Možnosti očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění

| | ,

Invazivní meningokokové onemocnění patří mezi nejzávažnější infekční onemocnění s vysokou smrtností. Nejlepší prevencí tohoto onemocnění je očkování. K očkování proti meningokokovému onemocnění je doporučena kombinace konjugované tetravakcíny A, C, W, Y a vakcíny proti séroskupině B. Od  1. 5. 2020 je očkování malých dětí proti invazivnímu meningokokovému onemocnění zařazeno mezi hrazená očkování.

Invazivní meningokokové onemocnění patří mezi nejzávažnější infekční onemocnění s vysokou smrtností. Zákeřnost tohoto onemocnění spočívá kromě jiného i v rychlosti rozvoje závažného klinického stavu, kdy během několika hodin z plného zdraví může být pacient ohrožen na životě. Pacienti, kteří přežili invazivní meningokokové onemocnění, jsou až ve 20 % postiženi závažnými celoživotními následky.

Epidemiologická situace invazivního meningokokového onemocnění v ČR

Přesné epidemiologické údaje invazivního meningokokového onemocnění v České republice poskytuje program surveillance (epidemiologické bdělosti), zahájený Národní referenční laboratoří pro meningokokové nákazy (NRL) v roce 1993, jehož výsledky jsou každoročně publikovány ve Zprávách Centra epidemiologie a mikrobiologie, a jsou dostupné na webových stránkách NRL http://www.szu.cz/nrl-pro-meningokokove-nakazy-publikace.

Nejvyšší nemocnost invazivního meningokokového onemocnění je dlouhodobě zjišťována u dětí pod 1 rok věku, druhou a třetí rizikovou skupinou jsou adolescenti ve věku 15 – 19 roků a děti ve věku 1 – 4 roky – graf 1. Specifická věková nemocnost invazivního meningokokového onemocnění způsobeného séroskupinou B je nejvyšší ve věkové skupině 0 – 11 měsíců, následovaná věkovou skupinou 1 – 4 roky a věkovou skupinou 15 – 19 roků. Za období 2003 – 2020 se u dětí pod 2 roky věku více než 70 % invazivních meningokokových onemocnění způsobených séroskupinou B vyskytovalo do 11 měsíců věku. Specifická věková nemocnost invazivního meningokokového onemocnění způsobených séroskupinami A, C, W, Y je rovněž nejvyšší ve věkové skupině 0 – 11 měsíců, následovaná věkovou skupinou 15 – 19 roků a věkovou skupinou 1 – 4 roky. Během celého období surveillance invazivního meningokokového onemocnění převažují onemocnění způsobená séroskupinou B, s výjimkou období 1994 – 1998, kdy převládala séroskupina C. Křivky séroskupiny B a C se za 28leté období surveillance invazivního meningokokového onemocnění v České republice pětkrát překřížily, a v posledním období nabývá tato výměna pozic B versus C na dynamice – graf 2. V posledních letech je v České republice také zaznamenán vzestup séroskupin W a Y, které způsobují zvýšenou smrtnost invazivního meningokokového onemocnění ve světě i v Evropě.

V programu surveillance invazivního meningokokového onemocnění v České republice je sledován i sezónní výskyt (podle data začátku onemocnění). Data dlouhodobě ukazují nejvyšší výskyt v podzimních, zimních a předjarních měsících. Vzhledem k nastaveným opatřením proti šíření onemocnění COVID-19 došlo však v roce 2020 ke změně sezónnosti invazivního meningokokového onemocnění: obvyklý podzimní a zimní vzestup počtu onemocnění nebyl zaznamenán, což ve svém důsledku vedlo ke sníženému celkovému počtu invazivního meningokokového onemocnění v roce 2020. Pokles invazivního meningokokového onemocnění v roce 2020 v souvislosti s opatřeními proti onemocnění COVID-19 je zaznamenán i v jiných zemích, jak ukazují výsledky mezinárodní studie IRIS (Invasive Respiratory Infection Surveillance), které se Česká republika účastní. Je možno očekávat, že po ukončení opatření proti onemocnění COVID-19 se postupně začnou zvyšovat počty invazivních meningokokových onemocnění, a proto má smysl pokračovat v prevenci tohoto závažného onemocnění očkováním.

Strategie očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění v ČR

Vzhledem k vysoké smrtnosti invazivního meningokokového onemocnění a vysokému procentu celoživotních následků u přeživších je nezbytné proti tomuto onemocnění očkovat. Strategie zavádění očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění je v jednotlivých zemích různá.

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP (ČVS) ve spolupráci s NRL připravuje a aktualizuje doporučení pro očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění a předkládá podklady k úpravě legislativy o očkování proti tomuto onemocnění. Od 1. 6. 2020 je platné aktualizované Doporučení pro očkování proti meningokokovému onemocnění s detailními informacemi pro očkování kojenců a malých dětí; adolescentů a mladých dospělých; rizikových skupin. Doporučení je dostupné na webových stránkách ČVS https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska, a na webových stránkách NRL http://www.szu.cz/ockovani-proti-meningokokovym-onemocnenim .

K očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění jsou Evropskou lékovou agenturou (EMA) registrovány a jsou k dispozici dvě konjugované tetravalentní vakcíny obsahující antigeny čtyř séroskupin meningokoka A, C, W, Y: vakcína MenACWY-TT (Nimenrix) a vakcína MenACWY-CRM (Menveo) a dvě rekombinantní vakcíny obsahující antigeny meningokoka séroskupiny B (vakcíny MenB): vakcína MenB-4C (Bexsero) a vakcína MenB-FHbp (Trumenba). U konjugovaných tetravalentních vakcín A, C, W, Y byla prokázána ochrana nejen proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému těmito čtyřmi séroskupinami, ale i proti nosičství meningokoků těchto séroskupin. Všechny tyto vakcíny jsou určeny k očkování dětí a dospělých. Cílem očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění je zajistit co nejčasnější, nejkomplexnější a nejdelší protektivní imunitu očkované osoby. K zajištění co nejkomplexnější imunity proti invazivnímu meningokokovému onemocnění je doporučena kombinace konjugované tetravakcíny A, C, W, Y a vakcíny MenB.

Od 1. 1. 2018 je podle Zákona 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, § 30, hrazeno očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

V roce 2019 předložila ČVS podklady k zařazení meningokokových vakcín do očkovacího kalendáře – podle aktuálních i dlouhodobých údajů surveillance invazivního meningokokového onemocnění v České republice:

  • v prvním roce života: vakcína MenB a konjugovaná tetravakcína A, C, W, Y;
  • před dovršením 15 roků: konjugovaná tetravakcína A, C, W, Y a vakcína MenB.

Od 1. 5. 2020 je Zákonem 205/2020 o ochraně veřejného zdraví očkování malých dětí proti invazivnímu meningokokovému onemocnění zařazeno mezi hrazená očkování:

  • skupina B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku;
  • skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

Je žádoucí, aby možnost hrazeného očkování malých dětí proti invazivnímu meningokokovému onemocnění byla hojně využívána.

Nebylo realizováno doporučení ČVS k zařazení meningokokových vakcín (konjugovaná tetravakcína A, C, W, Y a vakcína MenB) do očkovacího kalendáře adolescentů, nejlépe před dosažením 15 roků věku. Na očkujících lékařích spočívá i nadále úkol, aby informovali rodiče o možnosti očkování jejich dospívajících dětí proti invazivnímu meningokokovému onemocnění.

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Národní referenční laboratoř pro meningokoková onemocnění

Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Státní zdravotní ústav, Praha

Předchozí

Ranější nasazení siponimodu účinněji zpomaluje sekundární progresi RS, ukazují pětiletá data

Hypertriglyceridemie – současnost a budoucnost

Další