Hybridní inzulinové pumpy a sport

| | ,

Hybridní inzulinové pumpy přinesly do života pacientů s diabetem 1. typu lepší kompenzaci a výrazné usnadnění managementu léčby včetně řešení fyzické aktivity. Ke sportu je dobré mít pumpu správně nastavenou, vědět, jak její algoritmus funguje, a znát strategie k udržení normoglykemie. Bez těchto znalostí hybridní uzavřený okruh funguje také, ale radost ze sportu může kazit strach z hypoglykemie, kolísání hodnot nebo často nadbytečný příjem sacharidů.

Pro pacienty s diabetem 1. typu (DM1) již ve světě i u nás existují podrobná doporučení pro management diabetu při fyzické aktivitě. Aktuální doporučení jsou však zaměřena především na pacienty léčené pomocí inzulinových per nebo pump bez automatických funkcí. Množství pacientů léčených hybridním uzavřeným okruhem však strmě stoupá, a jelikož se jedná převážně o mladé a fyzicky aktivní lidi, je nezbytné jim poskytnout vhodnou edukaci i ke sportu s hybridním uzavřeným okruhem. Sportování s diabetem 1. typu má svá specifika (tabulka 1), je však již prokázáno, že používání hybridních uzavřených systémů přináší benefity i při fyzické aktivitě ve srovnání se standardní léčbou. 

Jaké hybridní uzavřené systémy máme aktuálně k dispozici?

V současné době máme na našem trhu dostupných pět systémů hybridního uzavřeného okruhu: pumpu MiniMed 780G se systémem SmartGuard a senzory Guardian 4 (Medtronic), pumpu Tandem t:slim X2 se systémem Control IQ a senzory Dexcom G6 (A.IMPORT), pumpu mylife YpsoPump (Ypsomed) s aplikací CamAPS FX a senzory Dexcom G6, bezhadičkovou náplasťovou pumpu Medtrum TouchCare Nano se senzory TouchCare Nano CGM (Medista) a neoficiální systémy OpenAPS. V České republice jsou aktuálně nejvíce rozšířené první dva jmenované okruhy, je s nimi zatím nejvíce zkušeností a tento článek je zaměřen převážně na ně.

Proč je hybridní uzavřený okruh na sport výzvou?

Hybridní inzulinové pumpy využívají algoritmy, které automaticky upravují dodání inzulinu v odpověď na data ze senzoru, jejich využívání má pro pacienty s diabetem 1. typu nesporné výhody, a to i při sportu. Algoritmy uzavřených okruhů jsou koncipovány k udržení maximálního možného času stráveného v cílovém rozmezí glykemií. Citlivým místem systémů je zatím řešení bolusů před jídlem včetně výpočtu sacharidů/potřebné dávky inzulinu a právě fyzická aktivita. Obě tyto výzvy jsou však předmětem intenzivního výzkumu a vylepšování algoritmů.

Obecně při sportu dochází k rychlejším změnám glykemie a prodlužuje se zpoždění glykemie mezi krví a intersticiem, což zpožďuje schopnost algoritmu poznat hrozící hypoglykemii a její vyřešení. Také nabývá na důležitosti zvýšené dávkování inzulinu vyvolané přejedením hypoglykemie a předléčením hrozící hypoglykemie. Naopak největší výhodou ke sportu je možnost zastavení/snížení dodávání inzulinu na období, kdy je předpokládaná nízká glykemie a automatické zastavení při hrozící hypoglykemii.

Algoritmy aktuálně dostupných systémů zatím neumí rozpoznat zahájení pohybu ani typ, intenzitu a délku trvání fyzické aktivity. Proto musí pacient zahájení sportu algoritmu oznámit nastavením/spuštěním a vypnutím režimu pro sport a s ostatními parametry fyzické aktivity musí sám počítat (tabulka 2). Sportující pacient s diabetem 1. typu by měl vždy vědět, jak jeho algoritmus reaguje na vývoj glykemie při sportu, na doplňování sacharidů a jak dělá úpravy. Důležité je také správné načasování nastavení režimu pro sport a načasování příjmu a odhad vhodné dávky sacharidů před sportem a při sportu.

Co dělat před fyzickou aktivitou?

 • Před zahájením fyzické aktivity, zvláště aerobního typu, je vhodné přibližně 30–60 minut předem nastavit režim pro sport (podle typu pumpy „Dočasný cíl“ nebo režim „Fyzická aktivita“).
 • Při zahájení sportu nedlouho po hlavním jídle (do 2,5 hodiny) je vhodné redukovat bolus k jídlu o 20–50 % (zadáním redukovaného množství sacharidů nebo redukovaného množství požadovaných jednotek inzulinu).
 • Sacharidy konzumované k úpravě glykemie před sportem nekrýt doporučeným bolusem a konzumovat je až po spuštění režimu pro sport.
 • Při sundání pumpy (ne déle než na 2 hodiny) ručně zastavit výdej inzulinu, pumpa je do cca 6 metrů od senzoru v kontaktu.
 • Při sundání pumpy dojde k poklesu inzulinemie až s mírným časovým odstupem (30–60 minut).

Co dělat při fyzické aktivitě?

 • Při aerobní či smíšené fyzické aktivitě trvající déle než 30 minut je doporučeno pravidelně doplňovat sacharidy, přibližně 15–30 g každých 30–60 minut s přihlédnutím k aktuální inzulinemii a intenzitě sportu.
 • Při hyperglykemii během silové nebo vysoce intenzivní aktivity je možné podat redukovaný doporučený bolus (přibližně o 50 %).
 • Při hypoglykemii je vhodné podat 10–20 g sacharidů, nekrýt bolusem.

Co dělat po fyzické aktivitě?

 • Režim pro sport je vhodné ponechat i 1–2 hodiny po skončení aerobní aktivity.
 • Při hyperglykemii po silové nebo vysoce intenzivní aktivitě je možné podat redukovaný doporučený bolus nebo hyperglykemii snížit přidáním lehké aerobní aktivity nebo vyčkat na samovolný pokles.
 • Při opakovaných nočních hypoglykemiích po sportu lze ponechat režim pro sport na celou noc nebo na některých pumpách nastavit vyšší cílovou glykemii na celou noc.

Jaké lze použít na hybridním uzavřeném okruhu režimy pro fyzickou aktivitu?

Režim pro sport

Tento režim je možné využít pouze při fungujícím uzavřeném okruhu (SmartGuard/Control IQ). Je vhodný pro lehkou až středně intenzivní aktivitu.

U inzulinové pumpy MiniMed 780G je to režim „Dočasný cíl“, cílí na glykemii 8,3 mmol/l, jsou při něm zablokovány automatické korekce a je nutné nastavit délku jeho trvání (obrázek 1). Citlivost na inzulin je řízena algoritmem.

U inzulinové pumpy Tandem t:slim X2 je to režim „Fyzická aktivita“ (obrázek 2), pokud je předpokládaná glykemie ze senzoru pod 4,4 mmol/l, zastaví podávání inzulinu, pod 7,8 mmol/l sníží podávání inzulinu, a pokud je glykemie v rozmezí 7,8–8,9 mmol/l, je inzulin dávkován podle Osobního profilu (Osobních profilů může být až šest, aktivní je vždy jen jeden; je vhodné mít nastaven Osobní profil pro sport). Režim „Fyzická aktivita“ je nutné spustit a vypnout a nejsou při něm zablokovány automatické korekce (ty jsou podávány při predikované glykemii nad 10 mmol/l, ale lze je na 60 minut zablokovat podáním minimálního bolusu 0,05 IU).

Standardní režim hybridní uzavřené smyčky

Je vhodný pro silové a vysoce intenzivní sporty. Není vhodný pro delší nebo intenzivní aerobní zátěž ani při doplňování sacharidů. Nejsou zablokovány automatické korekce.

U inzulinové pumpy MiniMed 780G cílí na glykemii 5,5 nebo 6,1, nebo 6,7 mmol/l.

U inzulinové pumpy Tandem t:slim X2, pokud je předpokládaná glykemie ze senzoru pod 3,9 mmol/l, zastaví podávání inzulinu, pod 6,25 mmol/l sníží podávání inzulinu, v rozmezí glykemie 6,25–8,9 mmol/l je inzulin dávkován podle Osobního profilu, nad 8,9 mmol/l zvýší podávání inzulinu a nad 10,0 mmol/l podá automatickou korekci.

Vypnutý režim hybridní uzavřené smyčky (tj. manuální režim)

Je vhodný při déletrvající vysoce intenzivní a vytrvalostní aktivitě. Pro tuto fyzickou aktivitu je vhodné přejít do manuálního režimu a nastavit snížený „Dočasný bazál“ na většinu času aktivity. Nezapomenout opět spustit uzavřenou smyčku, nejlépe před koncem aktivity.

Vyžaduje opatrné zkoušení.

MUDr. Eva Horová, Ph.D.

3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Předchozí

Cílená léčba chronické myeloidní leukemie

Aplikace moderních inzulinů pomocí chytrých per

Další