Farmakoterapie srdečního selhání

Srdeční selhání je medicínským i populačním problémem. Jedná se o závažné a život ohrožující onemocnění, které je charakterizováno významnou morbiditou a mortalitou, snížením funkční kapacity a kvality života a v neposlední řadě přináší značnou ekonomickou zátěž pro zdravotní a sociální systém. Přístup k farmakoterapii srdečního selhání v praxi vychází z doporučených postupů pro péči o pacienty s akutním a chronickým srdečním selháním. 

Arteriální hypertenze v kontextu srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory a fibrilace síní

Arteriální hypertenze (AH) je velice časté onemocnění v dospělé populaci. Její přítomnost je významným rizikem pro vznik a progresi řady kardiovaskulárních onemocnění. Nicméně i ostatní orgánové soustavy mohou jí mohou být poškozeny. Cílem léčby je dosažení cílových hodnot krevního tlaku podáváním antihypertenzní medikace. Správná léčba vysokého krevního tlaku je důležitá i v případě přítomnosti srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí a u nemocných s fibrilací síní.

ESC 2023 – nové doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání

Chronické srdeční selhání je klinický syndrom charakterizovaný typickými symptomy a známkami. Mortalita na srdeční selhání je vysoká a kvalita života pacientů není v mnoha případech dostatečná. Potěšující jsou nové a stále se vyvíjející možnosti farmakologické i nefarmakologické léčby. V srpnu 2023 byla publikována zatím poslední odborná doporučení Evropské kardiologické společnosti (ESC) pro léčbu srdečního selhání. Pacienti se srdečním selháním jsou děleni podle ejekční frakce do skupiny se sníženou, mírně sníženou a zachovanou ejekční frakcí. Novou lékovou skupinou indikovanou bez rozdílu ejekční frakce s cílem snížení morbidity a mortality a zlepšení kvality života jsou inhibitory SGLT2 – glifloziny.

Léčba srdečního selhání v roce 2023

Diagnostika a léčba srdečního selhání urazila v posledních třech dekádách obrovský kus cesty. Díky kvalitním a precizním studiím provedeným na velkých souborech pacientů nyní dokážeme ušít léčbu konkrétního pacienta doslova na míru. Tento přístup, který má jednoznačně oporu v datech, nicméně klade velké nároky na erudici lékařů a také na čas věnovaný pacientům nejen v kardiologických ambulancích.

Terapie srdečního selhání u pacientů s diabetes mellitus

Diabetes mellitus a srdeční selhání mají vysokou prevalenci a v dospělé populaci jsou vzájemnými rizikovými faktory. Léčba diabetiků se srdečním selháním není v zásadních bodech odlišná od léčby pacientů se srdečním selháním bez diabetu. Některé body je však nutné mít na paměti. Rovněž hypoglykemická terapie diabetu u pacientů se srdečním selháním může mít své odlišnosti oproti pacientům bez přítomnosti kardiovaskulárních komplikací. V tomto roce byla prezentována nová evropská doporučení pro léčbu pacientů s diabetes mellitus a kardiovaskulárními onemocněními.

Léčba srdečního selhání u nemocných s renální dysfunkcí

Kolem 70 % nemocných s chronickým srdečním selháním v klinické praxi má též poruchu renálních funkcí, která bývá asi u 30 % pacientů středně těžká až velmi těžká. Základem léčby je odstranění příčiny, pokud to lze provést. Farmakologická léčba srdečního selhání při porušené funkci ledvin má být zvolena tak, aby příznivě ovlivňovala oba orgány – jak srdce, tak ledviny – a úprava dávkování je pak podle laboratorních hodnot renálních funkcí.

Léčba srdečního selhání v éře gliflozinů

Vlivem vysoké prevalence a nutnosti komplexního přístupu k pacientům je srdeční selhání významným medicínským a socioekonomickým problémem. O pacienty se srdečním selháním pečuje řada specialistů různých odborností. Za poslední desítky let se prognóza těchto pacientů, zejména díky moderní farmakoterapii, výrazně zlepšuje. Nejnovější skupinou léků, které se významně uplatňují v léčbě srdečního selhání, jsou inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2, glifloziny.

Jak zvládnout narůstající počet pacientů se srdečním selháním v kardiologické ambulanci?

Dne 8. 5. 2022 v rámci jubilejního XXX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti patřil panel předních odborníků v čele s prof. MUDr. Milošem Táborským, CSc., FESC, MBA, zhodnocení situace v péči o pacienty se srdečním selháním. Sympozium pod záštitou firmy Novartis s. r. o. přineslo jak cenné poznatky z klinické praxe, tak výhled do budoucnosti v ambulantní sféře. Hybridní forma, která kombinovala koncept přednášky a aktivního zapojení publika pomocí online hlasování, byla příjemným zpestřením.

Novinky ve farmakologické léčbě srdečního selhání

V roce 2021 byla publikována nová Evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání. Přinášíme stručný přehled nejdůležitějších informací o novinkách farmakologické léčby chronického srdečního selhání.