Jak zlepšit prognózu pacientů po akutním koronárním syndromu a na co se zapomíná

| | , ,

Jedním z diskutovaných témat na kardiologických fórech je sekundární kardiovaskulární prevence a benefit intenzivní hypolipidemické léčby. Věnovalo se mu i satelitní sympozium společnosti Sanofi na XXXI. výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který proběhl 15. května v Brně. Přinášíme souhrn poznatků ze dvou příspěvků tohoto odborného bloku.

Cílové hodnoty LDL-C u velmi vysoce rizikových pacientů

Jak zlepšit sekundární prevenci po akutním koronárním syndromu (AKS) a jakou roli v tom hrají moderní hypolipidemika – inhibitory PCSK9 (PCSK9i), o tom informoval prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., z Kardiovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce v Praze.

Pacient po AKS je podle guidelines ESC a EAS z roku 2019 řazen do kategorie nemocných s velmi vysokým kardiovaskulárním (KV) rizikem, tedy do nejvyšší rizikové kategorie. Cílem terapie je co nejvíce redukovat toto riziko a snažit se dosahovat cílových hodnot LDL-cholesterolu (LDL-C):

  • LDL-C < 1,4 mmol/l a redukce o > 50 % proti vstupní hodnotě;
  • LDL-C < 1 mmol/l u nemocných s opakovanou příhodou v průběhu 2 let na maximální tolerované dávce statinu.

Platí přitom pravidlo „čím níže, tím lépe“, neboť byl prokázán lineární vztah mezi léčbou dosaženou hodnotou LDL-C a rizikem KV příhody.

Evidence pro intenzivní statinovou léčbu

Jedním z principů, které se na terapeutickém hypolipidemickém efektu podílejí, je stabilizace koronárního plátu. Prof. Ošťádal v této souvislosti připomenul významná data ze studií s hypolipidemiky. Již starší studie MIRACLE prokázala efekt intenzivní statinové léčby (atorvastatinu) na snížení LDL-C. Studie PROVE-IT pak potvrdila výraznější efekt atorvastatinu 80 mg proti pravastatinu 40 mg na snížení LDL-C i rizika KV příhod. Ve studii IMPROVE-IT ezetimib přidaný k simvastatinu 40 mg po 7 letech sledování statisticky významně snižoval KV riziko. Výhodou ezetimibu je navíc nízká cena léčby a minimum nežádoucích účinků. V analýze této studie se ukázalo, že z dané kombinace profitují zejména pacienti se třemi a více rizikovými faktory.

Excelentní data jsou dále pro skupinu PCSK9i. Ve studii FOURIER evolukumab přidaný ke statinu u nemocných s klinicky významnou aterosklerózou snižoval LDL-C o dalších téměř 60 %. V podskupině 22 351 pacientů po infarktu myokardu významně snižoval riziko KV příhody ve srovnání s placebem.

Ve studii ODYSSEY Outcomes, kam byli zařazeni výhradně pacienti s AKS, alirokumab snížil riziko KV příhod o 15 % oproti placebu. Léčba alirokumabem byla dokonce spojena s nižší celkovou mortalitou.

Nová analýza této studie (Schwartz et al., 2023) hodnotila efekt přechodně dosaženého velmi nízkého LDL-C na dlouhodobé KV riziko po AKS. Ve studii byl u nemocných se dvěma následnými hodnotami LDL-C pod 15 mg/dl při léčbě alirokumabem + statinem nahrazen alirokumab placebem. Analýza ODYSSEY Outcomes ukázala, že po AKS i krátká perioda s LDL-C pod 15 mg/dl, dosažená pomocí kombinace statin + alirokumab a následovaná monoterapií statinem, byla spojena s nižším rizikem KV příhody než léčba samotným statinem (grafy 1A, B).

Grafy 1A, B     Efekt alirokumabu v nové analýze studie ODYSSEY Outcomes (podle Schwartz et al., 2023)

Strategie hypolipidemické léčby po AKS

Podle guidelines ESC/EAS 2019 lze strategii hypolipidemické léčby shrnout do několika kroků:

  1. Intenzivní statinová léčba co nejdříve u všech nemocných s AKS bez kontraindikací či prokázané intolerance.
  2. Hladiny lipidů by měly být zkontrolovány za 4–6 týdnů ke zhodnocení, zda bylo dosaženo cílových hodnot, + případná úprava léčby s ohledem na nežádoucí účinky.
  3. Pokud není cíle léčby dosaženo po 4–6 týdnech na maximální tolerované dávce statinu, doporučuje se přidat ezetimib.
  4. Pokud není cíle léčby dosaženo po 4–6 týdnech na maximální tolerované dávce statinu s ezetimibem, doporučuje se přidat PCSK9.

V souvislosti s přibývající evidencí o příznivém vlivu intenzivní hypolipidemické léčby po AKS se objevují doporučení od skupin odborníků, kteří navrhují podávat intenzivní kombinovanou léčbu co nejdříve, u vybraných pacientů již během hospitalizace, a to dvojkombinací (statin + ezetimib) nebo i trojkombinací (statin + ezetimib + PCSK9i) léků (Banach et al., 2021). Prof. Ošťádal nicméně také upozornil na určité nevýhody zahajování kombinacemi hypolipidemik, mezi něž patří interakce nebo nežádoucí účinky některého z léků. Limitací pro širší využití jsou také úhradové podmínky, podle nichž PCSK9i lze indikovat u pacientů ve velmi vysokém KV riziku (po AKS), jestliže LDL-C přetrvává vyšší než 2,5 mmol/l na maximálně tolerované dávce statinu s ezetimibem.

Na základě uvedených poznatků prof. Ošťádal v závěru svého sdělení uvedl, že nemocní po AKS mají velmi vysoké riziko další KV příhody. Dlouhodobá sekundární prevence může významně snížit riziko další KV příhody a intenzivní hypolipidemická léčba jistě patří mezi nejúčinnější nástroje v péči o nemocné po AKS.

Jsou důkazy pro ambiciózní cílové hodnoty LDL-C

Co je nejdůležitější v sekundární prevenci a na co se zapomíná, shrnul v dalším příspěvku prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., ze III. interní kliniky endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a VFN v Praze.

Přednášející poukázal na to, že ačkoli je k dispozici robustní evidence svědčící pro benefit časné a intenzivní hypolipidemické léčby a nasazení dvoj- či trojkombinace hypolipidemik u nemocných po AKS, často se na odborných fórech diskutuje o tom, zda cílové hodnoty LDL-C pod 1 mmol/l nejsou „přehnané“. Přitom samotný vývoj cílových hodnot LDL-C u velmi vysoce rizikových pacientů v posledních 30 letech, který zaznamenal posun z původních < 3 mmol/l až po současné < 1 mmol/l, je založen na pečlivých důkazech.

Zároveň je podle prof. Vrablíka třeba si uvědomit, že mezi zdroji reziduálního KV rizika dominují tři lipidové oblasti: metabolizmus částic bohatých na triglyceridy, vysoká koncentrace lipoproteinu (a) a zejména pak přetrvávající elevace LDL-C, často vysoce nad optimální cílovou hodnotou. LDL-C zůstává nejhůře kontrolovatelným rizikovým faktorem u nemocných po AKS, jak ukázaly již studie Euroaspire. Z hlediska koronární aterosklerózy jsou to pak především LDL částice, které rozhodují o prognóze pacienta. Navzdory tomu kontrola LDL-C stále není dobrá. Potvrdila to dřívější rozsáhlá mezinárodní studie DA VINCI, v níž se mimo jiné zjistilo, že čeští pacienti po AKS dosahují cílových hodnot pod 1 mmol/l pouze ve 14 %. Na druhé straně prof. Vrablík upozornil, že toto šetření probíhalo v letech 2019–2020, kdy teprve vstupovaly do praxe inhibitory PCSK9. Avšak i dostupný ezetimib užívala pouze čtvrtina sledovaných pacientů, ačkoli z něj mohli mít prospěch i další.

Nemocní po AKS jednoznačně profitují z PCSK9i

Kombinace statinu + ezetimibu, jak bylo již výše uvedeno, přináší další požadované snížení LDL-C a tedy i KV rizika ve srovnání s léčbou samotným statinem. Ještě lepších výsledků lze dosahovat s přidáním PCSK9i. Jak ale připomenul prof. Vrablík, přísná úhradová kritéria limitují jejich využití a jsou určena pouze pacientům, u nichž i na kombinaci statin + ezetimib přetrvává vysoká hladina LDL-C. Mezi takové pacienty patří i nemocní s familiární hypercholesterolemií (FH). Benefit PCSK9i dokládají data z reálné praxe. V kohortě 314 pacientů s FH léčených ve VFN Praha (Altschmiedová et al., 2022) (graf 2) dosáhlo cílové hodnoty LDL-C pod 1,4 mmol/l 66 % pacientů. Jednoznačný profit z intenzivní hypolipidemické terapie s využitím PCSK9i lze očekávat i u pacientů po AKS, avšak nezbytná je časná a intenzivní intervence, ideálně již během hospitalizace. Dobrou zprávou je, že úhradová kritéria to umožňují a na některých pracovištích se tak již děje.

Graf 2     Dosahování cílových hodnot LDL-C v kohortě 314 pacientů s FH léčených inhibitory PCSK9 (podle Altschmiedová et al., 2022)

Jak shrnul prof. Vrablík, prospěch ze snižování LDL-C má každý. Tento benefit je úměrný absolutní redukci LDL-C. Platí přitom, že každé snížení LDL-C o 1 mmol/l redukuje KV riziko o 22 %. V úsilí o snížení KV rizika v sekundární prevenci je třeba nezapomínat také na koncentraci apolipoproteinu B a lipoproteinu (a). Snížení LDL-C přináší prognostický benefit ve smyslu redukce rizika aterosklerotických cévních příhod. Kombinace hypolipidemické léčby s PCSK9i dovede k cílovým hodnotám většinu léčených.

Literatura

  1. Schwartz GG, Szarek M, Deepak L Bhatt DLet al. Transiently achieved very low low-density lipoprotein cholesterol levels by statin and alirocumab after acute coronary syndrome are associated with cardiovascular risk reduction: the ODYSSEY OUTCOMES trial. Eur Heart J. 2023; 44(16): 1408–1417.
  2. Banach M, Penson PE, Vrablik M, et al. Optimal use of lipid-lowering therapy after acute coronary syndromes: A Position Paper endorsed by the International Lipid Expert Panel (ILEP). Pharmacol Res. 2021; 166: 105499. 
  3. Altschmiedová T, Todorovová V, Šnejdrlová M, et al. PCSK9 Inhibitors in Real-world Practice: Analysis of Data from 314 Patients and 2 Years of Experience in a Center of Preventive Cardiology. Curr Atheroscler Rep. 2022; 24(5): 357–363.

MUDr. Andrea Skálová

Předchozí

Bakteriální střevní infekce

Léčba kožního spinaliomu

Další