Terapie srdečního selhání u pacientů s diabetes mellitus

Diabetes mellitus a srdeční selhání mají vysokou prevalenci a v dospělé populaci jsou vzájemnými rizikovými faktory. Léčba diabetiků se srdečním selháním není v zásadních bodech odlišná od léčby pacientů se srdečním selháním bez diabetu. Některé body je však nutné mít na paměti. Rovněž hypoglykemická terapie diabetu u pacientů se srdečním selháním může mít své odlišnosti oproti pacientům bez přítomnosti kardiovaskulárních komplikací. V tomto roce byla prezentována nová evropská doporučení pro léčbu pacientů s diabetes mellitus a kardiovaskulárními onemocněními.

Pacient s vysokým KV rizikem v mezioborové péči: nové poznatky i osvědčené postupy

Mezioborový pohled na management pacienta s aterosklerotickým onemocněním byl tématem 3. části letošního cyklu virtuálních seminářů Cardio Academy, pořádané II. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze. Přednášející tentokrát seznámili účastníky s novinkami ze sjezdu ACC 2023, představili management pacienta po AKS z pohledu intervenční kardiologie a připomenuli specifika a význam terapie u pacientů s familiární hypercholesterolemií. Vzdělávací cyklus podporuje společnost Sanofi, odborným garantem webinářů je prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Akutní infarkt myokardu u mladších mužů

Akutní infarkt myokardu je závažnou, život ohrožující formou akutní ischemické choroby srdeční. Z patologického pojetí je charakterizován jako odumření buněk srdečního svalu v důsledku dlouhodobého nedostatečného zásobení myokardu krví. Nejčastější příčinou je aterosklerotické postižení koronárních tepen s destabilizací a rupturou nestabilního koronárního plátu a následnou trombózou, která vede k obstrukci postižené koronární tepny a ischemii v jejím povodí. Jde o velmi závažné, onemocnění, při kterém dochází k nedokrvení určité části srdečního svalu a nemocný je ohrožen na životě. Včasná léčba zlepšuje prognózu nemocných. Pokud není do dvou hodin obnovena recirkulace, dochází postupně ke vzniku nekrózy a mohou nastat závažné komplikace.

Jak zlepšit osud pacientů po AKS

V pořadí sedmé pokračování z cyklu virtuálních webinářů Sanofi Cardio Academy se zaměřilo na možnosti zlepšené prognózy pacientů po akutním koronárním syndromu. Předsedajícím tohoto listopadového odborného bloku byl doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno.

Léčba srdečního selhání u nemocných s renální dysfunkcí

Kolem 70 % nemocných s chronickým srdečním selháním v klinické praxi má též poruchu renálních funkcí, která bývá asi u 30 % pacientů středně těžká až velmi těžká. Základem léčby je odstranění příčiny, pokud to lze provést. Farmakologická léčba srdečního selhání při porušené funkci ledvin má být zvolena tak, aby příznivě ovlivňovala oba orgány – jak srdce, tak ledviny – a úprava dávkování je pak podle laboratorních hodnot renálních funkcí.

Postavení betablokátorů v léčbě arteriální hypertenze

Betablokátory se podávají u celé řady kardiovaskulárních onemocnění – od arteriální hypertenze až po srdeční selhání. V posledních letech byly publikovány analýzy a informace, které v ně­kte­rých indikacích roli betablokátorů zpochybňují. Aktuálně je ale patrná jistá rehabilitace betablokátorů. Podávám aktuální pohled na problematiku použití betablokátorů v léčbě arteriální hypertenze.

Metabolický syndrom a diabetes mellitus: jak na mimořádné riziko ASKVO

Problematikou kardiovaskulárního rizika u pacientů s metabolickými poruchami se zabýval další webinář z cyklu Cardio Academy 2023 pořádaný společností Sanofi, který byl živě odvysílán 19. dubna 2023. Předsedajícím byl tentokrát prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z Centra preventivní kardiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Přinášíme výběr nejdůležitějších poznatků, které zazněly na této akci.

Kontrola hodnot u pacientů při léčbě familiární hypercholesterolemie

Familiární hypercholesterolemie je poruchou autozomálně dominantní (výjimečně recesivní), jedná se o vrozenou poruchu jednoho ze tří základních genů, které se zásadně uplatňují v metabolizmu low density cholesterolu (LDL-c). V důsledku této poruchy dochází k významnému zvýšení hladiny LDL-c v krvi, což vede k ukládání lipidových částic do stěn tepen a k urychlení manifestace aterosklerotického procesu.

Alirokumab v léčbě familiární hypercholesterolemie – kazuistika

Proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) je důležitou bílkovinou v metabolizmu LDL cholesterolu. Má zásadní význam v procesu degradace LDL receptoru. Ačkoliv byl význam PCSK9 objeven relativně nedávno, dnes už představuje inhibice PCSK9 nezastupitelný terapeutický prostředek v léčbě zvýšených koncentrací LDL cholesterolu. Mezi účinné sloučeniny, které patří do skupiny inhibitorů PCSK9, řadíme alirokumab (Praluent) a evolokumab (Repatha). Dostupná data z klinických studií poukazují na to, že PCSK9 inhibitory představují novou cestu v léčbě dyslipidemií a s ní asociovaných kardiovaskulárních onemocnění nejen u pacientů v sekundární prevenci, ale také u pacientů s familiární hypercholesterolemií.

Kdo profituje z intenzivní hypolipidemické léčby po AKS?

I letos se můžete těšit na pokračování cyklu webinářů Cardio Academy, o nichž jsme vás na stránkách časopisu Profi Medicína informovali v průběhu loňského roku. Problematika kardiovaskulární prevence a související témata jsou zde nahlížena jak z multidisciplinárního, tak z úzce specializovaného pohledu. V aktuálním příspěvku přinášíme souhrn nejdůležitějších poznatků, které zazněly na březnovém webináři zaměřeném na benefity moderních hypolipidemik. Pořadatelem vzdělávacího cyklu je II. interní klinika VFN v Praze, partnerem akcí společnost Sanofi.