Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic

U karcinomu plic rozlišujeme dva základní typy, a to malobuněčný (small cell lung cancer – SCLC) a nemalobuněčný (non small cell lung cancer – NSCLC). Karcinom plic je v dnešní jedním z nejfrekventovanějších karcinomů na světě. Ročně na něj zemře více než 5 tisíc lidí. Jeho nemalobuněčná forma přitom postihne až 85 % z nich.

Karcinom vaječníku

Ovariální karcinom tvoří pouze 5 % všech karcinomů u žen. Ročně je na celém světě diagnostikován u přibližně 295 000 žen. V Česku je nárůst nových případů přibližně 1 000 za rok. Ovariální karcinomy zaujímají dlouhodobě první místo v úmrtnosti na gynekologické nádory. Kvůli příznakům se rakovina vaječníků často nazývá „syndrom malé sukně“. Pro nenápadnost nemoci je většina pacientek diagnostikována v pozdním stadiu, které výrazně zhoršuje prognózu nemoci. Doba do progrese se pohybuje mezi 16–22 měsíci, medián celkového přežití je 2–4 roky a pětileté přežití nedosahuje 30 %. Jde sice o nádor chemosenzitivní, ale ne chemokurabilní a základem léčby zůstává léčba chirurgická.

Kazuistika pacientky s prognosticky nepříznivým metastatickým kolorektálním karcinomem léčené kombinací trifluridin/tipiracil

Trifluridin/tipiracil (FTD/TPI) je perorální kombinace thymidinového analoga trifluridinu a inhibitoru thymidinfosforylázy (TP) tipiracil hydrochloridu. Tipiracil inhibuje thymidinfosforylázu, enzym degradující trifluridin, udržuje přiměřenou koncentraci trifluridinu v plazmě, a tím potencuje jeho protinádorový účinek. Trifluridin je aktivní protinádorová komponenta, která je inkorporována do nádorové DNA. Kombinace FTD/TPI je schválena pro použití u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří jsou rezistentní ke standardní chemoterapii.

Současnost je v léčbě CLL revoluční – i díky venetoklaxu

Jako tradičně, i letos Olomoucké hematologické dny akcentovaly coby jedno z hlavních témat léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL). Během sympozia věnovaného vývoji v oblasti terapie CLL se hovořilo o tom, jaký význam má pro pacienty s CLL možnost podávat venetoklax. Zazněla pilotní data z registru CLLEAR, doporučení, kdy a proč tento přípravek zařazovat, a nakonec i kazuistika.

Stabilizace onemocnění u pacienta s metastatickým karcinomem rekta

Kazuistika popisuje případ pacienta, u kterého po radikální operaci a adjuvantní terapii došlo k časné generalizaci. Následná systémová léčba vedla ke kontrole onemocnění s možností chirurgické resekce plicních metastáz. Další časný relaps po radikálním ošetření plicních metastáz je v současnosti kontrolován paliativní léčbou trifluridinem/tipiracilem.

Rekurentní venózní tromboembolizmus „z neznámé“ příčiny

Venózní tromboembolizmus (VTE) je stále zdravotnickým a sociálně-ekonomickým problémem. Zdravotnickým tím, že onemocnění může skončit fatálně plicní embolií (PE), nebo následky, jako je např. posttrombotický syndrom. Významně je pak zhoršena kvalita života. Sociálně-ekonomickým tím, že jsou často postiženi jedinci v produktivním věku a také adolescenti. Kazuistické sdělení poukazuje na vyšší riziko trombózy u pacientů s myeloproliferativním onemocněním.