Nusinersen pomáhá i dospělým pacientům se SMA

| |

Nusinersen je schválen pro léčbu všech typů a stadií spinální svalové atrofie (SMA) vázané na dlouhé raménko 5. chromozomu u pacientů všech věkových skupin. Přestože klinické studie prokázaly zlepšení motorických funkcí kojenců a dětí léčených tímto lékem, údajů o použití nusinersenu k léčbě dospělých byl dosud nedostatek. Observační kohortová studie provedená na deseti akademických klinických pracovištích v Německu ovšem nyní potvrdila, že jeho podání má význam i u dospělých.  Výsledky studie Tima Hagenackera a kol. byly publikovány v dubnovém čísle časopisu The Lancet Neurology.

Pacienti se spinální svalovou atrofií typu 2 nebo 3 se dožívají dospělosti v různých stupních motorické dysfunkce a s pomalou, ale pokračující progresí tohoto onemocnění, jehož následkem je tetraparéza a paralýza dýchacích svalů. Proto jsou údaje potvrzující účinnost stávajících i budoucích způsobů léčby v této populaci pacientů zapotřebí. Zmiňovaná studie doložila, že věk (tj. délka trvání onemocnění před zahájením léčby) nemusí být u spinální svalové atrofie prediktorem účinnosti léčby. U léčených pacientů navíc ukázala významné zlepšení skóre rozšířené Hammersmithovy funkční motorické škály (Hammersmith Functional Motor Scale Expanded, HFMSE).

Autoři studie konstatovali, že získaná data potvrzují bezpečnost a účinnost nusinersenu při léčbě dospělých pacientů se spinální svalovou atrofií. „Mnoho pacientů nezávisle na věku vykázalo klinicky významné zlepšení motorických funkcí nebo stabilizaci onemocnění,“ uvedli. Cílem studie bylo posoudit bezpečnost a účinnost nusinersenu u dospělých pacientů se spinální svalovou atrofií vázanou na dlouhé raménko 5. chromozomu. Zařazeni do ní byli pacienti s SMA typu 2 a 3 ve věku 16 až 65 let, kteří byli nusinersenem léčeni po dobu minimálně šesti měsíců a v následném sledovaném období až 14 měsíců. Primárním cílovým parametrem byla změna celkového skóre dle HFMSE vyhodnocovaná v 6., 10. a 14. měsíci a srovnání stavu před léčbou a po ní.

Screeningu bylo podrobeno celkem 173 pacientů, z nichž 139 bylo způsobilých pro analýzu dat. Z tohoto počtu bylo 124 (89 %) pacientů zahrnuto do analýzy po šesti měsících, 92 (66 %) do analýzy po 10 měsících a 57 (41 %) do analýzy po 14 měsících.

Po 6 měsících došlo ve srovnání s výchozím stavem k významnému zvýšení průměrného skóre HFMSE. Klinicky významné zlepšení skóre HFMSE (zvýšení alespoň o 3 body). bylo po 6 měsících pozorováno u 35 (28 %) pacientů ze 124, po 10 měsících u 33 (35 %) pacientů z 92 a po 14 měsících u 23 (40 %) z 54 pacientů. Zároveň došlo k signifikantnímu zlepšení skóre RULM (Revised Upper Limb Module) a 6MWT (Six Minute Walk Test), což jsou další významné parametry při posuzování léčby. Nebyly přitom hlášeny žádné závažné nežádoucí události.

(red)

Předchozí

Imunologická léčba nádorů

Plzeňský kraj podpoří dva mobilní hospice 1,7 miliony korun

Další