Arexvy: nová adjuvovaná vakcína proti RSV

| | ,

Respirační syncytiální virus je běžný respirační virus, který obvykle způsobuje mírné symptomy podobné nachlazení. Zatímco většina lidí se uzdraví do týdne nebo dvou, zejména u kojenců a starších dospělých může tento virus způsobit vážné onemocnění. Je hlavní příčinou bronchiolitidy u dětí a souvisí se značnou morbiditou a mortalitou u starší populace. Aktuálně je k dispozici účinná vakcinace.

V roce 2015 bylo v průmyslově vyspělých zemích odhadem kolem 1,5 milionu (95% CI 0,3–6,9 milionu) případů respiračního syncytiálního viru(RSV) – pozitivních akutních respiračních infekčních onemocnění (ARI) u lidí nad 65 let. Odhaduje se, že v USA je ročně 1,15 milionu lékařsky ošetřených infekcí RSV, z nichž přibližně 14,5 % vede k hospitalizaci. Významný podíl starších dospělých (30–45 %) s RSV není schopen vykonávat každodenní aktivity ve srovnání s 54–60 % u chřipky. Symptomy dolních dýchacích cest jsou běžné (např. 82 % pacientů po RSV). Proto může RSV představovat závažné zdravotní hrozby pro seniory a ovlivnit jejich každodenní aktivity a kvalitu života.

Dvě nezávislé prospektivní kohortové studie hodnotily výskyt infekce RSV u starších dospělých v Británii v letech 1992–1994 (36 na 1 000 osoboroků) a další v několika evropských zemích v letech 2017–2019 (4,2–7,2 % na základě PCR a sérologie).

Literární údaje ukazují na významnou morbiditu a mortalitu spojenou s RSV

Infekce RSV může být nebezpečná zejména pro starší populaci. Každý rok se odhaduje, že 60–160 tisíc starších dospělých s RSV je v USA hospitalizováno a 6–10 tisíc zemře. V nejvyšším riziku závažné infekce RSV jsou lidé nad 60 let, dospělí s chronickými srdečními nebo plicními onemocněními, s oslabeným imunitním systémem, s dalšími chronickými onemocněními, osoby žijící v domovech pro seniory nebo zařízeních dlouhodobé péče.

Hospitalizace a lékařské návštěvy související s RSV generují významné náklady na zdravotní péči. Rodiče potřebují čas na péči o nemocné děti, což vede ke ztrátě produktivity. Dlouhodobé zdravotní komplikace závažné infekce RSV mohou vést ke zvýšeným potřebám a nákladům na zdravotní péči v průběhu času. Stres a emoční dopad na rodiny může mít vliv na pečující o nemocné dítě nebo řešící nemoc staršího člena rodiny. Trvalé zdravotní problémy související s RSV mohou snížit kvalitu života.

Vývoj vakcín proti RSV

Vývoj vakcíny proti RSV začal v 60. letech neúspěšnou vakcínou proti RSV inaktivovanou formalinem (FI-RSV), která vyvolala v některých případech závažné a ve dvou případech smrtelné komplikace. Obavy z vakcíny FI-RSV brzdily vývoj alternativních vakcín proti RSV po mnoho let. V posledních letech zvýšené porozumění biologii RSV a související technologické pokroky vedly ke vstupu několika kandidátních vakcín do klinického vývoje a dvě byly následně registrovány.

Vakcína Arexvy

Vakcína Arexvy (výrobce GSK) je určena k posílení imunitní odpovědi proti RS virům tím, že pomůže připravit imunitní systém na rychlé rozpoznání viru a usnadní ochranu před případným onemocněním dolních cest dýchacích způsobeným RSV a komplikacemi s tím spojenými.

Vakcína Arexvy je indikována k aktivní imunizaci za účelem prevence onemocnění dolních cest dýchacích způsobeného respiračním syncytiálním virem u dospělých ve věku 60 let a starších.

Vakcína obsahuje adjuvantní systém. Adjuvans se obecně používají ke zlepšení imunitní odpovědi na antigeny vakcíny. Použití adjuvans ve vakcíně je zaměřeno na posílení, urychlení a prodloužení specifické imunitní odpovědi směrem k požadované odpovědi na antigeny vakcíny.

Vakcína je primárně vytvořena na bázi antigen rekombinantního glykoproteinu F respiračního syncytiálního viru stabilizovaného v prefuzní konformaci = RSVPreF3.

RSV fúzní F glykoprotein je vysoce konzervovaný protein, je společný pro oba subtypy RSV-A i RSV-B. I když vakcína obsahuje pouze antigen z jednoho subtypu, je účinná proti oběma subtypům RSV (RSV-A, RSV-B).

Vakcína Arexvy má prokázanou účinnost v prevenci onemocnění dolních cest dýchacích spojených s RSV (RSV-A a/nebo RSV-B). Kombinace antigenu RSVPreF3 (120 µg) a adjuvans AS01E je navržena tak, aby vyvolala silnou humorální a buněčnou imunitní odpověď a chránila starší dospělé a osoby s komorbiditami.

Podává se v jedné injekčně aplikované dávce o objemu 0,5 ml do svalu, obvykle do horní části paže.

Potřeba přeočkování další dávkou nebyla stanovena. Vakcína Arexvy může být podána současně s vakcínou proti chřipce. Má-li být podána současně s jinou injekčně podávanou vakcínou, musí být pro každou vakcínu použito jiné místo vpichu, tj. každá injekce musí být podána do jiné paže.

Studie RSV OA=ADJ-007

Primárním cílem studie RSV OA=ADJ-007 bylo prokázat účinnost při společném podávání vakcíny RSVPreF3-AS01E a vakcíny Fluarix Quadrivalent (FLU). Poměr GMT titrů neutralizačních protilátek RSV-A mezi kontrolní skupinou a skupinou Co-Ad 1 měsíc po podání RSVPreF3-AS01E měl UL 1,28 a poměr GMT titrů protilátek HI pro každý z kmenů vakcíny FLU mezi kontrolní skupinou a skupinou Co-Ad 1 měsíc po podání RSVPreF3-AS01E byl v rozmezí UL 1,10–1,22. Výsledky ohledně bezpečnosti byly podobné jako ve studii 006. Byly hlášeny dva případy ADEM ve skupině souběžného podání, které byly považovány za možná související s vakcínou RSVPreF3-AS01E nebo FLU. Kritéria úspěchu: horní limit dvoustranného 95% intervalu spolehlivosti pro poměr GMT skupiny (kontrolní skupina dělená skupinou Co-Ad) pro každý z kmenů vakcíny proti chřipce je ≤ 1,5).

Vakcína Arexvy musí být před podáním rekonstituována. Rekonstituovaná vakcína je opalescentní, bezbarvá až světle nahnědlá tekutina. Rekonstituovaná vakcína musí být vizuálně zkontrolována na přítomnost cizích částic a/nebo změnu vzhledu. Pokud je některá z nich pozorována, vakcínu nepodávejte.

Graf 1 hodnotí výši a přetrvávání neutralizačních protilátek jak u RSV-A, tak i RSV-B. Po měsíci od vakcinace vidíme prudký vzestup a pozvolný pokles s odstupem 6 a 12 měsíců.

V hlavní registrační klinické studii dosáhla vakcína Arexvy celkové účinnosti 82,6 % v prevenci onemocnění dolních cest dýchacích spojeného s RSV (tabulka 1).

U osob starších 60 let s astmatem, cukrovkou, chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), chronickým srdečním selháním (CHSS), pokročilým onemocněním jater nebo ledvin nebo jakýmkoli chronickým respiračním/plicním onemocněním dosáhla vakcína AREXVY 94,6% účinnosti při prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobených RSV.

Vakcína vykázala velmi vysokou účinnost proti onemocněním dolních dýchacích cest spojeným s RSV u starších dospělých a starších dospělých ve zvýšeném riziku. Byla dobře snášena, většina příhod byla přechodná a mírná až středně závažná.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Po podání vakcíny Arexvy se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

  • velmi časté – mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 očkovaných: bolest v místě injekce, pocit únavy (únava), bolest hlavy, bolest svalů (myalgie), bolest kloubů (artralgie);
  • časté – mohou se vyskytnout až u 1 z 10 očkovaných) zarudnutí a otok v místě injekce, horečka, zimnice;
  • méně časté – mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 očkovaných: svědění v místě injekce, bolest, celkový pocit nepohody (nemoci), zvětšené lymfatické uzliny nebo zduření uzlin na krku, v podpaží nebo tříslech (lymfadenopatie), alergické reakce, jako je vyrážka, pocit na zvracení (nauzea), zvracení, bolest břicha.

Závěr

Vakcína Arexvy je první registrovaná vakcína proti respiračnímu syncytiálnímu viru určená k aktivní imunizaci pro prevenci onemocnění dolních dýchacích cest způsobených respiračním syncytiálním virem u lidí ve věku 60 let a starších.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Ústav preventivního lékařství, LF UK Hradec Králové

RIBS – Výzkumný ústav biomedicínských věd

Předchozí

Inhibitory PCSK9 lze nyní nově předepsat na recept

Perorální semaglutid má významný vliv nejen na glykemii 

Další