Co přinášejí nová ESMO guidelines v léčbě pacientek s metastatickým karcinomem prsu

Metastatický karcinom prsu je onemocnění léčitelné, nicméně ve většině případů v současnosti stále nevyléčitelné. V posledním desetiletí jsme v onkologii svědky intenzivního rozvoje terapeutických možností, které zlepšují prognózu nemocných s pokročilým karcinomem prsu. Pacientkám sice stále nelze zajistit úplné vyléčení, ale u mnoha z nich lze díky moderní terapii dosáhnout dlouhodobé kontroly onemocnění, nezřídka i významného prodloužení života v dobré kvalitě. Cílem onkologa je zvolit pro každého konkrétního pacienta nejlepší dostupnou terapii v souladu s principem personalizované medicíny.

Novinky v léčbě metastatického triple negativního karcinomu prsu

Triple negativní metastazující nebo lokálně rekurentní inoperabilní karcinom prsu bohužel představuje onemocnění s obecně špatnou prognózou. Samostatná chemoterapie na bázi taxanu, platiny, vinorelbinu, kapecitabinu či eribilunu byla dlouhou dobu jedinou léčebnou možností, ale s neuspokojivými výsledky. Nově se do léčebných algoritmů dostala imunoterapie a PARP inhibitory. Pembrolizumab v kombinaci s chemoterapií jednoznačně prokázal benefit a bezpečnost v léčbě metastatického karcinomu prsu.