Antiemetická terapie u onkologických pacientů

| | ,

Nevolnost a zvracení patří mezi časté komplikace protinádorové terapie. Nejedná se však vždy o nežádoucí účinky pouze cytotoxicky působících léčiv, ale např. i radiační terapie. Tyto komplikace významně snižují kvalitu života nemocného a mohou zásadním způsobem negativně ovlivnit i jeho onkologickou léčbu. V současnosti máme k dispozici pestrou paletu účinných antiemeticky působících léčiv, která je možno pacientovi podat v rámci nejen terapie, ale i profylaxe nauzey a zvracení.

Nevolnost a zvracení

Zvracení (emeze), jemuž obvykle předchází nevolnost (nauzea), je obranným reflexem, jenž napomáhá tělu zbavit se toxických látek, mj. i cytostaticky působících léčiv. Tyto látky ovlivňují chemorecepční spouštěcí zónu uloženou v area postrema na spodině IV. komory mozkové. Samotné centrum zvracení je pak uloženo za hematoencefalickou bariérou v prodloužené míše.

Významnou roli v patofyziologii emeze sehrávají různé mediátory, které, po obsazení příslušného receptoru, vedou k rozvoji zvracení. Mezi tyto receptory patří zejména dopaminergní receptory D2, serotoninové receptory 5-HT3, neurokininové  receptory NK1 a histaminové receptory H1. Není možno opomenout ani další podtypy serotoninových receptorů, dále muskarinové receptory M1 a receptory GABAergní a opioidní. Právě na úrovni těchto receptorů působí antiemetika používaná v klinické praxi.

Nevolnost a zvracení mohou být symptomy samotného onkologického onemocnění, přidružených nemocí, či nežádoucím účinkem nejen protinádorové léčby. Po jejich primární příčině je proto vždy třeba pátrat a léčit ji.

Emetogenní nežádoucí účinky onkologické léčby

Přesto, že je vždy při volbě konkrétní onkologické léčby hledán odůvodněný poměr mezi přínosem a možným rizikem, je tento typ terapie spojován i s celou řadou možných komplikací, mezi něž patří právě i nevolnost a zvracení. Tyto komplikace významně snižují kvalitu života nemocného a mohou zásadním způsobem negativně ovlivnit i samotnou onkologickou léčbu pacienta.

Nejčastěji jsou tyto komplikace spojovány s terapií cytostatiky, méně často s radioterapií (nejrizikovější je celotělové ozařování, naopak nejméně rizikové je ozařování končetin či prsu), cílenou biologickou terapií či imunoterapií. Není možno opomenout ani vliv vícenásobné medikace (CAVE: terapie opioidy).

Navzdory neúplným znalostem o tom, proč je dané cytostatikum více emetogenní než jiné, či proč některá cytostatiky vyvolávají zvracení později než jiná, jsou podle MASCC/ESMO (Multinational Association of Supportive Care in Cancer/ European Society for Medical Oncology) cytostatika rozdělena, podle svého emetogenního potenciálu, do čtyř hlavních skupin – viz tabulka 1.

Tabulka 1     Emetogenita cytostatik (výběr podle MASCC/ESMO, 2016; aktualizace 2019)

Emetogenita (riziko vzniku zvracení)Cytostatikum
Vysoká (˃90 %)I.V.: karmustin, cisplatina, cyklofosfamid (>1 500 mg/m2), streptozocin, antracykliny + cyklofosfamid; P.O.: hexamethylmelamin, prokarbazin
Střední (30 – 90 %)I.V.: alemtuzumab, antracykliny, azacitidin, karboplatina, cyklofosfamid  (<1 500 mg/m2), cytarabin (>1 000 mg/m2), ifosfamid, irinotecan, oxaliplatina, trabektedin; P.O.: ceritinib, bosutinib, cyklofosfamid, imatinib, temozolomid, vinorelbin
Nízká (10 – 30 %)I.V.: aflibercept, bortezomib, kabazitaxel, cetuximab, cytarabin (≤1 000 mg/m2), docetaxel, eribulin, etoposid, 5- fluorouracil, gemcitabin, ipilimumab, metotrexát, mitomycin, pacliatxel, panitumumab, doxorubicin (pegylát v lysosomální úpravě), pertuzumab, temsirolimus, trastuzumab-emtansin P.O.: afatinib, kapecitabin, dabrafenib, everolimus, etoposid, fludarabin, ibrutinib, pazopanib, lenalidomid
Minimální (˂10 %)I.V.: bevacizumab, bleomycin, busulfan, kladribin, nivolumab, pembrolizumab, rituximab, trastuzumab, vinblastin, vinkristin, vinorelbin P.O.: chlorambucil, erlotinib, gefitinib, hydroxyurea, melfalan, metotrexát, L- fenylalanin, ruxolitinib

I.V. – intravenózní podání; P.O. perorální podání.

O míře emetogenity cytostatické léčby rozhoduje kromě samotného léčiva (případně jejich kombinace) též jeho dávka, léčebný režim a cesta podání. Obecně jsou více těmito nežádoucími účinky ohroženi mladší, úzkostní či malnutriční pacienti, častěji ženy, nebo ti, u nichž nacházíme v anamnéze obdobné potíže, vč. nevolnosti, již před zahájením onkologické léčby. Příčinou nevolnosti a zvracení může být i psychická tenze pacienta, v takovém případě hovoříme o tzv. anticipačním zvracení.

Antiemetika a léčiva s antiemetickým účinkem

Antiemetika potlačují pocit nevolnosti a tlumí zvracení centrálními i periferními mechanismy. Jejich přehled, vč. konkrétních léčiv s antiemetickým účinkem, je uveden v tabulce 2.

Tabulka 2     Antiemetika a léčiva s antiemetickým účinkem

Farmakoterapeutická skupinaZástupce
Antagonisté receptorů 5-HT3 (setrony)granisetron, ondasetron, palonosetron
Antagonisté receptorů NK1 (pitanty)aprepitant, fosaprepitant, rolapitant, netupitant
Glukokortikoidydexametazon, příp. prednison,  metylprednisolon a hydrokortison
Antagonisté receptorů H1zejm. prometazin
Antagonisté receptorů D2metoklopramid (zejm. u méně emetogenních léčebných režimů); olanzapin (vykazuje afinitu k více typům receptorů vč. 5-HT3, H1 a M1; účinný u pozdní a špatně ovlivnitelné nevolnosti a průlomového zvracení), haloperidol, tietylperazin, chlorpromazin
Benzodiazepinyzejm. alprazolam, klonazepam
Variakonopí pro léčebné použití

Patřičná antiemetická terapie by měla být vždy nedílnou součástí onkologické léčby. Její podání již v profylaxi je významně účinnější než při podání terapeutickém. U vysoce emetogenních režimů může správně zvolená profylaxe snížit emetogenitu cytostatika z původních 90 % až na 30 %. Tento účinek je významně potencován při kombinaci antiemetik z různých farmakoterapeutických skupin léčiv. Například fixní kombinace netupitantu a palonosetronu, jež se v roce 2016, v lékové formě tobolky, objevila na našem trhu, je považována za preventivní antiemetikum nové generace s velmi dobrým klinickým účinkem. Výhodou je i dostupnost antiemetik v různých lékových formách, vč. v ústech dispergovatelných tablet.

Konkrétní antiemetika, resp. jejich kombinace, a jejich dávkování by měly být voleny podle emetogenního potenciálu podávaného cytostatika, rozhodující je i cesta podání antiemetika a fáze terapie. Vhodné kombinace antiemetik, doporučené MASCC/ESMO, jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3     Profylaxe akutního zvracení (podle MASCC/ESMO, 2016; aktualizace 2019)

RizikoAntiemetikum
Vysokéantagonisté receptorů 5-HT3   +   dexametazon   +   antagonisté receptorů NK1   S olanzapinem/BEZ něj
Karboplatinaantagonisté receptorů 5-HT3   +   dexametazon   +   antagonisté receptorů NK1
Středníantagonisté receptorů 5-HT3   +   dexametazon
Nízkéantagonisté receptorů 5-HT3   NEBO   dexametazon   NEBO   antagonisté receptorů D2
Minimálnínení stanovena standardní profylaktická farmakoterapie

Selže-li antiemetická profylaxe, je nutno přistoupit k terapii. Podle doby, kdy dochází k rozvoji zvracení, pak volíme vhodné antiemetikum k zvládnutí nevolnosti či zvracení – viz tabulka 4.

Tabulka 4     Terapie zvracení

Typ zvracení (manifestace)Farmakoterapie
Akutní (0 – 24 hod po zahájení CHT)antagonisté receptorů 5-HT3
Opožděné (2 – 7 dnů po zahájení CHT)glukokortikoidy; antagonisté receptorů NK1; metoklopramid
Anticipační (vzpomínka na předchozí CHT)Benzodiazepiny
Průlomové (recidiva zvracení při zavedené terapii)opakovaně antagonisté receptorů 5-HT3; příp. aprepitant, olanzapin (je-li podáván v kombinaci, pak je, zejm. v profylaxi, účinnější než aprepitant)
Refrakterní (přetrvávající zvracení při neúčinnosti antiemetické terapie)sedace pacienta (prometazin)

CHTchemoterapie.

Nejlépe farmakoterapeuticky ovlivnitelné je zvracení akutní (s jeho rozvojem je nejvíce spojována aktivita na serotoninových 5-HT3a dopaminergních receptorech). Naproti tomu ostatní typy zvracení jsou klasickými antiemetiky hůře ovlivnitelné (na jejich rozvoji se často podílí více mechanismů).

Jsou-li antiemetika podávána v doporučených dávkách a v souladu se současnými doporučeními, jsou dobře snášena a riziko výskytu nežádoucích účinků (bolest hlavy, dyspepsie, škytavka, zácpa, únava či insomnie) je nízké.

Nedílnou součástí prevence i terapie nauzey a emeze jsou též nefarmakologická opatření. Patří mezi ně např. úprava složení, množství a načasování příjmu potravy i tekutin, pohodlné oblečení či dechové cvičení a relaxace.

Závěr

V současnosti máme k dispozici pestrou paletu účinných antiemeticky působících léčiv, která je možno uplatnit nejen v terapii, ale též v profylaxi nevolnosti a zvracení u pacientů prodělávajících onkologickou léčbu. Volba vhodného léčiva ve vhodné lékové formě, načasování jeho podání a poučení pacienta jsou nedílnou podmínkou úspěšného léčebného zásahu zdravotníkem, jenž vede k lepší toleranci léčby pacientem a zlepšení kvality jeho života. Vždy platí, že prevence je účinnější než terapie rozvinutých příznaků!

Literatura u autora

Mgr. Ondřej Šimandl

Ústav farmakologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Předchozí

Chyby pacientů při používání inhalačních lékových systémů

Pomoc je možná, když přijde včas, říká legenda pražské záchranky František Ždichynec

Další