Darolutamid v léčbě karcinomu prostaty

Přehledový článek se zabývá dvěma formami pokročilého karcinomu prostaty, jednak metastatického hormon senzitivního karcinomu prostaty, jednak nemetastatického kastračně rezistetního karcinomu prostaty. Jsou diskutovány možnosti terapie zaměřené hlavně na léčbu cílenou na androgenní receptor, kam řadíme významný antiadrogen 2. generace darolutamid. V obou formách onemocnění prokázal jednoznačný benefit na prodloužení celkového přežití pacientů. Důležitou skutečností je také výborná snášenlivost tohoto léku při dlouhodobě trvající léčbě.

Léčba karcinomu prostaty olaparibem

Olaparib patří mezi PARP inhibitory. Poly-ADP-polymeráza (PARP) se účastní opravy jednořetězcové DNA. Inhibice komplexu PARP brání buňkám prostaty v opravě poškozené jednořetězcové DNA. Následkem toho buňky s trvalým poškozením jednořetězcové DNA mají problém s replikací, což posléze vede k poškození dvouřetězcové DNA. Oprava obou řetězců DNA vyžaduje aktivaci mechanizmů homologní rekombinační opravy a nehomologního spojování konců. 

Standard péče o pacienty s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty – dvojkombinace nebo trojkombinace?

Na letošním, v pořadí už 15. ročníku mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO se v rámci uroonkologické sekce zabýval prof. MUDr. Gero Kramer, z oddělení urologie University Hospital Vienna, léčbou metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty. Autor sdělení se zaměřil zejména na volbu terapeutických přístupů pomocí dvojkombinace nebo trojkombinace léčiv.

Karcinom prostaty a PARP inhibitory

Zhoubný novotvar prostaty je řazen do skupiny civilizačních chorob. Spolu s karcinomem prsu u žen patří k tzv. hormonálně senzitivním nádorům. Přestože zhoubné nádory prostaty nebývají agresivní a lze je dobře léčit, zemře na ně každý pátý muž. Dáno je to především pozdním odhalením nemoci. Terapie by měla být doporučena multidisciplinárním týmem. K léčebným modalitám patří obecně radioterapie, chirurgická léčba, hormonální terapie a chemoterapie. U vybraných nemocných může být zvolen přístup aktivního sledování nebo pečlivého vyčkávání. 

Metastatický hormonálně senzitivní karcinom – máme ten správný pohled na léčbu?

Metastatický karcinom prostaty je nevyléčitelné onemocnění, přesto u řady pacientů s chronickým průběhem. Androgen deprivační terapie (ADT), ať už chirurgická, kdy provedeme orchiektomii, nebo farmakologická s využitím agonistů nebo antagonistů luteizační hormon uvolňujícího hormonu, je základním přístupem k léčbě metastatického karcinomu prostaty. Má však i své nežádoucí účinky, které zahrnují zejména sexuální dysfunkci, flusch, kardiovaskulární onemocnění, diabetes, zhoršení kognitivních funkcí či snížení minerální kostní denzity. Ačkoli bylo použití intermitentní ADT spojeno s mírně lepším profilem vedlejších účinků a kvalitou života ve srovnání s kontinuální ADT, obecně se u metastatického karcinomu prostaty intermitentní aplikace nedoporučuje.

PARP inhibitory v léčbě karcinomu prostaty – olaparib

Kastračně rezistentní karcinom prostaty představuje poslední fázi tohoto onemocnění. Většina studií s novými preparáty systémové léčby směřuje do této oblasti. Kombinace hormonální léčby, nových antiandrogenů a PARP inhibitorů slibuje průlom v léčbě stadia karcinomu prostaty s nejhorší prognózou. Olaparib je v současnosti jediným PARP inhibitorem schváleným pro léčbu pokročilého karcinomu prostaty.

Léčba karcinomu prostaty v roce 2023

Dlouhodobě incidence karcinomu prostaty, zejména jeho časných stadií, narůstá. V ČR patří mezi nejčastěji diagnostikovaná nádorová onemocnění. Mortalita i přes rostoucí incidenci a prevalenci zůstavá stacionární. Díky novým možnostem diagnostiky a léčby se zlepšily i léčebné výsledky jak časných, tak pokročilých stadií. Nezbytnou součástí léčby je mezioborová spolupráce.

Studie ARASENS fáze 3 – účinnost a bezpečnost darolutamidu v kombinaci s ADT a docetaxelem podle objemu a rizika onemocnění

Na výročním zasedání ASCO 2023 GU letos v únoru v rámci sekce věnované pokročilému karcinomu prostaty, konkrétně novým cílům a výzvám v této terapeutické oblasti a také novým lékům, vystoupila Dr. Maha Hussain s prezentací o účinnosti a bezpečnosti darolutamidu v kombinaci s androgenní deprivační terapií (ADT) a docetaxelem podle objemu onemocnění a podle rizika onemocnění zkoumaných ve studii ARASENS fáze 3. Výsledky uvedené studie prokázaly, že darolutamid plus ADT v kombinaci s docetaxelem významně snižuje riziko úmrtí o 32,5 % ve srovnání s ADT s docetaxelem, a to u pacientů s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty (mHSPC)3.

PARP inhibitory v léčbě karcinomu prostaty

Jednou z možností, jak zlepšit léčebné výsledky pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), je zavedení nových skupin léků do léčebného algoritmu onemocnění. Řadíme sem i takzvané PARP [poly(ADP-ribóza)polymeráza] inhibitory. Mechanizmus terapie PARP inhibitory spočívá v inhibici enzymů, které opravují poškozenou DNA. Mutace v genech opravujících DNA se vyskytují u karcinomu prostaty v 11–33 %, nejčastěji je zastoupena mutace v genu BRCA2 (5,3 %). Nejvíce dat u pacientů s mCRPC máme k dispozici s PARP inhibitorem olaparibem a talazoparibem.

Současné možnosti léčby nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC) bez průkazu metastatického onemocnění podle standardních zobrazovacích metod (CT a scintigrafie skeletu) či vyšetření nové generace (PET/CT) klasifikujeme jako nemetastatický CRPC (nmCRPC). Donedávna nebyla k dispozici účinná léčba tohoto onemocnění a pacienti progredovali do metastatického stadia. Cílem léčby nmCRPC je proto prodloužení doby do vzniku metastatického stadia a prodloužení i celkového přežití (OS). Toto potvrdily i tři významné prospektivní klinické studie 3. fáze. Studie hodnotily antiandrogeny 2. generace, kam patří apalutamid, enzalutamid a darolutamid.