace senzoru Dexcom – G7

Kontinuální monitorace hladiny glukózy (CGM) představuje v současnosti preferovaný způsob selfmonitoringu koncentrace glukózy u lidí s diabetem, obzvláště u lidí s diabetem 1. typu léčených inzulinem v intenzifikovaném režimu. CGM prokazatelně zlepšuje úroveň glykemické kompenzace a má také příznivý efekt na snížení rizika hypoglykemie a zlepšení kvality života. V článku diskutujeme fyziologii regulace glykemie ve zdraví a při diabetu, technologii CGM – výhody, způsob vyhodnocování, limitace a její roli při edukaci pacienta a představujeme novou generaci CGM senzorů od firmy Dexcom – systém Dexcom G7.

Arteriální hypertenze v kontextu srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory a fibrilace síní

Arteriální hypertenze (AH) je velice časté onemocnění v dospělé populaci. Její přítomnost je významným rizikem pro vznik a progresi řady kardiovaskulárních onemocnění. Nicméně i ostatní orgánové soustavy mohou jí mohou být poškozeny. Cílem léčby je dosažení cílových hodnot krevního tlaku podáváním antihypertenzní medikace. Správná léčba vysokého krevního tlaku je důležitá i v případě přítomnosti srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí a u nemocných s fibrilací síní.

Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic

U karcinomu plic rozlišujeme dva základní typy, a to malobuněčný (small cell lung cancer – SCLC) a nemalobuněčný (non small cell lung cancer – NSCLC). Karcinom plic je v dnešní jedním z nejfrekventovanějších karcinomů na světě. Ročně na něj zemře více než 5 tisíc lidí. Jeho nemalobuněčná forma přitom postihne až 85 % z nich.

Triple negativní karcinom prsu

Triple negativní karcinom prsu představuje histologicky, molekulárněbiologicky a imunologicky značně heterogenní skupinu karcinomů s negativními estrogenovými, progesteronovými receptory a absencí overexprese lidského epidermálního růstového receptoru 2 (HER2). Klinicky se jedná o agresivní nádory s horší prognózou a vysokým rizikem vzniku vzdálených metastáz. V systémové léčbě triple negativního karcinomu prsu se indikuje standardně chemoterapie, imunoterapie, konjugáty protilátek s chemoterapií a PARP inhibitory.

Klinické zkušenosti s avatrombopagem ve spojení s léčbou imunitní trombocytopenie

Léčba pacientů s imunitní trombocytopenií prodělala v posledních letech mnoho změn. Kortikoidy zůstávají léčbou 1. linie, ale nově je kladen důraz na časové ohraničení léčby, abychom pacienty zbytečně nevystavovali riziku dlouhodobých nežádoucích účinků kortikoidů, jako jsou osteoporóza, sekundární diabetes, infekce. Agonisté trombopoetinového receptoru jako skupina léků představují účinnou a dobře snášenou volbu 2. linie léčby imunitní trombocytopenie s dostupnými daty z klinických studií, jež potvrzuje naše každodenní praxe.  

Duální inhibice IL-17A a IL-17F v boji s psoriázou a spondylartritidou

Nové cílené léky umožňují lepší kontrolu nemoci a zlepšení kvality života pacientů s psoriázou a spondylartritidou. Mezi tyto molekuly patří i duální inhibitor IL-17A a IL-17F bimekizumab. Jaké jsou dosavadní zkušenosti s tímto lékem v klinické praxi, i o tom diskutovali odborníci v rámci letošních Zimních revmatologických dnů. Problematice se věnovalo rovněž sympozium společnosti UCB, jemuž předsedal prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., z Revmatologického ústavu Praha. Níže přinášíme nejdůležitější poznatky, které zde zazněly.

Burkittův lymfom

Burkittův lymfom je vzácné nádorové onemocnění, patřící k nehodgkinským lymfomům. Jde o agresivně se chovající, nicméně vysoce chemosenzitivní chorobu, vyléčitelnou u většiny pacientů léčbou založenou na intenzivní chemoterapii.

Příprava pacienta ke koloskopii

K provedení efektivní a bezpečné koloskopie je třeba adekvátní příprava tlustého střeva, která umožňuje dokonalou vizualizaci slizničního povrchu. Dokonalá příprava před vyšetřením tlustého střeva zvyšuje bezpečnost endoskopie, její diagnostickou přesnost, kvalitu a rychlost, zároveň snižuje obtížnost jejího provedení. Ideální příprava by měla vést k úplnému vyprázdnění střeva včetně tekutého obsahu pro minimalizaci rizika přehlédnutí patologických lézí, neměla by modifikovat vzhled střevní sliznice, vyvolat diskomfort pro pacienta či významně ovlivnit vnitřní prostředí.