Refluxní choroba jícnu, aktuální možnosti léčby

Gastroezofageální refluxní nemoc (GERD) je velmi časté a fenotypově různorodé onemocnění. Moderní léčba GERD se opírá o správné určení fenotypu nemoci. Článek velmi stručně shrnuje možnosti léčby GERD na úrovni režimových opatření, farmakoterapie, endoskopické terapie a chirurgických možností léčby. Zmíněna je i možnost fyzioterapie, psychoterapie a některé alternativní postupy.

Léčba pacienta se syndromem dráždivého tračníku

Syndrom dráždivého tračníku patří mezi funkční poruchy trávicího traktu a je jednou z nejčastěji se vyskytujících nemocí této oblasti. Vzhledem k široké paletě forem a symptomů patří mezi onemocnění, kde je diagnostika velice obtížná. Vždy je zapotřebí vyloučit onemocnění organického původu.

Trendy v péči o pacienta se stomií, novinky v oblasti stomických pomůcek

Vytvoření stomie je nevyhnutelnou součástí mnoha chirurgických výkonů v oblasti zažívacího traktu v nejrůznějších indikacích a případech, nezávisle na stavu a věku pacienta. Tento přehledový článek popisuje rozdíl mezi plochým a konvexním systémem, poukazuje na různé tělesné profily pacientů a vysvětluje, v jakých případech zvolit konvexní typ pomůcky u pacientů s derivační stomií. Současným trendem v péči o stomiky je jednoznačně využívání konvexních pomůcek. Nasazení správného typu stomické pomůcky je velmi důležité, protože eliminuje vznik komplikací v peristomální oblasti.

Bakteriální střevní infekce

Mezi nejčastější původce bakteriálních střevních infekcí patří v našich podmínkách Campylobacter a Salmonella. Léčba je symptomatická. Antibiotická léčba je podávána pouze v jasně indikovaných případech.

Akutní gastroenteritidy u dětí a jejich léčba

Akutní gastroenteritidy patří k nejčastějším příčinám infekčních onemocnění. Včasná a správně vedená rehydratace je základem péče o děti s průjmem. Podle doporučení tří nejvýznamnějších společností – European Society of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, American Academy of Pediatrics a World Health Organization jsou optimální léčbou lehké a středně těžké dehydratace orální rehydratační roztoky. Následuje realimentace. Tíži onemocnění mohou zmírnit podpůrné prostředky. Antibiotika podáváme jen výjimečně v indikovaných případech prokázané bakteriální etiologie a při septickém stavu. Hygiena rukou a zamezení kontaktu s nemocným pacientem patří k obecným preventivním opatřením. V případě rotavirového průjmu je účinnou prevencí vakcinace.

Význam molekulárního testování u karcinomu kolorekta 

Kolorektální karcinom (CRC) zaujímá mezi maligními onemocněními podle statistik celosvětově 3. místo v incidenci a 2. místo v počtu úmrtí. Většina nových případů vzniká bez prokazatelné genetické zátěže, hereditární syndromy jsou odpovědné za pouhých 5 % případů, familiární výskyt se týká zhruba 25 % případů a zbylých 70 % připadá na spontánně vzniklé CRC. Kromě klasických rizikových faktorů se pozornost zaměřuje také na roli a význam střevního mikrobiomu.

Průjmová onemocnění cestovatelů

Průjmová onemocnění se řadí mezi nejčastější zdravotní problémy na cestách v zahraničí. Příčiny jsou různé – neinfekční (dysmikrobie, stres) či infekční. Nejčastějším infekčním agens způsobujícím cestovatelské průjmy jsou bakterie. Ve většině případů cestovatel vystačí se symptomatickou léčbou s nutností dostatečné hydratace a dietního režimu. V závažnějších případech je nutná medikamentózní léčba.

Dráždivý tračník – diagnostika a léčba

Dráždivý tračník patří mezi nejčastější funkční poruchy trávicí trubice. Patogeneze onemocnění je kombinovaná, klinický obraz pestrý a proměnlivý a diagnostika i léčba jsou v mnoha případech poměrně obtížné. Prognóza onemocnění je příznivá „quoad vitam“, ale může být poměrně problematická „quoad sanationem“. Onemocnění může být součástí skupiny dalších funkčních onemocnění gastrointestinálního traktu.