Léčba obézního diabetika

| | ,

Regulace hmotnosti je v léčbě diabetiků 2. typu klíčovým opatřením. Často se uvádí, že diabetici 2. typu jsou obézní. To dnes ale neplatí. Průměr­ný body mass index českých diabetiků 2. typu je kolem 28 kg/m2. Asi 15 % z nich má tedy hmotnost normální, polovina má hmotnost v pásmu nadváhy a jen asi třetina je obéz­ních. Z toho by na první pohled mohlo vyplývat, že léčba obezity je důležitá pro léčbu jen třetiny diabetiků. Není tomu tak.

V patogenezi diabetu 2. typu hraje tuková tkáň důležitou úlohu a tuk je patologicky nakumulo­ván i u diabetiků s normální hmotností. Také platí, že nejen množství, ale i kvalitativní stav tukové tkáně bychom se měli snažit ovlivnit u každého diabetika 2. typu. Tuková tkáň je u diabetiků 2. typu zdrojem tzv. systémového záně­tu, který se podílí na vzniku složek metabolického syndromu a diabetu 2. typu a jeho komplikací. Diabetik 2. typu by měl vždy mít důsledně sle­dovanou hmotnost a minimálně by mělo platit, že nežije na svém životním maximu hmotnosti, ale nejméně 10 % pod ním. Dále platí, že pokud je diabetik pravidelně fyzicky aktivní, je jeho prognóza rovněž výrazně lepší.

Diabetikům 2. typu hrozí především kardiovaskulární komplikace, avšak častější je i výskyt řady nádorů. Zlepšení životní prognózy diabetiků lze dosáhnout mnoha postupy, které vedou nejen ke snížení kvantity, ale i ke zlepšení kvality tukové tkáně. Mezi těmito postupy je velmi důležitá volba farmakoterapie a bariatrická chirurgie. V minulosti platilo, že je mnohem složitější reduko­vat hmotnost u diabetika než u obézního nediabetika. Dnes je tomu jinak. Mnohá nová antidiabetika pomáhají redukovat hmotnost a nejsou přitom dostupná nediabetikům. Významným léčebným postupem u obézních diabetiků je bariatrická chirurgie. Ta jen dnes často přístupná i u diabe­tiků s nadváhou, hovoříme o tzv. metabolické chirurgii.

K dia­betu 1. typu zdaleka už nepatří astenický habitus. I diabetici 1. typu žijí v prostředí, kde je typický nadbytek kalorické stravy a nízká fyzická akti­vita. Proto i u diabetiků 1. typu je často namístě redukce hmotnosti, která zvyšuje citlivost na inzulin, snižuje jeho potřebu a snižuje i kardiovasku­lární riziko.

Režimová opatření v léčbě obezity diabetiků

Pro obézní diabetiky je před vznikem diabetu i později typická nízká fyzická aktivita a vysoký příjem energie. Zvýšení fyzické aktivity a regulace příjmu energie a sacharidů je klíčovým opatřením v léčbě obezity diabetiků. Pokud má být tato léčba úspěšná, je personálně a finančně náročná (léčba nutričními terapeuty, psychology, edukátory fyzické aktivity). Snad se bude tato léčba v budoucnosti dostupnější, a tím úspěšnější. Za covidové pandemie došlo k výraznému nárůstu hmotnosti naší populace (tabulka 1). O to více je léčba obezity u diabetiků i u nediabetiků významnější.

Podle starších průzkumů byl výskyt obezity u nás v průměru zemí EU. Podle nového průzkumu je průměrný BMI u nás výrazně vyšší než v zemích účastnících se průzkumu M-POHL (většina evropských zemí).

Tabulka 1     Body mass index u nás a v Evropě podle studie M-POHL na konci roku 2020

Léčba obezity diabetiků pomocí bariatrické chirurgie

Bariatrická chirurgie je v ČR dobře dostupná a pojišťovnou hrazená metoda. Je bohužel obtížné pacienty a často i jejich ošetřující lékaře k indikaci výkonu přesvědčit. Bypassové výkony (gastrický bypass, biliopankreatická diverze) vedou k remisi diabetu až v 90 % případů. Restriktivní výkony (bandáž žaludku, plikace žaludku, tubulizace žaludku) o něco méně a mnohé z nich jsou dnes ve svém efektu již srovnatelné s dlouhodobou farmakoterapií inkretinovými analogy. Po všech výkonech dochází minimálně k výraznému zlepšení kompenzace diabetu. Je možno operovat i diabetiky 1. typu. U diabetu 2. typu začínají být prováděny i experimentální výkony, např. vyřazení části jejuna jejuno anastomózou. Tak se i u nás podaří např. i extrémně rezistentní pacienty s dávkami nad 150 J inzulinu inzulinoterapie zbavit.

Farmakologická léčba obezity u diabetiků

Obezita začíná být snadno farmaky léčitelným onemocněním.

Dnes jsou k dispozici 4 účinná antiobezitika:

Starší centrálně působící fentermin (Adipex), který smí být u nás podáván bez přerušení jen 3 měsíce a po přerušení léčby se hmotnost obvykle vrací k původní a vzniká jojo efekt. Předpisován je na opiátový recept. Již téměř 10 let je ve světě podávána fixní kombinace nazývaná Qnexa či Qsymia (fentermin + topiramát). Pravděpodobně bude brzy kombinace registrována i v Evropské unii.

Relativně novým centrálně působícím antiobezitikem dostupným u nás od roku 2016 je kombinacenaltrexon + bupropion ER(Mysimba). Bupropion je antidepresivum, které bylo v minulosti pod názvem Welbutrin u obézních preferováno, protože nevede ke vzestupu hmotnosti. Pod názvem Zyban byl bupropion využíván i v léčbě závislosti na tabáku. Mechanizmus účinku kombinace naltrexon + bupropion na redukci hmotnosti je jasný jen částečně. Proopimalenkortinové neurony v nucleus arcuatus hypothalamu uvolňují alfa melanocyty stimulující hormon a beta-endorfiny. Váhový úbytek je působen alfa MSH.  Přidání naltrexonu blokuje inhibiční efekt beta-endorfinů. S kombinací bylo provedeno mnoho studií ukazujících efekt na hmotnost i složky metabolického syndromu, u diabetiků pak i pokles glykemie a HbA1c. Dávkování je podle efektu od 1× 1 tbl až po 2× 2 tbl.

Dalším lékem používaným úspěšně více než 20 let je orlistat. Působí na principu blokády vstřebávání tuku inhibicí střevní lipázy. Je dostupný jak na recept v dávce 3× 120 mg denně, tak bez receptu jako tzv. OTC v poloviční dávce. To je bizarní, neboť pacient si může bez problémů koupit dvojnásobnou dávku a vázání léku na recept postrádá logiku. Může být podáván i po několik let bez přerušení a jedinou jeho nevýhodou je, že pacienti, kteří nedokáží držet dietu s omezením tuku, mají po léku velké průjmy a bolesti břicha. Lék má tak dva efekty: omezuje množství přijímané energie (nevstřebává se energeticky bohatý tuk) a podávání léku vychovává pacienta k příjmu diety s nižším obsahem tuku. Bylo prokázáno, že spontánně klesne příjem pacienta k dietě o nižším obsahu energie. Lék je velmi vhodný pro diabetiky, u kterých snižuje glykemie, zlepšuje inzulinovou senzitivitu, a dokonce redukuje dávky antidiabetik a inzulinu. Bylo prokázáno, že 50% dávka v přípravku má 85 % efektu plně dávkovaného.

Dalším principem užívaným v léčbě obezity je ovlivnění organizmu hormony trávicího traktu tzv. inkretinovým principem. S tzv. inkretinovými analogy jsou v diabetologii zkušenosti již téměř 15leté. Proto jde o léky bezpečné, a u mnoha z nich byl dokonce prokázán pozitivní kardiovaskulární efekt. Analog GLP-1 liraglutid byl schválen před 4 lety také jako antiobezitikum u nediabetiků. Používaná dávka je 2–3× vyšší dávky používané u diabetu a vystoupat lze až na dávku 3 mg 1× denně v s. c. injekci. Jehla je tenká a aplikace jednorázovým aplikátorem je snadná. Komplexně se zlepšuje i profil lipidů a krevní tlak. Dodáván je pod názvem Saxenda na rozdíl od antidiabetika stejného složení s názvem Victoza. Efekt na redukci hmotnosti i u nediabetiků byl u liraglutidu prokázán již před více než 10 lety v klasické dvojitě zaslepené studii, která byla prováděna i v ČR. Pokles hmotnosti po liraglutidu byl trojnásobný oproti větvi studie, kde byl podáván orlistat.

Snižovat hmotnost obézních diabetiků je dnes snadné

Možnosti snižování hmotnosti jsou podobné jako u nediabetiků (tabulka 2). Hmotnost klesá po 2 třídách antidiabetik – gliflozinech a inkretinových analogách.

Tabulka 2     Možnosti využití inkretinových analog a gliflozinů v léčně obezity a diabetu 2. typu (využití starších inkretinových analog v léčbě je dnes již menší)

Liraglutrid můžeme podávat k v antidiabetické indikaci tedy Victoze v diabetologická indikaci na pojištovnu v částečně hrazené indikaci až 1,8 mg denně, pak přidávat liraglutid,  jako Saxendu, v indikaci antiobezitika do dávky 3 mg/denně celkem. Glifloziny redukují hmotnost méně výrazně, ale výhodná je jejich kombinace s inzulinem, kdy pacienti po inzulinu netloustnou.

Možnosti farmakoterapie obezity se výrazně mění téměř každým týdnem

Inkretinový analog semaglutid (Ozempic) podávaný s. c. 1× týdně je v současné době antidiabetikum. Injekční semaglutid byl v létě 2021 povo­len v USA jako lék pro léčbu obezity ve vysoké dávce 2,4 mg 1× týdně a ke schválení v EU došlo nyní v únoru. V loni publikované studii STEP 1 byl úbytek hmotnosti nediabetiků kolem 16 kg za rok a půl. V diabetologii se užívá v dávce mnohem menší, tedy 0,25, 0,5 či 1 mg 1× týdně, recentně bylo povoleno podání dávky 2,0 mg 1× týdně. K dispozici je u diabetiků v tabletové formě (Rybelzsus). Zde je efekt na hmotnost pravděpodobně menší. Aplikace semaglutidu 1× týdně je mnohem snazší než aplikace liraglutidu 1× denně. Diabetik 2. typu má tedy dostupnou léčbu 1× týdně 2 mg, ale musel by ji podávat ze 2 vpichů, než bude toto balení dodáváno do ČR. Pokud má glykovaný hemoglobin nad 60 mmol/mol, pak má i úhradu pojišťovnou do dávky 1 mg/týden. Pokud není efekt na hmotnost dostatečný, je vhodné přejít na dávku 3 mg liraglutidu 1× denně. Podobná situace je u dulaglutidu firmy Lilly, který je antidiabetikem a není užíván v léčbě obezity, ale hmotnost redukuje. Aplikován je obvykle v dávce 0,75 mg či 1,5 mg/týden, přestože je v ČR schváleno i balení 3 mg a 4,5 mg 1× týdně. Tato balení nebyla v EU zatím distribuována.

Výhodné jsou fixní kombinace inzulinového a inkretinového analoga, např. degludec/liraglutid (Xultophy). Výhodné je přidávání gliflozinu k léčbě inzulinem, který pak nezvyšuje hmotnost, často i hmotnost klesá.

Ve vývoji je řada molekul, které mají vlastnosti několika peptidů zároveň. Semaglutid je však tak účinné antiobezitikum, že studie se dnes již obvykle neprovádí s placebem jako dříve, ale v přímém srovnání se semaglutidem.

Léčba obezity u diabetiků 1. typu

I u obézních diabetiků 1. typu máme řadu možností, jak obezitu ovlivnit. Inzulinová analoga jsou v tomto smyslu lepší než klasické inzuliny. Jsou buď hmotnostně neutrální, nebo hmotnost mírně snižují. Diabetikům 1. typu je dostupná bariatrická chirurgie a brzy začnou být více využívány i kombinace inzulinu s gliflozinem.

Závěr

Léčba obezity u diabetiků dlouhodobou až trvalou farmakoterapií je dnes nejperspektivnějším postupem. Pacienti se k léčbě snáze přesvědčují než k bariatrické chirurgii. S ohledem na vysoký výskyt obezity jsou jiné postupy než farmakoterapie pro širokou praxi nereálné. Roční náklady na léčbu jsou dnes kolem 30 000 Kč, což je 2–3× méně než náklady na bariatrickou operaci. U diabetiků je vhodné využívat zejména antidiabetika redukující hmotnost, ale je pravděpodobné, že brzy dojde k definování rizikových skupin, u kterých by mohlo dojít i k úhradě antiobezitik či antidiabetik v dávkách běžných v léčbě obezity. Tento trend je v Evropě evidentní.

profMUDrŠtěpán SvačinaDrSc

III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Předchozí

Léčba kombinací agonisty receptoru GLP-1 a bazálního inzulinu

Rekurentní venózní tromboembolizmus „z neznámé“ příčiny

Další