Obstrukční spánková apnoe u dospělých

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je nejčastější poruchou dýchání ve spánku. Postiženy mohou být všechny věkové kategorie, včetně dětské populace. Muži jsou postiženi 2–3× častěji než ženy a se zvyšujícím se věkem prevalence narůstá. V ČR se prevalence OSA u dospělých uvádí 34 % u mužů a 17 % u žen. Údaje ze Spojených států a Evropy udávají rozpětí 14–49 % – tolik mužů středního věku má klinicky významnou OSA.  

Možnosti léčby metastatického karcinomu pankreatu v roce 2023

Karcinom pankreatu je třetí nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění, jehož incidence a mortalita podle predikcí nadále porostou. Téměř 80 % pacientů je diagnostikováno s pokročilým onemocněním, a je tudíž odkázáno na paliativní systémovou protinádorovou léčbu s limitovanou účinností. V tomto sdělení uvádím souhrn aktuálních možností léčby metastatického karcinomu pankreatu včetně možností molekulární diagnostiky a cílené léčby podskupin.

Jak zlepšit osud pacientů po AKS

V pořadí sedmé pokračování z cyklu virtuálních webinářů Sanofi Cardio Academy se zaměřilo na možnosti zlepšené prognózy pacientů po akutním koronárním syndromu. Předsedajícím tohoto listopadového odborného bloku byl doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno.

Co přinášejí nová ESMO guidelines v léčbě pacientek s metastatickým karcinomem prsu

Metastatický karcinom prsu je onemocnění léčitelné, nicméně ve většině případů v současnosti stále nevyléčitelné. V posledním desetiletí jsme v onkologii svědky intenzivního rozvoje terapeutických možností, které zlepšují prognózu nemocných s pokročilým karcinomem prsu. Pacientkám sice stále nelze zajistit úplné vyléčení, ale u mnoha z nich lze díky moderní terapii dosáhnout dlouhodobé kontroly onemocnění, nezřídka i významného prodloužení života v dobré kvalitě. Cílem onkologa je zvolit pro každého konkrétního pacienta nejlepší dostupnou terapii v souladu s principem personalizované medicíny.

Apexxnar – nové možnosti očkování proti pneumokokovým infekcím

Zápal plic a další onemocnění vyvolaná řadou sérotypů bakterie Streptococcus pneumoniae představují významný celosvětový zdravotní problém. S příchodem očkování zaměřeného proti pneumokokovým infekcím se začala globální situace měnit. Očkovací programy významně snižují výskyt těchto onemocnění, předcházejí jim a zcela neoddiskutovatelně zachraňují lidské životy.

Léčba srdečního selhání u nemocných s renální dysfunkcí

Kolem 70 % nemocných s chronickým srdečním selháním v klinické praxi má též poruchu renálních funkcí, která bývá asi u 30 % pacientů středně těžká až velmi těžká. Základem léčby je odstranění příčiny, pokud to lze provést. Farmakologická léčba srdečního selhání při porušené funkci ledvin má být zvolena tak, aby příznivě ovlivňovala oba orgány – jak srdce, tak ledviny – a úprava dávkování je pak podle laboratorních hodnot renálních funkcí.

Canakinumab v léčbě Stillovy nemoci

Stillova nemoc je poměrně heterogenní choroba, jejíž průběh může kolísat od mírných projevů až po závažné, život ohrožující stavy. Terapie onemocnění by měla být vždy vedena s ohledem na dominující klinické příznaky. Kromě glukokortikoidů a syntetických chorobu modifikujících léků nabývají na významu léky biologické, zejména inhibitory IL-1, které mají dobrou účinnost zejména u systémových forem onemocnění. Jedním z nich je kanakinumab, plně humánní protilátka proti IL-1β, který prokázal v klinických hodnoceních u dětí i dospělých se Stillovou chorobou dobrou účinnost s přijatelným bezpečnostním profilem.

Postavení betablokátorů v léčbě arteriální hypertenze

Betablokátory se podávají u celé řady kardiovaskulárních onemocnění – od arteriální hypertenze až po srdeční selhání. V posledních letech byly publikovány analýzy a informace, které v ně­kte­rých indikacích roli betablokátorů zpochybňují. Aktuálně je ale patrná jistá rehabilitace betablokátorů. Podávám aktuální pohled na problematiku použití betablokátorů v léčbě arteriální hypertenze.

Metabolický syndrom a diabetes mellitus: jak na mimořádné riziko ASKVO

Problematikou kardiovaskulárního rizika u pacientů s metabolickými poruchami se zabýval další webinář z cyklu Cardio Academy 2023 pořádaný společností Sanofi, který byl živě odvysílán 19. dubna 2023. Předsedajícím byl tentokrát prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z Centra preventivní kardiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Přinášíme výběr nejdůležitějších poznatků, které zazněly na této akci.