Současný stav léčby karcinomů plic

Nemalobuněčný karcinom plic představuje cca 85 % případů karcinomů plic. Důvodem nádorové transformace jsou mutace klíčových genů (onkogenů a tumor supresorových genů), podílejících se na regulaci buněčného cyklů. Tyto mutace jsou částečně nahodilé, do značné míry jsou však ovlivněny faktory životního stylu, zejména kouřením (80–90 % případů má souvislost s kouřením, včetně kouření tzv. z druhé a třetí ruky), 10–15 % expozici radonu a jiným karcinogenům, 1–2 % případů jsou připisována znečištění ovzduší. V řadě případů nelze stanovit jednoznačnou kauzalitu (např. z důvodu kombinace rizikových faktorů). Genetická zátěž (nejčastěji v podobě zděděné ztráty heterozygotnosti některého z tumor supresorových genů) je přítomna v 8–14 %.

Moderní léčba bronchogenního karcinomu

Bronchogenní karcinom, který obvykle souvisí s letitým kuřáctvím, je v naší populaci malignitou s vysokou incidencí a bohužel i mortalitou.  Incidence v ČR z roku 2018 dokládá čísla 60,8/100 000 obyvatel, mortalita přestavuje 49,1/100 000 obyvatel. Přestože byl v posledním desetiletí zaznamenán v oblasti pneumoonkologie vysoký léčebný posun, stále nás čeká ještě dlouhá cesta, abychom tuto zákeřnou chorobu mohli nazvat „chronickým onemocněním“.

Cílená léčba NSCLC v roce 2022

U pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) došlo během posledního desetiletí k rozhodujícímu pokroku v léčbě. Přibývá možností léčby při prokázaných genetických aberacích, které nám predikují účinnost cílené léčby. Ta u řady pacientů často vede k výraznému prodloužení přežití, i když po určité době musíme počítat se vznikem rezistence.

Aktuální léčba lokálně pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Správného léčebného postupu lze v případě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) dosáhnout pouze multidisciplinární spoluprací. Specialisté tak určí specifickou kombinaci léčebných modalit podle charakteristik pacientova onemocnění a jeho celkového stavu. Terapeutické možnosti se v poslední době značně rozšířily především o cílenou léčbu. Právě aktuálním možnostem léčby lokálně pokročilého NSCLC je tento článek věnován.