Využívání nových PET radiofarmak v onkologické diagnostice

| |

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je jedním z pracovišť využívajících moderní diagnostickou metodu nukleární medicíny – pozitronovou emisní tomografii. Mimo „základní“ onkologickou diagnostiku pomocí radiofarmaka 18F-fluordeoxyglukóza zdejší pracoviště využívá také dalších moderních diagnostických PET radiofarmak a ve spolupráci s největším českým výrobcem se u některých dokonce podílelo i na jejich uvedení do klinické praxe.

Pozitronová emisní tomografie (PET) je jednou z nejmodernějších metod molekulárního zobrazování, neinvazivní in vivo metodou umožňující lékařům studovat procesy v lidském těle prostřednictvím radioaktivně značených radiofarmak. Vyniká především na poli určování metabolické aktivity nádorů, zhodnocení proliferace, hypoxie tkáně či hustoty receptorů.

Základním radiofarmakem pro metodu PET je 18F-fluordeoxyglukóza (FDG), vizualizující místa se zvýšenou metabolickou aktivitou (která většinou tumory vykazují). Její využití je širokospektrální, avšak občas vykoupeno nižší specificitou (rozlišení proliferace od zánětu či reparativních procesů) či nevhodností pro některé diagnózy či orgány. Proto jsou vyvíjena radiofarmaka úžeji zaměřená, specifičtější.

Oddělení nukleární medicíny MOÚ realizuje vyšetření s různými látkami dostupnými od výrobců, celkem zde bylo provedeno vyšetření s x různými radiofarmaky. Společně s dalšími týmy z MOÚ se také podílelo na dvou úspěšných klinických hodnoceních ve spolupráci s výrobcem ÚJV Řež, a. s., který má v areálu MOÚ umístěno jedno ze svých produkčních center – konkrétně látek [11C]methionin (diagnostika mozkových tumorů) a [18F]fluorocholin (diagnostika karcinomu prostaty). V neposlední řadě zde v současnosti probíhá studie s látkou 68Ga-DOTATOC (neuroendokrinní tumory), připravovanou přímo radiofarmaceuty a radiofarmaceutickými asistenty z MOÚ.

[11C]methionin

Toto radiofarmakum je příkladem radioaktivně značené aminokyseliny – pro nádorové buňky zdroje energie a stavebního materiálu pro nové proteiny. Je popsáno využití tohoto radiofarmaka pro detekci mozkových tumorů, jejich gradingu, odhadu prognózy, vyhodnocení reakce na léčbu, a rozlišování mezi relapsem tumoru a radiační nekrózou.

[11C]methionin je značen uhlíkem 11 (poločas přeměny 20 minut). Jeho využití  je tudíž striktně vázáno na centra, která zahrnují jak výrobní, tak zobrazovací zařízení v minimální vzdálenosti od sebe. Realizace klinického hodnocení této látky v letech 2011–2014 byla umožněna blízkou spoluprací MOÚ se společností ÚJV Řež, a. s., která látku pro klinické hodnocení vyráběla ve svých laboratořích. Jednalo se vůbec o historicky první provedené klinické hodnocení radiofarmaka značeného uhlíkem 11 v ČR.  Výsledky potvrdily očekávané schopnosti radiofarmaka [11C]methionin v diagnostice high-grade gliomů mozku pomocí PET/CT. V současné fázi je léčivo v registračním řízení na SÚKL. Nižší radiační zátěž plynoucí ze značení pomocí uhlíku 11 namísto fluoru ji činí zajímavou například pro pediatrickou onkologii.

[18F]fluorocholin

Tato látka je určena primárně k diagnostice karcinomu prostaty. FDG diagnostika zde není vhodná – na vině je malá velikost cílového orgánu, většinou nízká metabolická aktivita buněk nádoru, a zejména bezprostřední blízkost orgánu s výrazným fyziologickým příjmem radiofarmaka, močového měchýře. [18F]fluorocholin tyto nedostatky eliminuje.

Jde o pomocí [18F] značený analog cholinu, základního stavebního kamene fosfolipoidických membrán. Mimo karcinomu prostaty je využíván pro detekci hepatocelulárního karcinomu či nádorů příštítných tělísek.

Klinické hodnocení [18F]fluorocholinu bylo realizováno v letech 2015–2016, opět ve spolupráci ÚJV a MOÚ. Úspěšně potvrdilo schopnost zobrazení nádorové tkáně jak v primárních karcinomech prostaty, tak i v ložiscích recidiv v lůžku po prostatektomii či uzlinových i kostních metastázách. Výsledky klinického hodnocení byly využity v registraci radiofarmaka výrobcem, která byla úspěšně dokončena v roce 2019.

[68Ga]DOTATOC

Tato látka spadá do kategorie značených oligopeptidů (edotreotid) a její uplatnění je  zejména v diagnostice neuroendokrinních tumorů. Vzhledem k tomu, že příprava probíhá z komerčně dostupných registrovaných komponent (edotreotidového kitu a [68Ge]/[68Ga] generátoru), lze ji realizovat přímo v nemocnici, jako je tomu dlouhé roky u metody SPECT a využití metastabilního technecia 99m. V současnosti probíhá na MOÚ postregistrační neintervenční akademická studie s touto látkou.

Další používaná moderní  radiofarmaka a výhled do budoucna

Mimo uvedené látky bylo v oddělení nukleární medicíny MOÚ prováděno vyšetření například s [18F]fluoroethylthyrosinem pro diagnostiku mozkových nádorů, [18F] fluciclovinem pro diagnostiku karcinomu prostaty, proliferačním markerem [18F]fluorothymidinem, či [18F]fluoridem sodným, látkou pro detekci kostních poruch. Ve spolupráci s výrobci jsou do budoucna plánovány další projekty zaměřené například na neuroonkologické radiofarmakum [18F]FDOPA (diagnostika mozkových a neuroendokrinních tumorů) a jeho zavedení do normální klinické praxe, či na skupinu látek velmi aktuálních v zahraničí, tzv. další generaci PET diagnostiky karcinomu prostaty pomocí fluorem 18 značených inhibitorů PSMA (prostata-specifického membránového antigenu); jakož i případné projekty zaměřující se na terapeutická či terapeuticko-diagnostická (teranostická) farmaka. To vše podle podobného modelu, jako u již realizovaných. Úzká a precizně koordinovaná spolupráce mezi producenty a koncovými uživateli je pro rozšiřování spektra v ČR dostupných PET radiofarmak nejen žádoucí, ale i nezbytná.

Ing. et Ing. Jan Adam, Ph.D. 1, MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.2 , PharmDr. Šárka Kozáková1

1 Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Brno

2 Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno

Předchozí

Roztroušená skleróza jako progresivní onemocnění

Imunologická léčba nádorů

Další