Novinky v léčbě HIV

V léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV) bylo dosaženo významného zlepšení prognózy HIV pozitivních pacientů a v současné době se zejména širším užitím depotní dvojkombinační léčby otevírá diskuze o některých základních principech léčby. Dochází také ke specifickým posunům v epidemiologii přenosu HIV na našem území. Účelem článku je zprostředkovat čtenáři náhled na tyto skutečnosti.

Současné možnosti léčby pro pacienty s HIV

Počínaje rokem 1987 se léčebné strategie u onemocnění vyvolaného lidským virem imunodeficience (HIV) vyvíjely a měnily podle výsledků klinických studií. Od roku 1996 se používají kombinace antiretrovirotik, schopných zablokovat několik míst replikačního cyklu HIV. Včas zahájená léčba u vysoce adherentních jedinců umožňuje úpravu imunitních funkcí. V současné době se kvalita a délka života osob žijících s HIV blíží běžné populaci.