Strategie léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom se řadí mezi nejčastěji se vyskytující nádory vůbec. V případě metastatického onemocnění má léčba obvykle bohužel paliativní charakter. Výjimku tvoří skupina pacientů, u kterých jsou metastázy resekabilní, eventuálně se dosáhne resekability po „neoadjuvantní léčbě“. Systémová léčba zaznamenala v posledních letech podobně jako v případě jiných onkologických diagnóz významný posun, když se do léčených standardů dostala imunoterapie a několik dalších cílených molekul, které postupně zlepšují prognózu pacientů s tímto onemocněním.

Význam molekulárního testování u karcinomu kolorekta 

Kolorektální karcinom (CRC) zaujímá mezi maligními onemocněními podle statistik celosvětově 3. místo v incidenci a 2. místo v počtu úmrtí. Většina nových případů vzniká bez prokazatelné genetické zátěže, hereditární syndromy jsou odpovědné za pouhých 5 % případů, familiární výskyt se týká zhruba 25 % případů a zbylých 70 % připadá na spontánně vzniklé CRC. Kromě klasických rizikových faktorů se pozornost zaměřuje také na roli a význam střevního mikrobiomu.

Kazuistika pacientky s prognosticky nepříznivým metastatickým kolorektálním karcinomem léčené kombinací trifluridin/tipiracil

Trifluridin/tipiracil (FTD/TPI) je perorální kombinace thymidinového analoga trifluridinu a inhibitoru thymidinfosforylázy (TP) tipiracil hydrochloridu. Tipiracil inhibuje thymidinfosforylázu, enzym degradující trifluridin, udržuje přiměřenou koncentraci trifluridinu v plazmě, a tím potencuje jeho protinádorový účinek. Trifluridin je aktivní protinádorová komponenta, která je inkorporována do nádorové DNA. Kombinace FTD/TPI je schválena pro použití u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří jsou rezistentní ke standardní chemoterapii.