Arteriální hypertenze v kontextu srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory a fibrilace síní

Arteriální hypertenze (AH) je velice časté onemocnění v dospělé populaci. Její přítomnost je významným rizikem pro vznik a progresi řady kardiovaskulárních onemocnění. Nicméně i ostatní orgánové soustavy mohou jí mohou být poškozeny. Cílem léčby je dosažení cílových hodnot krevního tlaku podáváním antihypertenzní medikace. Správná léčba vysokého krevního tlaku je důležitá i v případě přítomnosti srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí a u nemocných s fibrilací síní.

Postavení betablokátorů v léčbě arteriální hypertenze

Betablokátory se podávají u celé řady kardiovaskulárních onemocnění – od arteriální hypertenze až po srdeční selhání. V posledních letech byly publikovány analýzy a informace, které v ně­kte­rých indikacích roli betablokátorů zpochybňují. Aktuálně je ale patrná jistá rehabilitace betablokátorů. Podávám aktuální pohled na problematiku použití betablokátorů v léčbě arteriální hypertenze.

Rilmenidin v léčbě esenciální arteriální hypertenze

Esenciální arteriální hypertenze je v populaci vysoce prevalentní onemocnění vyžadující efektivní farmakologickou léčbu. Vedle antihypertenziv první linie je možné terapeuticky využívat i jiná antihypertenziva, včetně centrálně působících. V předloženém textu jsou pojednány základní vlastnosti převážně imidazolinového agonisty, rilmenidinu, s dokumentací jeho klinické účinnosti a bezpečnosti a s jeho postavením v nabízené paletě antihypertenziv.

Možnosti léčby arteriální hypertenze v ordinaci praktického lékaře

Praktičtí lékaři hrají důležitou roli nejen ve screeningu a diagnostice arteriální hypertenze, ale též při sledování a léčbě hypertoniků. Podle aktuálních doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze je cílem co nejrychlejší dosažení optimálních hodnot krevního tlaku, tedy redukce kardiovaskulárního rizika. Navzdory možnostem našeho zdravotního systému dosahuje cílových hodnot krevního tlaku stále pouze menšina hypertoniků. Následující článek nabízí pohled na možnosti léčby arteriální hypertenze u vybraných skupin pacientů v ordinaci praktického lékaře.