Canakinumab v léčbě Stillovy nemoci

Stillova nemoc je poměrně heterogenní choroba, jejíž průběh může kolísat od mírných projevů až po závažné, život ohrožující stavy. Terapie onemocnění by měla být vždy vedena s ohledem na dominující klinické příznaky. Kromě glukokortikoidů a syntetických chorobu modifikujících léků nabývají na významu léky biologické, zejména inhibitory IL-1, které mají dobrou účinnost zejména u systémových forem onemocnění. Jedním z nich je kanakinumab, plně humánní protilátka proti IL-1β, který prokázal v klinických hodnoceních u dětí i dospělých se Stillovou chorobou dobrou účinnost s přijatelným bezpečnostním profilem.

Postavení betablokátorů v léčbě arteriální hypertenze

Betablokátory se podávají u celé řady kardiovaskulárních onemocnění – od arteriální hypertenze až po srdeční selhání. V posledních letech byly publikovány analýzy a informace, které v ně­kte­rých indikacích roli betablokátorů zpochybňují. Aktuálně je ale patrná jistá rehabilitace betablokátorů. Podávám aktuální pohled na problematiku použití betablokátorů v léčbě arteriální hypertenze.

Metabolický syndrom a diabetes mellitus: jak na mimořádné riziko ASKVO

Problematikou kardiovaskulárního rizika u pacientů s metabolickými poruchami se zabýval další webinář z cyklu Cardio Academy 2023 pořádaný společností Sanofi, který byl živě odvysílán 19. dubna 2023. Předsedajícím byl tentokrát prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z Centra preventivní kardiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Přinášíme výběr nejdůležitějších poznatků, které zazněly na této akci.

Současný stav léčby CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc patří celosvětově mezi nejčastější chronická respirační onemocnění, postihuje cca 8 % dospělé populace a je jednoznačně asociována s kouřením. V České republice stále kouří cca 30 % obyvatel starších 15 let, což nás kvalifikuje na 11. místo v rámci Evropské unie. Za tabákové výrobky každoročně utratíme téměř 120 miliard Kč, v přepočtu neuvěřitelných 11 tisíc Kč na hlavu. Diagnostika a léčba tohoto onemocnění patří do rutinní praxe každého pneumologa. Cílem tohoto textu je seznámit čtenáře se základními principy moderní terapie CHOPN.

Novinky v léčbě benigní hyperplazie prostaty

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je onemocnění s poměrně vysokou prevalencí. Nemocnému zhoršuje kvalitu života a v některých případech má i závažné důsledky. Většina nemocných se symptomy dolních močových cest na podkladě BHP je léčena farmakologicky. Pokud farmakologická léčba selhává, nastupuje léčba chirurgická. V oblasti léčby BHP (farmakologické i chirurgické) stále dochází k inovacím, které si kladou za cíl zjednodušit a zefektivnit léčbu. Z těchto důvodů se i do léčby BHP zapojují moderní technologie.

Vulvovaginální diskomfort – prevence a léčba

Léčba vulvovaginálních infekcí má dva základní pilíře – odstranění přemnoženého patogenu a restituci poševního prostředí. Vedle cílených antiinfekčních léčiv mají v klinické praxi široké užití nespecifická dezinficiencia. Pro svůj prokazatelný antiseptický, antiflogistický a analgetický účinek spojený se zrychlením ústupu klinických potíží je volen výplach benzydaminem. Obnovu poševního prostředí zajišťujeme probiotiky. V případě narušené trofiky poševní sliznice je vhodná lokální estrogenní substituce.

Imlifidáza a její současné místo v nefrologii

Imlifidáza (Ides, preparát Idefirix) je endopeptidáza, kterou lze použít k potlačení imunitních reakcí zprostředkovaných imunoglobulinem G (IgG). Unikátní mechanizmus účinku spočívající v rozštěpení IgG na fragmenty představuje potenciální alternativu pro terapeutické výměny plazmy u různých onemocnění. Recentně byla imlifidáza podmínečně schválena Evropskou lékovou agenturou pro desenzibilizaci, aby umožnila transplantaci ledviny u vysoce senzibilizovaných pacientů. Ve Spojených státech čeká FDA na výsledky registrační studie.

Kontrola hodnot u pacientů při léčbě familiární hypercholesterolemie

Familiární hypercholesterolemie je poruchou autozomálně dominantní (výjimečně recesivní), jedná se o vrozenou poruchu jednoho ze tří základních genů, které se zásadně uplatňují v metabolizmu low density cholesterolu (LDL-c). V důsledku této poruchy dochází k významnému zvýšení hladiny LDL-c v krvi, což vede k ukládání lipidových částic do stěn tepen a k urychlení manifestace aterosklerotického procesu.

Domácí hemodialýza

Domácí hemodialýza je jednou z variant náhrady funkce ledvin, kterou provádí pacient sám (nebo s dopomocí) v domácím prostředí. Je metodou, která je v řadě aspektů z medicínského hlediska prospěšná, vyžaduje však speciální materiální vybavení, důkladné zaškolení pacientů a jejich pečlivý výběr. Při dodržení těchto kritérií je pacienty hodnocena lépe než klasická středisková hemodialýza.