Rilmenidin v léčbě esenciální arteriální hypertenze

Esenciální arteriální hypertenze je v populaci vysoce prevalentní onemocnění vyžadující efektivní farmakologickou léčbu. Vedle antihypertenziv první linie je možné terapeuticky využívat i jiná antihypertenziva, včetně centrálně působících. V předloženém textu jsou pojednány základní vlastnosti převážně imidazolinového agonisty, rilmenidinu, s dokumentací jeho klinické účinnosti a bezpečnosti a s jeho postavením v nabízené paletě antihypertenziv.

Nimesulid jinak, než ho známe

Nimesulid je dnes v České republice jediným terapeuticky využívaným preferenčním inhibitorem cyklooxygenázy 2. V minulosti byla intenzivně diskutována otázka jeho bezpečnosti, zejména ve vztahu k jaternímu parenchymu a činnosti jater. Navzdory tomu zůstává poměr účinnosti a bezpečnosti pozitivní. Vysvětlením mohou být jeho specifika na úrovni vlastního mechanizmu účinku, která jsou pojednávána v textu.

Onasemnogen abeparvovek – genová léčba spinální svalové atrofie

Neuromuskulární poruchy, které se v novorozeneckém období projevují hypotonií a slabostí, mohou být způsobeny řadou stavů, které postihují centrální nervový systém, periferní nervový systém nebo kosterní svalstvo. Spinální svalová atrofie (SMA) je charakterizována degenerací motoneuronů předních rohů míšních a motorických jader v dolním mozkovém kmeni, což vede k progresivní svalové slabosti a atrofii. Léčba SMA až donedávna byla výhradně podpůrná a symptomatická, avšak nyní máme k dispozici nové chorobu modifikující přístupy s nusinersenem či risdiplamanem, a dokonce i genovou léčbu reprezentovanou onasemnogenem abeparvovekem.

Praktické aspekty moderní léčby chronického srdečního selhání

Srdeční selhání je časté onemocnění se závažnou morbiditou a mortalitou. Článek shrnuje aktuální doporučení farmakologické léčby chronického srdečního selhání. Základem léčby je ovlivnění neurohumorální aktivace, která hraje klíčovou roli s patofyziologií srdečního selhání, především tedy betablokátory a léky ovlivňující systém renin-angiotensin-aldosteron. Novou skupinou se silným doporučením jsou glifloziny (empagliflozin a dapagliflozin). Důraz je také kladen na léčbu komorbidit včetně deficitu železa.