Dlouhodobá léčba roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica v kostce

Roztroušená skleróza i neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra patří mezi demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému. Jejich patogeneze i léčba jsou odlišné. Společný však mají prudký rozvoj terapeutických možností v posledních letech měnící zásadním způsobem průběh nemoci.

Nový lék pro pacienty s atopickou dermatitidou – abrocitinib

Závažné formy atopické dermatitidy mohou velmi negativně ovlivnit život pacientů. Po dlouhou dobu byly terapeutické možnosti u těchto pacientů velmi omezené. Abrocitinib je nově dostupným selektivním inhibitorem Janusovy kinázy 1, který prokázal vysokou účinnost nejen na kožní projevy atopické dermatitidy, ale také poskytuje rychlou úlevu od svědění. V rámci klinického hodnocení prokázal dobrý bezpečnostní profil a byl pacienty dobře tolerován.

Prevence osteoporotických zlomenin

Riziko zlomeniny exponenciálně narůstá s věkem. Vzhledem ke stárnutí populace lze předpokládat narůstající incidenci osteoporotických zlomenin. Je zapotřebí časná identifikace osob v riziku vzniku osteoporózy, zahájení preventivních opatření a adekvátní terapie za účelem snížení rizika zlomenin.

Opioidy v léčbě nádorové bolesti

Bolest je v pokročilém stadiu onkologického onemocnění jeden z nejčastějších příznaků, které zhoršují kvalitu života. I když nemáme k dispozici mnoho nových preparátů, dochází k prohlubování našich vědomostí o léčbě bolesti. Abychom byli schopni nastavit pacientům léčbu bolesti správně, je třeba se s těmito novými poznatky průběžně seznamovat.

Současné možnosti léčby ovariálního karcinomu

Ovariální karcinom patří mezi nádory s vysokou mortalitou. V posledních letech došlo k zařazení nových léků především pro pacientky s mutací BRCA, které vedou k prodloužení doby do progrese i celkového přežití. Jedná se o tzv. PARP inhibitory, které jsou používány v udržovací terapii po dokončení standardní léčby.

Léčba karcinomu slinivky

Karcinom pankreatu je nádorové onemocnění se vzrůstající incidencí a špatnou prognózou. Diagnóza bývá vzhledem k pozdní manifestaci příznaků stanovena často již v pokročilém stadiu onemocnění. Jedinou potenciálně kurativní metodou je kompletní chirurgická resekce. I tak je prognóza nepříliš dobrá. U pokročilých onemocnění je zvažována paliativní onkologická či symptomatická léčba.

Moderní léčba bronchogenního karcinomu

Bronchogenní karcinom, který obvykle souvisí s letitým kuřáctvím, je v naší populaci malignitou s vysokou incidencí a bohužel i mortalitou.  Incidence v ČR z roku 2018 dokládá čísla 60,8/100 000 obyvatel, mortalita přestavuje 49,1/100 000 obyvatel. Přestože byl v posledním desetiletí zaznamenán v oblasti pneumoonkologie vysoký léčebný posun, stále nás čeká ještě dlouhá cesta, abychom tuto zákeřnou chorobu mohli nazvat „chronickým onemocněním“.

Současný stav léčby karcinomu mléčné žlázy

V článku jsou shrnuty současné léčebné postupy u karcinomu mléčné žlázy, a to jak u nemetastatického, tak u metastatického nádorového onemocnění. Jsou uvedeny možnosti lokoregionální terapie (chirurgické postupy a radioterapie) a zejména možnosti systémové onkologické terapie (hormonoterapie, chemoterapie, cílené terapie a imunoterapie).

Kazuistika pacientky s prognosticky nepříznivým metastatickým kolorektálním karcinomem léčené kombinací trifluridin/tipiracil

Trifluridin/tipiracil (FTD/TPI) je perorální kombinace thymidinového analoga trifluridinu a inhibitoru thymidinfosforylázy (TP) tipiracil hydrochloridu. Tipiracil inhibuje thymidinfosforylázu, enzym degradující trifluridin, udržuje přiměřenou koncentraci trifluridinu v plazmě, a tím potencuje jeho protinádorový účinek. Trifluridin je aktivní protinádorová komponenta, která je inkorporována do nádorové DNA. Kombinace FTD/TPI je schválena pro použití u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří jsou rezistentní ke standardní chemoterapii.

Neuromyelitis optica a poruchy jejího širšího spektra

Neuromyelitis optica (NMO, známá jako Devicova nemoc) a poruchy jejího širšího spektra (NMOSD – neuromyelitis optica spectrum disorder) je vzácné a závažné autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému.