Zkušenosti s fixní kombinací rosuvastatinu s ezetimibem

Dyslipidemie, resp. hypercholesterolemie, je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerotických vaskulárních nemocí. Nová odborná doporučení pro léčbu dyslipidemií vytvořená ve spolupráci Evropské kardiologické společnosti (ESC) a Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS) přinášejí na základě medicíny založené na důkazech další zpřísnění cílových hladin lipidogramu, kdy lékem první volby jsou statiny, k nimž je doporučováno přidat ezetimib v případě nedosažení cílových hladin LDL cholesterolu. V článku popisujeme vlastní zkušenosti s léčbou fixní kombinací rosuvastatinu a ezetimibu.

Správně vedená hypolipidemická léčba může významně ovlivnit nejen morbiditu, ale i mortalitu našich pacientů. Primárním cílem v léčbě dyslipidemie je snížení hladiny LDL cholesterolu (cílové hladiny LDL cholesterolu uvádí tabulka 1). Lékem první volby jsou statiny. Odborná doporučení nyní uvádějí ezetimib jako lék druhé volby po statinech, pokud není dosaženo cílové hladiny LDL cholesterolu (třída doporučení I). U pacientů nedosahujících cílových hladin lipidogramu při monoterapii statiny jsou relativně nově využívány též jejich fixní kombinace s ezetimibem, včetně možné kombinace ezetimibu s rosuvastatinem.

Postcovidové problémy u kardiologických pacientů

Onemocnění COVID-19 je celosvětový problém, který velmi komplikuje zdravotnickou péči o pacienty. Očkování proti koronaviru se zdá být nadějnou cestou, jak se z této situace dostat. Tento článek pojednává o aktuální pandemii COVID-19, jejím vlivu na kardiovaskulární systém a o pohledu kardiologa na problematiku COVID-19 onemocnění u kardiologických pacientů.

Mykózy a dermatofytózy – diagnostické a terapeutické přístupy

Povrchové mykózy na kůži mají rozmanitý klinický obraz, jejich vznik je častější ve vlhkém a teplém prostředí, typicky při nadměrném pocení, které pacienty provází především v letních měsících. Mezi nejčastější původce plísňových onemocnění na kůži patří Trichophyton rubrum, Candida albicans nebo Mallasezia furfur. Podle etiologie je rozdělujeme na dermatofytózy, kandidózy a keratomykózy.

Žilní tromboembolie v době covidové – možnosti prevence a léčby

Onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 je akutní infekční onemocnění, které způsobilo vznik celosvětové pandemie. Toto onemocnění je spojeno s hyperkoagulačním stavem, což pacienty predisponuje k trombózám v arteriálním a žilním řečišti. Tromboembolické komplikace signifikantně zvyšují mortalitu nemocných, proto je namístě věnovat jim patřičnou pozornost.

Farmakoterapie lymfatické nedostatečnosti a lymfedému

Lymfatická insuficience, jejímž jedním z pozdních klinických projevů je otok (lymfedém), je do značné míry zanedbávanou a podceňovanou nozologickou jednotkou. Od této skutečnosti se pak odvíjí problémy s diagnostikou časného stadia tohoto chronického progredujícího onemocnění. Farmakoterapie je metodou volby v časném stadiu lymfatické insuficience. V pokročilém stadiu, projevujícím se především lymfedémem, je destrukce lymfatických cév natolik závažná, že hlavním terapeutickým nástrojem je léčba fyzikální a farmakoterapie je léčbou podpůrnou.

Cílená terapie a imunoterapie u solidních nádorů

Vývoj onkologie za posledních 20 let spočívá v kontinuální inovaci terapeutického armamentaria a postupném ukončování zastaralého konceptu stejné léčby pro všechny „one size fits all“. Mezi klíčové pokroky v klinické onkologii patří klinická implementace personalizované a precizní onkologie a znovuobrození imunoterapie.

Niraparib rozšiřuje dostupnost udržovací léčby u pacientek s pokročilými high-grade karcinomy ovaria

Niraparib je malou molekulou cílené léčby, inhibitorem poly-ADP-ribózo polymerázy (PARP), která se účastní reparace zlomů DNA. Za jeho terapeutickým efektem stojí ale i další mechanizmy účinku a jeho klinický dopad v rámci udržovací léčby je patrný prakticky bez ohledu na stav homologní rekombinace, resp. BRCA mutace, u pacientek s pokročilými high-grade karcinomy ovaria (tj. ovaria, vejcovodu nebo primárního peritoneálního karcinomu) po dosažení léčebné odpovědi nejen v první linii léčby.