Současné možnosti léčby karcinomu plic

Léčba bronchogenního karcinomu zaznamenala v posledních letech výrazný pokrok. U nemalobuněčného karcinomu plic je to díky rozšiřujícím se možnostem cílené léčby a imunoonkoterapii. Tyto léčebné modality se nyní uplatňují i v léčbě časných, resekabilních nádorů ve snaze zabránit recidivám i po radikální operaci. Také v léčbě malobuněčného karcinomu plic je u extenzivního stadia standardem léčby imunoterapie + chemoterapie.

Adjuvantní léčba pacientů s EGFR mutovaným NSCLC pomocí osimertinibu

Léčba plicní rakoviny zažívá velký rozmach, a to jak u malobuněčných nádorů, tak i u nemalobuněčných. Cílená léčba a imunoterapie se pomalu od pokročilých stadií posouvají do nižších, kurabilnějších stadií. Je proto i logické, že je kladen velký důraz na screening, kdy je největší šance podchytit tato nízká, asymptomatická stadia a nemocným dopřát naději na úplné vyléčení.

Možnosti léčby metastatického karcinomu pankreatu v roce 2023

Karcinom pankreatu je třetí nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění, jehož incidence a mortalita podle predikcí nadále porostou. Téměř 80 % pacientů je diagnostikováno s pokročilým onemocněním, a je tudíž odkázáno na paliativní systémovou protinádorovou léčbu s limitovanou účinností. V tomto sdělení uvádím souhrn aktuálních možností léčby metastatického karcinomu pankreatu včetně možností molekulární diagnostiky a cílené léčby podskupin.