Novinky v léčbě benigní hyperplazie prostaty

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je onemocnění s poměrně vysokou prevalencí. Nemocnému zhoršuje kvalitu života a v některých případech má i závažné důsledky. Většina nemocných se symptomy dolních močových cest na podkladě BHP je léčena farmakologicky. Pokud farmakologická léčba selhává, nastupuje léčba chirurgická. V oblasti léčby BHP (farmakologické i chirurgické) stále dochází k inovacím, které si kladou za cíl zjednodušit a zefektivnit léčbu. Z těchto důvodů se i do léčby BHP zapojují moderní technologie.

PARP inhibitory v léčbě karcinomu prostaty

Jednou z možností, jak zlepšit léčebné výsledky pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), je zavedení nových skupin léků do léčebného algoritmu onemocnění. Řadíme sem i takzvané PARP [poly(ADP-ribóza)polymeráza] inhibitory. Mechanizmus terapie PARP inhibitory spočívá v inhibici enzymů, které opravují poškozenou DNA. Mutace v genech opravujících DNA se vyskytují u karcinomu prostaty v 11–33 %, nejčastěji je zastoupena mutace v genu BRCA2 (5,3 %). Nejvíce dat u pacientů s mCRPC máme k dispozici s PARP inhibitorem olaparibem a talazoparibem.

Časný záchyt kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Kastračně rezistentní karcinom prostaty představuje poslední fázi tohoto onemocnění s nejhorší prognózou. Časná identifikace tohoto stadia je nezbytná pro zahájení léčby moderními hormonálními preparáty. Oddálíme tím dobu do vzniku nových nebo progresi stávajících metastáz a prodloužíme nádorově specifické i celkové přežití.

Farmakoterapie syndromu hyperaktivního měchýře

Syndrom hyperaktivního močového měchýře je časté onemocnění v urologické praxi, vyskytuje se v každé věkové kategorii u obou pohlaví, včetně dětí. Charakterizují ho epizody silného nucení na močení (urgence), vysoká frekvence močení, nykturie a u větší části pacientů i urgentní inkontinence. Tato diagnóza má často negativní vliv na společenský, psychický, profesní i sexuální život pacienta. V následujícím textu jsou podrobně popsány informace týkající se současné farmakoterapie a novinek v léčbě tohoto onemocnění.