Angiodny 2021

| | , ,

Studie SEVEC ověřovala účinnost přípravku Cyclo 3 Fort při CHŽI v praxi

Virtuální 46. angiologické dny s mezinárodní účastí, které se konaly ve dnech 25. – 27. února 2021, nabídly mimo jiné řadu praktických témat. Jednomu z nich se ve své přednášce věnoval i doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., vedoucí lékař Trombotického centra Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD) 1. LF UK a VFN v Praze. Přiblížil výsledky studie SEVEC provedené jeho pracovištěm, v níž byla klinicky sledována účinnost venofarmaka Cyclo 3 Fort u pacientů s chronickou žilní insuficiencí (CHŽI).

Doc. Kvasnička se nejprve věnoval CHŽI v obecné rovině a připojil i některá statistická data. Připomněl, že se jedná o civilizační onemocnění postihující žilní systém dolních končetin, které provází nízká mortalita, ale vysoká morbidita, celoživotně progreduje a zhoršuje kvalitu života. Podle jeho sdělení epidemiologické studie dokládají, že u 58 % dospělých se vyskytují lehké, klinicky nevýznamné varixy, u 15 % obyvatel středně velké, 12 % trpí těžkými projevy varixů a 2,7 % se potýká s ulcus cruris. Metaanalýzy studií potvrzují, že varixy má asi 25–30 % žen a 10–20 % mužů a Edinburghská studie prokázala výskyt kmenových varixů u 40 % mužů a 42 % žen a mírné venektázie a retikulární varixy u více než 80 % lidí.

Etiopatogeneze CHŽI aneb mnohé lze ovlivnit

CHŽI je primární i sekundární. K primární CHŽI dochází na podkladě dlouhotrvajících primárních varixů, svou roli přitom hrají faktory genetické (pokles elasticity žilní stěny vedoucí k nedomykavosti chlopní) i negenetické, tedy ovlivnitelné (obezita, počet těhotenství, dlouhodobé užívání hormonální terapie, nošení obuvi s podpatky, statická zátěž, sedavý životní styl/sedavé zaměstnání, obstipace, nikotinismus). Častěji se vyskytuje u žen. Sekundární CHŽI vzniká jako součást posttrombotického syndromu (PTS) po flebotrombóze. Incidence vzniku PTS do 10 let činí 40–70 %. Základ sekundární CHŽI tvoří žilní reflux, úplná nebo parciální obstrukce. Tranzitorní reflux je podle sdělení doc. Kvasničky večer detekovaný u 60 % pacientek ve stadiu C0s.

Z hlediska etiopatogeneze se tedy může jednat i o onemocnění získané, a to na základě komplexního vztahu mezi mechanickým stresem a zánětem (interakce mezi leukocyty a cévním endotelem).

Venotonika a přípravek Cyclo 3 Fort

Léčba CHŽI zahrnuje strategie mechanické (komprese), chirurgické i medikamentózní (antiinflamatorní pro prevenci komplikací). Řadu výhod nabízejí venotonika. Doc. Kvasnička v jejich výčtu uvedl zlepšení cévní trofiky a tonizace cévní stěny, úpravu permeability a fragility kapilár a protiedémový i protizánětlivý efekt. Indikována jsou při CHŽI, tromboflebitidě, mikroangiopatii, lokálních otocích DK a hemoroidech, mezi zástupce patří escin, rutin, diosmin, hesperidin či již jmenovaný přípravek Cyclo 3 Fort, který byl předmětem zmíněné studie.

Cyclo 3 Fort obsahuje 150 mg extraktu z listnatce ostnitého (Ruscus aculeatus), 150 mg hesperidinu metylchalkonu a 100 mg kyseliny askorbové a je indikován k léčbě symptomů souvisejících s cévní a lymfatickou nedostatečností a k symptomatické léčbě hemoroidů. Doc. Kvasnička upřesnil mechanismus jeho účinku: zvyšuje kapilární rezistenci o 40 %, snižuje kapilární permeabilitu, působí již v začátku zánětlivého procesu, inhibuje aktivaci buněk endotelu; dále snižuje rolování a adhezi leukocytů a zvyšuje žilní a lymfatický tonus i průtok.

Studie SEVEC

Jak již bylo avizováno výše, doc. Kvasnička seznámil účastníky virtuálního kongresu s výsledky 6měsíčního otevřeného klinického sledování efektu venofarmaka Cyclo 3 Fort (SEVEC) u pacientů s žilní insuficiencí, které provedlo Trombotické centrum ÚLBLD 1. LF UK a VFN v Praze.

Přiblížil design studie (viz schéma) a upřesnil, že zařazeno bylo celkem 131 pacientů, a to 88 žen a 37 mužů, přičemž průměrný věk studijní populace činil 48 (22–67) let. V rodinné anamnéze mělo žilní onemocnění 82,5 % účastníků, pacienti tvořící studijní soubor se s žilním onemocněním potýkali průměrně 11,2 roku. Nefarmakologickou léčbu CHŽI dříve podstoupilo 28,4 %, farmakologickou 58,2 % probandů. Sedavé zaměstnání mělo 64,2 % účastníků, průměrná hodnota BMI ve studijním souboru činila 29,4 kg/m2.

Doporučené dávkování přípravku Cyclo 3 Fort bylo 1 tobolka 2krát denně (1–0–1). Primární cílové ukazatele tvořily změny klinického obrazu CHŽI podle klasifikace CEAP a změny kvality života pacientů (zjišťované dotazníkem CIVIQ), sekundárním endpointem byly změny vybraných hemokoagulačních a prozánětlivých laboratorních parametrů.

Výsledky

Studii dokončilo v souladu s protokolem 125 z původních 131 účastníků. Důvody pro přerušení sledování u zbývajících 6 osob představovaly nemožnost ambulantních kontrol (3 případy), nutnost chirurgického zákroku (2 jedinci) a dyspepsie (1 proband). Výsledky doc. Kvasnička v prezentaci shrnul následovně:

* terapie přípravkem Cyclo 3 Fort „objektivně výrazně redukuje otok dolních končetin v jednotlivých etážích, dochází ke zlepšení stavu pacientů podle klasifikace CEAP a subjektivně dává pacientům úlevu od symptomů“ CHŽI,

* během terapie dochází k významnému poklesu protrombogenních a zánětlivých parametrů (fibrinogen, CRP, FVIII),

* snášenlivost léčby jmenovaným přípravkem byla „vynikající, prakticky bez zaznamenaných nežádoucích událostí a bez vlivu na sledované bezpečnostní ukazatele (jaterní a renální testy)“,

* léčbu provázela „velmi vysoká compliance pacientů“.

Potvrzení zjištění z metaanalýz

Doc. Kvasnička konstatoval, že zjištění „objektivizují v indikační skupině venofarmak efektivitu podávané terapie Cyclo 3 Fort u pacientů s chronickou žilní insuficiencí“.

Upozornil, že i na základě vysoce kvalitních důkazů z metaanalýz prováděných studií (Kakkos S. K., Allaert F. A., Int Angiol 2017; Jawien A. et al., Int Angiol 2017) je přípravek Cyclo 3 Fort účinný při ovlivnění symptomů CHŽI, a „je proto odbornými společnostmi doporučován se silným stupněm doporučení – stupeň A – pro léčbu pacientů s chronickou žilní insuficiencí“. 

„Výsledky z našeho klinického sledování podporují výše uvedená fakta,“ uzavřel doc. Kvasnička.

Zdroj: prezentace doc. MUDr. Tomáše Kvasničky, CSc.

Eva Srbová

Předchozí

Proč potřebujeme další „stejný“ inzulin?

Antigenní testy pro plošné testování? Jen pokud se často opakují

Další