Dlouhodobá léčba roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica v kostce

Roztroušená skleróza i neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra patří mezi demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému. Jejich patogeneze i léčba jsou odlišné. Společný však mají prudký rozvoj terapeutických možností v posledních letech měnící zásadním způsobem průběh nemoci.

Nový lék pro pacienty s atopickou dermatitidou – abrocitinib

Závažné formy atopické dermatitidy mohou velmi negativně ovlivnit život pacientů. Po dlouhou dobu byly terapeutické možnosti u těchto pacientů velmi omezené. Abrocitinib je nově dostupným selektivním inhibitorem Janusovy kinázy 1, který prokázal vysokou účinnost nejen na kožní projevy atopické dermatitidy, ale také poskytuje rychlou úlevu od svědění. V rámci klinického hodnocení prokázal dobrý bezpečnostní profil a byl pacienty dobře tolerován.

Prevence osteoporotických zlomenin

Riziko zlomeniny exponenciálně narůstá s věkem. Vzhledem ke stárnutí populace lze předpokládat narůstající incidenci osteoporotických zlomenin. Je zapotřebí časná identifikace osob v riziku vzniku osteoporózy, zahájení preventivních opatření a adekvátní terapie za účelem snížení rizika zlomenin.

Opioidy v léčbě nádorové bolesti

Bolest je v pokročilém stadiu onkologického onemocnění jeden z nejčastějších příznaků, které zhoršují kvalitu života. I když nemáme k dispozici mnoho nových preparátů, dochází k prohlubování našich vědomostí o léčbě bolesti. Abychom byli schopni nastavit pacientům léčbu bolesti správně, je třeba se s těmito novými poznatky průběžně seznamovat.

Pyoderma gangrenosum

Kazuistiky dvou pacientů s různou manifestací vzácného onemocnění  – pyoderma gangrenosum, přednesla 20. 11. v rámci klinického … Přečíst

Jak diagnostikovat celiakii?

Doporučení pro diagnostiku celiakie v české literatuře nejsou prozatím pevně formulována. Pracovní skupina, ve které působí … Přečíst

Autoimunitní hepatitida

V rámci vzdělávací akce Aktuální gastroenterologie XXXIV vystoupil také prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., z Interní kliniky … Přečíst